Archiwalny
Data wydarzenia: 21.09.2023 18:30

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOKOŁOWA

39
Na podstawie §5 ust. 4 pkt. 1 Statutu Sołectwa Sokołów
– sołtys sołectwa Sokołów zwołuje Zebranie Wiejskie
dnia 21 września 2023 r. w świetlicy wiejskiej przy ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1.

Pierwszy termin - godz. 18.30
Drugi termin - godz. 19.00

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 21.09.2022 r.
 5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków
  z zebrania z dnia 21.09.2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 21.09.2022 r. do dnia 21.09.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku
  o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
 9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.
 10. Sprawy wniesione.

                 Sołtys

                    /-/

     Bartosz Lewandowski

 

 

Protokół z zebrania z dnia 21.09.2022 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 18:00.

 

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także