10

(Opis powinien wyjaśnić  na czym polega projekt i z jakich elementów będzie się składał. Prosimy o opisanie jak zostanie zapewniona ogólnodostępność: minimalna dostępność (w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń) lub zasady rekrutacji (w przypadku gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców). Nie należy wskazywać potencjalnych  wykonawców zadań – wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami)

Należy podać szacunkowe kwoty brutto poszczególnych elementów składowych projektu, tj. kosztów wykonania i ewentualnej eksploatacji w roku wykonania. W przypadku chęci załączenia dodatkowej, bardziej szczegółowej kalkulacji, umieść ją w załączniku do wniosku.  

Składowe projektu należy zapisywać w sposób:

1. Część składowa zadania, kwota brutto: 1 000 zł

2. Część składowa zadania, kwota brutto: 2 000 zł

3. .........

Łączny koszt brutto realizacji projektu: 3 000 zł

Dane Projektodawcy do kontaktu

Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku

Dotyczy wniosków składanych przez wiele osób

Załączniki do projektu

* - pola wymagane