MPZP Szkolna

Aktualny etap: rozpatrzenie uwag

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Szkolna” sporządzonego na podstawie uchwały nr XXIX/331/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice na terenie obrębów ewidencyjnych Michałowice-Osiedle i Michałowice-Wieś.   

Etapy sporządzania: 

  1. Plan w serwisie mapowym
  2. Uchwała o przystąpieniu
  3. Zbieranie wniosków
  4. Wyłożenia
  5. Rozpatrzenie uwag
  6. Projekt planu skierowany do uchwalenia
  7. Prognozowane uchwalenie