63

 

OCENA MERYTORYCZNO-PRAWNA

 

Zakończyliśmy ocenę merytoryczno- prawną  26 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2022 roku. 

8 z nich otrzymało ocenę pozytywną (łączna kwota 361 659,60 zł), natomiast 18 - negatywną (łączna kwota 1 568 576,56 zł).  

Główne powody oceny negatywnej to:  

  • brak prawa do dysponowania przez gminę nieruchomością, na której miał być realizowany projekt 
  •  niemożliwość zrealizowania projektu w trakcie 1 roku budżetowego
  •  po weryfikacji kosztów - przekroczenie puli środków finansowych dla 1 projektu (kwoty 175 tys. zł)
  •  prowadzenie przez gminę przedsięwzięć w miejscu realizacji projektu

Projekty, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Odbędzie się ono w okresie 24 września - 8 października 2021 r.  

Natomiast projektodawcy, których projekty otrzymały ocenę negatywną, w terminie 3 dni roboczych ( tzn. do 30 sierpnia br. włącznie) mogą złożyć do Wójt odwołanie od wyniku oceny. Odwołanie można zgłosić elektronicznie za pomocą dołączonego poniżej formularza  lub w formie drukowanej wraz  z podaniem imienia i nazwiska, tytułu projektu oraz uzasadnieniem do odwołania i podpisem.  W przypadku złożenia odwołania, projekt zostanie  poddany ponownej ocenie.

Lista projektów, ocena merytoryczno-prawna wraz z uzasadnieniem:

Projekt 1

Rozbudowanie monitoringu gminnego - Parkowa w Michałowicach - Wsi.

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: ul. Parkowa w Michałowicach-Wsi, przy granicy gminy

Projektodawca: Edward Kozłowski

Koszt: 17 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt niemożliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, przez co nie spełnia wymagań określonych w §19 ust.2 pkt.: 2e i 3a uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. Do realizacji projektu wymagane są wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń. W celu zasilenia kamer należy wystąpić do zakładu energetycznego o przyłącze energetyczne i przydział mocy – zrealizowanie tego kluczowego elementu przekroczy jeden rok budżetowy.

Opis projektu: Projekt przewiduje zbudowanie punktu monitoringu przy ulicy Parkowej w Michałowicach-Wsi i podłączenie go do sieci monitoringu gminnego.

Projekt 2

Rozbudowanie monitoringu gminnego - Kasztanowa w Michałowicach -Wsi

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: ul. Kasztanowa w Michałowicach- Wsi, przy granicy gminy

Projektodawca: Edward Kozłowski

Koszt: 17 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: W tym samym okresie, kilka dni po złożeniu wniosku, został zrealizowany monitoring ul. Kasztanowej (skrzyżowanie z ul. Kolejową), który realizuje cel tożsamy z celem wskazanym we wniosku. W związku z powyższym realizacja wniosku naruszyłaby § 8 ust. 1 pkt 1 i ust.2 uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego tj. spełnienie warunku celowości i gospodarności, że projekt zakłada: 1) zastosowanie optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,
2) wykorzystywanie środków w sposób oszczędny i wydajny,
3) proporcjonalność nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów.

Opis projektu: Projekt przewiduje zbudowanie punktu monitoringu przy ulicy Kasztanowej w Michałowicach-Wsi i podłączenie go do sieci monitoringu gminnego.

Projekt 3

Rozbudowanie monitoringu gminnego - Sokołowska/Rodzinna w Sokołowie

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Sokołowskiej i ul. Rodzinnej w Sokołowie

Projektodawca: Edward Kozłowski

Koszt: 22 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt niemożliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, przez co nie spełnia wymagań określonych w §19 ust.2 pkt.: 2e i 3a uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. Do realizacji projektu są wymagane wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń. W celu zasilenia kamer należy wystąpić do zakładu energetycznego o przyłącze energetyczne i przydział mocy – zrealizowanie tego kluczowego elementu przekroczy jeden rok budżetowy. Ponadto instalację należały wykonać w pasie drogi powiatowej, co nie spełnia wymagań określonych w §19 ust.2 pkt 1c ww. uchwały (gmina nie ma prawa do dysponowania nieruchomością).

