1246

REGULAMIN BIEGÓW

REGULAMIN BIEGÓW

 

REGULAMIN
5. „Lasy nad Utratą” 2023 – półmaraton, 5 km, sztafeta, biegi dziecięce

 

I. Cel imprezy

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej

2. Promocja Gminy Michałowice i miejscowości położonych na trasie biegu.

3. Integracja mieszkańców Gminy Michałowice i miłośników biegania.
 

II. Organizatorzy

1. Gmina Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice; mail: sport@michalowice.pl; tel. 22 350 91 43.

2. Akademicki Związek Sportowy Warszawa (AZS Warszawa) ul. Szpitalna 5, 00-031 Warszawa, mail: warszawa|azs.pl| |warszawa|azs.pl, tel. 22 827 28 63

3. Komandor Radosław Chlebicki

 

III. Dystans i Trasa

1. Bieg odbędzie się w dniu 16 września 2023 r (sobota).

2. Trasa biegów poprowadzi głównie ścieżkami leśnymi na terenie leśnictwa Sękocin oraz w niewielkim procencie drogą asfaltową. 

3. Start i meta biegu na zlokalizowana jest w strefie rekreacji w Komorowie.

4. Długości poszczególnych tras biegów wynoszą:

• półmaraton – ok. 21 km

• sztafeta mix – ok. 21 km, bieg po trasie półmaratonu

• bieg na 5 km – ok. 5 km

• biegi dziecięce – ok. 200m /ok. 400m/ok. 1000 m

5. Trasa będzie oznaczona co 1 km, nie jest atestowana (PZLA nie atestuje biegów terenowych). Trasa biegu całkowicie wyłączona z ruchu. Przy poruszaniu się należy biec zgodnie z oznaczeniami.

6. Trasa będzie oznakowana strzałkami i taśmą.

7. Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.

8. Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji.

9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy.

10. Uczestników biegów obowiązują limity czasowe:

• półmaraton/sztafety - 2 godziny 50 minut liczone od chwili startu,

• 5 km – 50 minut liczone od chwili startu.

11. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

12. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

 

IV. Sztafety mieszane

1. Każda zgłoszona sztafeta liczy 4 zawodników, w jej skład wchodzić ma przynajmniej jeden mężczyzna lub przynajmniej jedna kobieta. Kolejność zmian jest dowolna.  

2. Każdy z członków sztafety ma do pokonania dystans ok. 5,2 km. Występują różnice w dystansie, ze względu na dobieg do pętli dla zawodnika rozpoczynającego (1) oraz dobieg z pętli do mety dla zawodnika kończącego (4).

3. Zmian w sztafecie dokonuje się przez przekazanie pałeczki sztafetowej.

4. Zmian w sztafecie dokonuje się tylko w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się w przy wybiegu z lasu.

5. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę zobowiązane są do opuszczenia strefy zmian bez zbędnej zwłoki, w taki sposób aby nie utrudniać biegu zawodnikom będącym na trasie.

6. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich czterech członków drużyny.

7. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.

8. W rywalizacji sztafet zastosowanie mają wszystkie punkty niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem wyjątków opisanych w punkcie IV.


V. Biegi dziecięce

1. Prawo startu w biegach dla dzieci mają osoby urodzone w 2010 roku i młodsze.

2. Start w biegu jest płatny, wysokość opłaty startowej wynosi 15 zł.

3. Każdy z zapisanych i opłaconych zawodników otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzi numer startowy, agrafki, upominek a na mecie pamiątkowy medal.

4. Biegi odbędą się na dystansach

a. ok 200 m – dla roczników 2016-2019

b. ok 400 m – dla roczników 2013-2015

c. ok 1000 m – dla roczników 2008-2012

5. Każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal za ukończenie biegu. Nie będą prowadzone dekoracje wśród dzieci, które ukończyły biegi.

6. Limit uczestników biegów dziecięcych we wszystkich kategoriach wiekowych łącznie wynosi 90 osób.

 

VI. Mapa trasy

Mapa trasy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

VII. Program imprezy

Sobota, 16 września 2023 r.

9:00 – otwarcie biura zawodów i rozpoczęcie wydawania pakietów startowych

10:15 – start biegu dzieci z rocznika 2016-2019 (dystans ok. 200m)

10.25 – start biegu dzieci z roczników 2013-2015 (dystans ok. 400m)

10:40 – start biegu dzieci z roczników 2008-2012 (dystans ok. 1km)

11:00 – start biegu na 5 km

11:50 – zamknięcie biura zawodów

12:00 – start półmaratonu, w tym sztafety mix

12:15 – ogłoszenie wyników, dekoracja i wręczenie nagród w biegu na 5 km

14:15 – ogłoszenie nieoficjalnych wyników, dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród na dystansie półmaratonu (indywidualni i sztafet)

15:00 – zamknięcie trasy

 

VIII. Uczestnictwo

1. W półmaratonie mogą brać udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat. W biegu na 5 km oraz sztafetach mogą brać udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 16 lat (osoby niepełnoletnie w dniu biegu muszą przekazać do biura zawodów pisemną zgodę na uczestnictwo w biegu podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna).

