Archiwalny
Data wydarzenia: 06.09.2022 18:00

Zebranie mieszkańców Komorowa-Wsi

52
Sołtys sołectwa Komorów zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 6 września w świetlicy Kaliszowy Gaik (I termin - godz. 18:00; II termin- godz. 18:30).

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Komorów Wieś – sołtys sołectwa Komorów Wieś zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 6 września 2022 r. w świetlicy wiejskiej przy ul. Kaliszany 18

Pierwszy termin - godz. 18.00

Drugi termin - godz. 18.30

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 02.09.2021 r.
  5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 02.09.2021 r.
  6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 02.09.2021 r. do dnia 05.09.2022 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
  8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
  9. Sprawy wniesione.

Sołtys 

/-/

Artur Kostera

Protokół z zebrania z dnia 02.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także