OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

o terminie wyłożenia projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli Gminy Michałowice

Wójt Gminy Michałowice zaprasza mieszkańców sołectw i osiedli do konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli Gminy Michałowice.

Projekt uchwały przewiduje zmianę zapisów § 4 ust. 3 statutów sołectw oraz § 4 ust. 2 statutów osiedli polegającą  na wydłużeniu kadencji sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach oraz przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla w osiedlach z 4 lat na 5 lat.

Projekt uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli Gminy Michałowice wraz z wzorem formularza konsultacji społecznych wyrażającego opinie i uwagi do projektu uchwały będzie wyłożony w dniach 2 – 16 stycznia  2019 r. w Urzędzie Gminy Michałowice (pokój 211), a także na stronie internetowej Gminy Michałowice pod adresem: https://www.michalowice.pl/ankieta , tablicach ogłoszeń, bibliotekach, szkołach, przedszkolach, świetlicach sołeckich i osiedlowych.

Opinie i uwagi do projektu zmian w statutach sołectw i osiedli mieszkańcy  mogą zgłaszać na piśmie, w którym należy podać swoje imię i nazwisko, miejscowość  zamieszkania oraz podpis, przy czym przy piśmie przesłanym drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis elektroniczny.

 

Formularz konsultacji z uwagami i opiniami można przesłać na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl , przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy lub złożyć do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych wystawionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3, w Bibliotece Publicznej  Gminy Michałowice w Michałowicach  ul. Raszyńska 34 oraz w Biurze Podawczym  Urzędu Gminy Michałowice. Przy piśmie przesłanym drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis elektroniczny.

 

Termin dostarczenia uwag i opinii listownie bądź do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych lub przesłania w formie elektronicznej, upływa z dniem 16 stycznia 2019 r.

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130) wprowadziła pięcioletnią kadencję dla rady gminy i wójta  dlatego zasadne było również wydłużenie kadencji dla sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów osiedli do 5 lat. Rada Gminy Michałowice uchwałą  Nr  XXXVI/447/2018 z dnia 4 października  2018 r. wprowadziła  zmiany do statutu Gminy zmieniając zapis dotyczący kadencji przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla, sołtysa i rady sołeckiej wydłużając w statucie kadencję organów jednostek pomocniczych do 5 lat.

W związku z powyższym koniecznym jest ujednolicenie zapisów w aktach prawa miejscowego tj. statucie Gminy Michałowice oraz statutach jednostek pomocniczych.

Do pobrania

Formularz konsultacji społecznych
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli Gminy Michałowice

Skan lub zdjęcie wypełnionego formularza konsultacji z uwagami i opiniami można przesłać na adres email: sekretariat@michalowice.pl lub za pomocą poniższego formularza.