Opis projektu: Projekt przewiduje zbudowanie punktu monitoringu na skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej i Rodzinnej w Sokołowie i podłączenie go do sieci monitoringu gminnego.

Projekt 4

Rozbudowanie monitoringu gminnego - Sąsiedzka/ Rodzinna w Sokołowie

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Sąsiedzkiej i ul. Rodzinnej w Sokołowie

Projektodawca: Edward Kozłowski

Koszt: 22 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt niemożliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, przez co nie spełnia wymagań określonych w art.19 ust.2 pkt.: 2e i 3a uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. Do realizacji projektu są wymagane wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń. W celu zasilenia kamer należy wystąpić do zakładu energetycznego o przyłącze energetyczne i przydział mocy – zrealizowanie tego kluczowego elementu przekroczy jeden rok budżetowy.

Opis projektu: Projekt przewiduje zbudowanie punktu monitoringu na skrzyżowaniu ulic Sąsiedzkiej i Rodzinnej w Sokołowie i podłączenie go do sieci monitoringu gminnego.

Projekt 5

Wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Wiejską z ul. Działkowej w Regułach

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Wiejskiej i ul. Działkowa( od strony zachodniej) w Regułach

Projektodawca: Krystyna Iciak

Koszt: 5 000,00 zł

Uzasadnienie oceny: Gmina Michałowice posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt byłby częściowo realizowany – działka 497/1 (ul. Wiejska). Nie posiada natomiast tytułu prawnego do dysponowania innymi nieruchomościami przyległymi do ul. Wiejskiej, niezbędnymi do realizacji projektu – działki 498 lub 521 w Regułach. Projekt narusza standardy konieczne do wykonania chodnika - ze względu na brak terenu nie ma możliwości wykonania chodnika po drugiej stronie przejścia dla pieszych oraz ustawienia wymaganego oznakowania pionowego. Przy skrzyżowaniu z ul. Działkową usytuowane są zjazdy do nieruchomości. Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust. 2 pkt.: 1c oraz 2a uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (gmina nie ma prawa do dysponowania całą nieruchomością i projekt narusza normy i standardy techniczne).

Opis projektu: Projekt ułatwi i zapewni bezpieczne przejście z ul. Działkowej przez ul. Wiejską wszystkim mieszkańcom, a szczególnie osiedlonym przy ul. Działkowej w Regułach.

Projekt 6

„Spotkajmy się przy fontannie”- projekt i budowa skweru przy al.. Marii Dąbrowskiej w Komorowie (przywrócenie do korzystania przez mieszkańców tzw. Placyku po starej poczcie).

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Skwer położony jest przy al. Marii Dąbrowskiej i Berylowej nr 34 w Komorowie

Projektodawca: Łucja Tałandziewicz

Koszt: 175 000,00 zł

Uzasadnienie oceny: Przygotowanie koncepcji i projektu, uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do prowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie skweru nie jest możliwe w ciągu jednego roku budżetowego. Aleja Marii Dąbrowskiej jest wpisana do rejestru zabytków MWKZ – przyłączenie skweru do mediów będzie wymagało zgody MWKZ oraz decyzji o pozwoleniu na budowę od Starosty Pruszkowskiego. Zrealizowanie inwestycji znacznie przekroczy koszt 175 tys. zł brutto. Poszczególne pozycje wskazane w kosztorysie są zbyt niskie w stosunku do cen rynkowych. Kosztorys przedstawiony w projekcie nie uwzględnia: badań gruntu, uzyskania mapy do celów projektowych, uporządkowania terenu, wykonania przyłącza wod – kan. Zapewnienie na działce mediów i zaprojektowanie instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych stwarza konieczność zamówienia wielobranżowego projektu, którego wartość znacznie przewyższa kwotę określoną w kosztorysie projektodawczyni. Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust. 2, pkt.: 2e; 3a i 3e uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (projekt niemożliwy do zrealizowania w okresie 1 roku budżetowego oraz szacowana kwota przewyższa pulę środków przeznaczonych na 1 projekt)
Zgodnie z ustaleniami MPZP na działce należy zachować 50% powierzchni biologicznie czynnej, zatem utwardzenie terenu, fontannę, ławki, stół do ping-ponga oraz powierzchnię przeznaczoną na koncerty należałoby zmieścić na 174 m2 – projekt w całości nie jest możliwy do wykonania.

Opis projektu: Celem zagospodarowania skweru przy al. Marii Dąbrowskiej jest przywrócenie tego miejsca mieszkańcom. Instalacja fontanny posadzkowej (mokry chodnik na kilka wodotrysków strzelających w górę, bez lustra wody, sterowanych elektronicznie), ustawienie ławek, stołu zewnętrznego do ping ponga, a także pielęgnacja istniejących roślin i nasadzenie nowych będą mieć na celu stworzenie w tym miejscu przestrzeni do spotkań mieszkańców oraz organizowanie plenerowych wydarzeń kulturalnych.

Projekt 7

„Michałowickie wieczory muzyczne” – cykl comiesięcznych koncertów muzyki poważnej w wykonaniu uznanych artystów różnych pokoleń.

OCENA: POZYTYWNA

Lokalizacja: Urząd Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1 - sala multimedialna

Projektodawca: Jerzy Sterczyński; Maria Sterczyńska

Koszt: 79 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmian w kosztorysie. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Cykl koncertów muzyki poważnej odbywający się co miesiąc (z wyjątkiem wakacji). Wykonanie - znakomici artyści-soliści i kameraliści znani z renomowanych sal koncertowych, nagrań i audycji radiowych. Jeden z koncertów dedykowany będzie najmłodszym odbiorcom - dzieciom. Czas - ok. 90 minut. Firma Yamaha zapewni bez kosztowe wypożyczenie i nastrojenie fortepianu.

Projekt 8

Budowa bulodromu (boiska do gry w bule) w Otwartej Strefie Rekreacji w Komorowie-Wsi przy Zalewie.

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Otwarta Strefa Rekreacji w Komorowie-Wsi przy ulicy Głównej, przy Zalewie w Komorowie

Projektodawca: Anna Ziółkowska; Joanna Skrzypczyk

Koszt: 18 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: Tereny przy zalewie na rzece Utracie objęte są gminnymi planami - rozpoczął się proces dotyczący zagospodarowania terenu przy akwenie. Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust.2 pkt 2b uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (jego lokalizacja jest tożsama z gminnymi przedsięwzięciami).

Opis projektu: Projekt zakłada wybudowanie jednego boiska do gry w bule 4x15 m na strefie rekreacji. Celem projektu jest popularyzacja gry w bule jako formy aktywnej rekreacji mieszkańców, a także integracja podczas wspólnych rozgrywek.

Projekt 9

Książkomat

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: ul. Raszyńska 34, przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Michałowicach.

Projektodawca: Sylwia Łapińska

Koszt: 175 000,00 zł

Uzasadnienie oceny: W 2021 roku przy bibliotece w Michałowicach został zamontowany książkomat umożliwiający czytelnikom odbiór zbiorów bibliotecznych w dogodnym terminie, o każdej porze dnia, przez 7 dni w tygodniu. Funkcja istniejącego książkomatu jest tożsama z celem projektu. W związku z powyższym realizacja wniosku naruszyłaby § 8 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego tj. spełnienie warunku celowości i gospodarności.

Opis projektu: Książkomat zwiększy swobodę korzystania z zasobów biblioteki, ułatwi życie użytkownikom i nie ograniczy czytelnictwa, bez względu na sytuację w placówce, jak i w kraju. Dostęp do oferty bibliotecznej będzie bezpieczny (pandemia), całodobowy – 24/7 nieograniczony. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – potencjalnie przyszłych, a przede wszystkim obecnych czytelników w każdym wieku. Na koniec 2020 roku biblioteka miała ponad 1200 użytkowników. Książkomat to idealne rozwiązanie: na brak czasu i możliwości skorzystania z placówki poza godzinami jej otwarcia, na wszelakiego rodzaju lockdawny, remonty i sytuacje uniemożliwiające bezpośrednie wypożyczenia i zwroty dostępnych materiałów.

