26.09.2013 18:00

Sołtys sołectwa Michałowice Wieś zwołuje zebranie wiejskie

190
Lokalizacja: Budynek Zespołu Szkół w Michałowicach ul.Szkolna 15

ZEBRANIE WIEJSKIE


Na podstawie § 5 pkt 3 ppkt. 1 Statutu Sołectwa Sołtys Michałowic Wsi zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 26.09.2013r. w budynku Zespołu Szkół w Michałowicach ul.Szkolna 15

Pierwszy termin – godz. 18.00
Drugi termin – godz. 18.30

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2014
5. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2014.
6. Sprawy wniesione.

Sołtys Michałowic Wsi
/-/ Adriana Król-Popiel

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator