Archiwalny
Data wydarzenia: 12.09.2022 18:00

Zebranie mieszkańców Pęcic

33
Sołtys sołectwa Pęcice zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 12 września w budynku urzędu gminy (I termin - godz. 18:00; II termin- godz. 18:30).

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Pęcice – sołtys sołectwa Pęcice zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 12 września 2022 r. na Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, Al. Powstańców Warszawy 1

Pierwszy termin - godz. 18.00

Drugi termin - godz. 18.30

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 08.09.2021 r.
  5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 08.09.2021 r.
  6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 08.09.2021 r. do dnia 12.09.2022 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
  9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
  10. Sprawy wniesione i zakończenie zebrania.

 

Sołtys

/-/

Waldemar Widlicki

 

Protokół z zebrania z dnia 08.09.2021 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także