07.09.2020 11:45

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I FA

49
Nowe kryterium w Funduszu Alimentacyjnym i forma "złotówka za złotówkę". Od 1 października 2020 r. zmienia się kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym i będzie wynosić 900 zł. na osobę w rodzinie. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego będzie stosowany tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”, polegający na wypłacie świadczenia w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł., świadczenie to nie będzie przysługiwać art.9 ust.2 ust.2a i 2b (Dz.U.2020 poz.808 ze zm.).

Rozszerzeniu ulega katalog okoliczności uznawanych za uzyskanie i utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dodatek solidarnościowy –  uzyskanie kwoty pieniężnej przyznanego dodatku solidarnościowego powinno być zgłoszone w przypadku pobierania  w/w świadczeń w związku ze zmianą sytuacji dochodowej – przy obliczaniu dochodu uwzględniamy okresy zasiłkowe od 01 listopada 2019 do 31 października 2021( świadczenia rodzinne) oraz okresy świadczeniowe od 1 października 2019 do 30 września 2021 (fundusz alimentacyjny). W przypadku otrzymania niniejszego dodatku należy przedstawić zaświadczenie z ZUS zawierające informacje o terminach realizowanych wypłat.

"Ulga dla młodych" - dochód podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, które nie ukończyły 26 roku życia. Niniejszy dochód, obejmujący okres od 1 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r., powinien być zgłoszony jako dochód nieopodatkowany w roku bazowym 2019. Wysokość dochodu nieopodatkowanego wraz z wysokością składki na ubezpieczenia społeczne za rok 2019 należy dostarczyć w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

"13 emerytura" - wysokość świadczenia w kwocie netto powinna być zgłoszona w przypadku pobierania w/w świadczeń. Pomimo iż kwota nie jest doliczona do dochodu, jej wysokość ma istotny wpływ w procesie przeliczania dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku otrzymania powyższego świadczenia należy dostarczyć do tutejszego organu decyzję organu emerytalno-rentowego przyznającą świadczenie, zaświadczenie z organu emerytalno-rentowego lub oświadczenie pod odpowiedzialnością karną.

Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska