Archiwalny
Data wydarzenia: 21.09.2022 18:30

Zebranie mieszkańców Sokołowa

31
Sołtys sołectwa Sokołowa zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 21 września w świetlicy (I termin - godz. 18:30; II termin- godz. 19:00).

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Sokołów  – sołtys sołectwa Sokołów zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 21 września 2022 r. w świetlicy wiejskiej przy ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1

Pierwszy termin - godz. 18.30

Drugi termin - godz. 19.00

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 06.06.2022 r.
  5. Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej z realizacji uchwał i wniosków z zebrania za okres od dnia 09.09.2021 r. do 21.09.2022 r.
  6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 06.06.2022 r. do dnia 21.09.2022 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
  8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.
  9. Sprawy wniesione i zakończenie zebrania.

Sołtys

  /-/

Bartosz Lewandowski

 

Protokół z zebrania z dnia 06.06.2022 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 18:00.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także