Archiwalny
Data wydarzenia: 22.06.2024 17:45

Pierwszy Nightskating w naszej gminie

343
Wójt Gminy Michałowice zaprasza na przejazd rolkarzy, wrotkarzy i rowerów "Nightskating" w gminie Michałowice
(sobota, 22 czerwca, godz. 17:45).

W programie:

  • 17:45 - warsztaty rolkarskie;
  • 19:00 - przejazd rolkarzy, wrotkarzy i rowerzystów zaplanowaną trasą;
  • 21:30 - zakończenie.

Miejsce zbiórki:

Reguły, aleja Powstańców Warszawy 1 /parking przy Urzędzie Gminy Michałowice/.

Trasa: LINK.

Regulamin przejazdu:
1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na wrotkach jednośladowych (rolkach), wrotkach dwuśladowych lub nartorolkach oraz rowerzyści (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora, pod warunkiem jazdy na końcu peletonu).
3. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w przejeździe przez przedstawiciela organizatora.
4. Udział w przejeździe jest bezpłatny.
5. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
6. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 15 noszenie kasku jest obowiązkowe.
7. Udział w przejeździe dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
8. Osoby chcące zakończyć udział przed oficjalnym zakończeniem, powinny opuścić trasę przejazdu.
9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą.
10. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników przejazdu.
11. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. „Prawo o zgromadzeniach”.
12. Zabrania się posiadania, spożywania i udziału w przejeździe osobom pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychoaktywnych.
13. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
14. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
15. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd, mogą zostać wykluczone z udziału w przejeździe lub przekazane policji.
16. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przejazdu.
18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
19. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz u organizatora w trakcie trwania zgromadzenia i przejazdu.
20. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w przejeździe jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
21. Poprzez udział w przejeździe, każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także