Projekt 10

"Gdzie słyszysz śpiew - tam idź. Tam dobre serca mają" - warsztaty śpiewu

OCENA: POZYTYWNA

Lokalizacja: "Warsztat", ul. Ceglana 2; Komorów

Projektodawca: Witold Błaszczyk

Koszt: 14 000,00 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Specjalnie zaproszeni goście poprowadzą serię warsztatów śpiewu dostępnych nieodpłatnie dla wszystkich chętnych. W kilku wybranych terminach mieszkańcy gminy - uczestnicy warsztatów będą mogli wystąpić razem na mini koncertach podsumowujących cały cykl.

Projekt 11

Progi spowalaniające w ciągu ulic Ireny i Podhalańskiej w Komorowie

OCENA: POZYTYWNA

Lokalizacja: ul. Ireny i ul. Podhalańska w Komorowie

Projektodawca: Justyna Tellez-Kotelecka

Koszt: 50 000,00 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Budowa 10 progów spowalniających w ciągu ulicy Ireny i Podhalańskiej w Komorowie (po jednym z każdej strony istniejących dziś tzw. łezek.) Budowa przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Projekt 12

Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Opacz Mała- na polanie u zbiegu ulic Raszyńskiej, Szarej i Parkowej.

Projektodawca: Jacek Koba

Koszt: 51 275,61 zł

Uzasadnienie oceny: Gmina Michałowice nie dysponuje nieruchomością dz. nr ew. 313/1, 314/1 obr. Opacz Mała na cele budowlane, przez co narusza prawa osób trzecich (nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust.2 pkt.: 1c oraz 1d uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego). Ponadto kosztorys przedstawiony w projekcie nie uwzględnia kosztów dokumentacji projektowej, badań gruntu oraz ew. wymiany gruntu, odwodnienia terenu, obsługi eksploatacyjnej, nawadniania murawy.

Opis projektu: Boisko do piłki nożnej o wymiarach 68 x 105 m (zgodnie z przepisami UEFA), opcjonalnie w pełni ogrodzone, umożliwiające zamykanie na noc. Sposób realizacji: potraktowanie nawierzchni glebogryzarką, wyrównanie i walcowanie, a następnie rozłożenie podłoża torfowego pod trawnik i obsianie trawą sportową.

Projekt 13

Psi wybieg na terenie gminy Michałowice

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Granica ul. Nowogranicka (za szkołą; obok boiska)

Projektodawca: Norbert Stawiński

Koszt: 74 568,00 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust.2 pkt 2b uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (koliduje z możliwościami realizacyjnymi). Teren, na którym ma być realizowany projekt, nie jest własnością gminy Michałowice. Na mocy aktu notarialnego Gmina posiada prawo do użytkowanie tego terenu i zobowiązanie do zagospodarowania go w określony sposób. Akt notarialny nie przewiduje możliwości realizacji psiego wybiegu. Wymagane jest uzyskanie zgody właściciela gruntu na realizację tego przedsięwzięcia.

Opis projektu: Ogrodzony wybieg dla psów zawierający miejsca do odpoczynku oraz przeszkody typu „agility” do wykonywania szkoleń.

Projekt 14

Naprawa/modernizacja górki

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Michałowice, skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Ludowej (górka przy przedszkolu)

Projektodawca: Karolina Klimkowska

Koszt: 2 000,00 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust. 2 pkt 2b uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (gmina w tej lokalizacji prowadzi przedsięwzięcie). Gmina jest w trakcie realizacji dokumentacji projektowej dotyczącej nowego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja realizowana jest na podstawie koncepcji, która zwyciężyła w „Konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach”. Teren górki został oznaczony w materiałach do konkursu jako TEREN 3a. Zgodnie z założeniami konkursu: „Teren ten należy włączyć funkcjonalnie do terenu przedszkola. Na tym terenie wskazane jest lokalizowanie części programu rekreacyjnego ogrodu przedszkolnego (w tym części placu zabaw obsługującego przedszkole) przy założeniu, iż teren ten będzie ogrodzony (też od strony przedszkola) i zaopatrzony w dwie bramki: jedna od strony przedszkola natomiast druga umożliwiająca korzystanie z placu zabaw i terenu zieleni dla mieszkańców w godzinach, gdy przedszkole nie pracuje. Referat Inwestycji i Remontów przekazał wniosek dotyczący modernizacji górki projektantowi realizującemu dokumentację, jako sugestię do uwzględnienia w projekcie.

Opis projektu: Projekt zakłada: naprawę górki od strony kościoła - jest tam wyjeżdżony lej przez rowery, który należy usunąć; od strony przedszkola wykonanie schodków, które ułatwią wejście na górkę oraz uniemożliwiłyby zjeżdżanie na sankach z tej strony.

Projekt 15

Wygodny pojemnik na elektrośmieci na osiedlu Michałowice

OCENA: POZYTYWNA

Lokalizacja: Michałowice, ul. Szkolna 15A, na/przy terenie skateparku

Projektodawca: Jarosław Hirny-Budka

Koszt: 30 000,00 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmian w kosztorysie. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Wygodny pojemnik na elektrośmieci przewiduje postawienie na michałowickim skateparku specjalnego pojemnika do wrzucania z sortowaniem różnego rodzaju drobnych elektrośmieci: opakowań po tonerach, ładowarek i starych telefonów komórkowych, świetlówek, zużytych baterii itp.

Projekt 16

Górka zjazdowa dla rowerów - górka do zjazdu na sankach

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Michałowice, obszar obok Zbiornika Retencyjnego Michałowice (hałdy obok zbiornika)

Projektodawca: Karolina Klimkowska

Koszt: 3 000,00 zł

Uzasadnienie oceny: Tereny przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki objęte są gminnymi planami. Gmina rozpoczęła proces dotyczący zagospodarowania terenu przy nich - trwa postępowanie przetargowe na opracowanie projektu realizacyjnego zagospodarowania terenów. Projekt nie spełnia wymagań określonych w art.19 ust.2 pkt. 2b uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (w tej lokalizacji opracowywane jest tożsame przedsięwzięcie gminne).

Opis projektu: Uformowanie zalegających hałd ziemi w górkę umożliwiającą jazdę terenową na rowerach a zimą umożliwiająca jazdę na sankach.

Projekt 17

Leśny park zabaw w Granicy

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Granica, przy ul. Nowogranickiej - działka 101/6 (lasek za szkołą, okolice boiska)

Projektodawca: Magdalena Bronisz

Koszt: 131 000,00 zł

Uzasadnienie oceny: Kosztorys przedstawiony w projekcie nie uwzględnia kosztów dokumentacji projektowej, ogrodzenia oraz obsługi eksploatacyjnej. Ponadto wykonani parku linowego wiąże się z koniecznością zapewnienia stałego nadzoru nad obiektem w godzinach jego otwarcia. Zakładając, że park byłby dostępny 22 godziny tygodniowo (2 godz. w dni powszednie, 6 godzin w soboty i niedziele), tygodniowy koszt zatrudnienia osoby nadzorującej to ok: 880, 0 zł brutto; za pół roku to koszt: 24 tygodnie: 21 120,0 zł brutto. Wykonanie parku zabaw oraz jego nadzór przekroczy kwotę 175 tys. zł brutto w jednym roku budżetowym, poza tym wygeneruje wysoki koszt utrzymania i nadzorowania na lata kolejne. Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 art.19 ust.2 pkt 3e uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (koszt realizacji i eksploatacji przewyższa próg finansowy przeznaczony na 1 projekt).