2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

3. W Biurze Zawodów uczestnik otrzymuje pakiet startowy, zawierający m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki oraz sportowy upominek, a w przypadku uczestników sztafet także pałeczkę sztafetową.

4. Pakiet startowy nieodebrany w Biurze Zawodów nie będzie wysyłany ani wydawany w terminie późniejszym.

5. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numer startowy przymocowany poziomo do przedniej części koszulki, bluzy, kurtki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

IX. Zgłoszenia i rejestracja

1. Przed startem każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i odebrać swój pakiet startowy wraz z numerem startowym oraz chipem.

2. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są internetowo w systemie www.datasport.pl do 14 września 2023 r.

3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zawodów może wstrzymać dalsze przyjmowanie zapisów, gdy liczba uczestników poszczególnych biegów przekroczy:

• półmaraton - 250 osób,

• sztafety – 20 sztafet mix,

• bieg na 5 km – 150 osób.

4. Organizatorowi przysługuje prawo przydzielenia dodatkowej puli pakietów startowych.

 

X.Wpisowe

Wysokość wpisowego zależy od terminu uiszczenia opłaty. Obowiązują dwa progi cenowe. Nie ma możliwości rejestracji w biurze zawodów. Płatność odbywa się drogą elektroniczną w systemie zapisów DATASPORT.

Półmaraton
75 zł - do 31.08.2023
85 zł  - od 01.09.2023
 

Bieg na 5 km
60 zł - do 31.08.2023
70 zł -od 01.09.2023
 

Bieg sztafetowy - mix

240 zł - do 31.08.2023
260 zł - od 01.09.2023

 

Biegi dziecięce – opłata startowa wynosi

15 zł - do 31.08.2023
20 zł - od 01.09.2023

 

XI. Pomiar czasu i punkty kontrolne

1. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, przy użyciu chipów elektronicznych. Uczestnicy są zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu.

2. Na trasie znajdować się będą punkty kontrolne dla pomiaru międzyczasów oraz weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

3. Punkt nawadniania i odżywiania dla biegu głównego będzie znajdował się na co 5 km.   

 

XII. Klasyfikacje

1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1) generalna kobiet i mężczyzn

2) sztafet mieszanych mix

3) kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn:

• K16 i M16 (dot. biegu na 5 km)

• K18 i M18 18-29 lat

• K30 i M30 30-39 lat

• K40 i M40 40-49 lat

• K50 i M50 50-59 lat

• K60+ i M60+ 60 i więcej lat

4) najszybsza biegaczka oraz najszybszy biegacz Gminy Michałowice

5) najstarsza biegaczka i najstarszy biegacz.

2. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wyniki opublikowane będę na stronie https://online.datasport.pl/

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

XIII. Nagrody

1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg i zmieści się w wyznaczonym limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal.

2. Zdobywcy I, II, III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i klasyfikacji generalnej mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.

3. Zdobywcy I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych odrębnie dla kobiet i mężczyzn otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

4. Wszyscy członkowie drużyny w najszybszej sztafecie mieszanej otrzymają pamiątkowe statuetki.

5. Zwycięzcy w klasyfikacji najszybsza biegaczka Gminy Michałowice oraz najszybszy biegacz Gminy Michałowice otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.

6. Zwycięzcy w klasyfikacji najstarsza biegaczka oraz najstarszy biegacz otrzymają statuetkę i nagrodę rzeczową.

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas dekoracji.

 

XIV. Protesty

1. Protesty odnośnie przebiegu zawodów można składać u organizatora zawodów osobiście w dniu zawodów lub mailowo w dniu następnym pod adresem warszawa@azs.pl. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu trzech dni. Decyzja organizatora zawodów jest ostateczna.

2. Protesty w sprawach regulaminowych należy składać mailowo najpóźniej na 10 dni przed imprezą.

 

XV. Postanowienia końcowe

1. Przebywanie na trasie biegów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.

3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, a także do odwołania zawodów lub ich przerwania z przyczyn niezależnych od niego.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku ze zdjęć oraz filmów wykonanych w dniu zawodów. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 2 obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Poprzez przystąpienie do biegu uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

7. Urząd Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach przy ul. Alei Powstańców Warszawy 1, reprezentowany przez Wójta, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska uczestnika rodzica/opiekuna prawnego, daty urodzenia uczestnika, telefonu kontaktowego, e-maila, miejsca zamieszkania

– zawarte w formularzu zgłoszenia i oświadczeniu do wypełnienia podczas rejestracji w systemie datasport.pl wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.

8. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest konieczne w celu udziału biegu.

9. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: daneosobowe@michalowice.pl.

11. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

14. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub przekazywane mediom.

15. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą uczestników lub opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

16. Pobranie numeru startowego oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

17. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodnika oświadczenia, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Uczestnik oświadcza, że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

18. Organizator zapewni uczestnikom depozyt i przebieralnie. Za rzeczy zaginione w depozycie Organizator nie odpowiada.

19. Trasa biegu zostanie uprzątnięta przez Ekobrygadę w ciągu 2 dni od zakończenia biegu.

20. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

Załączniki