Archiwalny
Data wydarzenia: 20.09.2022 18:30

Zebranie mieszkańców Michałowic -Wsi

41
Sołtys sołectwa Michałowice zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 20 września (I termin - godz. 18:30; II termin- godz. 19:00).

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Michałowice – sołtys sołectwa Michałowice zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 20 września 2022 r. w sali na II piętrze budynku Gminy przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach

Pierwszy termin - godz. 18.30

Drugi termin - godz. 19.00

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 21.09.2021 r.
 5. Złożenie w formie pisemnej sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od dnia 22 września 2021 r. do dnia 19.09.2022 r.
 6. Złożenie w formie pisemnej sprawozdania Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 21września 2024 r.
 7. Dyskusja i odpowiedzi Sołtysa na pytania dotyczące sprawozdań wskazanych w pkt. 5 i 6.
 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 11. Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 12. Przedstawienie propozycji do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
 13. Sprawy wniesione.
 14. Zamknięcie zebrania.

Sołtys

/-/

Tomasz Malinowski

 

Protokół z zebrania z dnia 21.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 18:00.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także