Archiwalny
Data wydarzenia: 19.09.2022 18:30

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej

43
Sołtys sołectwa Opaczy Małej zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 19 września w budynku przy ul. Raszyńskiej w Michałowicach (I termin - godz. 18:30; II termin- godz. 19:00).

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Opacz Mała  – sołtys sołectwa Opacz Mała zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 19 września 2022 r. w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Raszyńskiej 34

Pierwszy termin - godz. 18.30

Drugi termin - godz. 19.00

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 03.09.2021 r.
 5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków
  z zebrania z dnia 03.09.2021 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 03.09.2021 r. do dnia 19.09.2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
 10. Sprawy wniesione i zakończenie zebrania.

        Sołtys

   /-/

   Barbara Budzyniak

 

Protokół z zebrania z dnia 03.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 18:00.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także