Opis projektu: Leśny park zabaw będzie doskonałym miejscem spotkań na łonie natury dla starszych dzieci i młodzieży. Z parku będą mogły także korzystać dzieci podczas zajęć na świetlicy szkolnej ZSP w Nowej Wsi. Dzięki wyodrębnionej strefie relaksu z hamakami i drewnianymi leżakami będzie to również doskonałe miejsce do relaksu dla dzieci i dorosłych. Park zabaw będzie zawierał elementy niskiego parku linowego oraz elementy do terapii sensorycznej, podwieszane ścieżki między drzewami jak również domek na drzewie. Będzie tam również miejsce do odpoczynku/relaksu w postaci hamaków umieszczonych między drzewami, a także wygodnych ławeczek i drewnianych leżaków. Będzie to wyjątkowo atrakcyjna i unikatowa przestrzeń na wolnym powietrzu, doskonale wpisująca się w krajobraz tego terenu i służąca bardzo wielu mieszkańcom.

Projekt 18

Siłownia plenerowa z elementami do workout’u w Granicy

OCENA: POZYTYWNA

Lokalizacja: Granica, przy ul. Nowogranickiej - działka 101/6 (lasek i łąka za szkołą, okolice boiska)

Projektodawca: Magdalena Bronisz

Koszt: 125 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmian w kosztorysie (nie uwzględniono pierwotnie kosztów dokumentacji projektowej). Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: W obecnych czasach plenerowa siłownia stała się alternatywą dla zamkniętych siłowni i klubów fitness. Na terenie Granicy nie ma takiej siłowni, a wskazany teren jest naturalnym miejscem do aktywnego wypoczynku mieszkańców. Wzbogacenie siłowni o elementy do ćwiczeń workout’owych zachęciłoby również młodzież szkolną do spędzania czasu i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Dodatkowo bliskość boiska sportowego i terenów zielonych sprzyja poszerzeniu infrastruktury o kolejne elementy zachęcające do aktywności fizycznej. Z takiej formy aktywności fizycznej mogłyby korzystać dzieci z pobliskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach świetlicy a nawet lekcji WF.

Projekt 19

Karta Życia

OCENA: POZYTYWNA

Lokalizacja: Komorów Osiedle

Projektodawca: Piotr Piotrowski

Koszt: 10 159,60 zł

Uzasadnienie oceny: Dokonano zmian w kosztorysie w porozumieniu z projektodawcą oraz doprecyzowano grupę docelową (mieszkańcy Komorowa w wieku 60 plus, ok. 1300 osób). Projekt spełnia wymagania uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Idea Karty życia polega na zapisaniu przez mieszkańców Gminy w formie ustandaryzowanego druku wszelkich przydatnych informacji medycznych (np. przyjmowane leki, alergie, choroby przewlekłe, etc.). Taką Kartę umieszcza się we własnej lodówce (urządzenie które posiada ca 95% domów). W przypadku interwencji ratowników, służbowy ratunkowe wiedzą od razu gdzie szukać potrzebnych informacji (nawet bez udziału innych domowników). Program skierowany jest głównie do seniorów, osób przewlekle chorych, mieszających samotnie; ale nie tylko. Karta informacyjna pozwala zgromadzić informacje medyczne i w bezpieczny sposób przechowywać je we własnym domu, dlatego może służyć wszystkim mieszkańcom.

Projekt 20

Przestrzeń Rekreacyjna nad stawami w Michałowicach

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Michałowice - teren przy zbiorniku retencyjnym

Projektodawca: Piotr Piotrowski

Koszt: 125 500,00 zł

Uzasadnienie oceny: Tereny przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki objęte są gminnymi planami. Gmina rozpoczęła proces dotyczący zagospodarowania terenu przy nich - trwa postępowanie przetargowe na opracowanie projektu realizacyjnego zagospodarowania terenów. Projekt nie spełnia wymagań określonych w art.19 ust.2 pkt 2b uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (w tej lokalizacji opracowywane jest tożsame przedsięwzięcie gminne).

Opis projektu: Zagospodarowania terenu stawów w Michałowicach poprzez utworzenie strefy rekreacyjnej na spędzanie wspólnego czasu; poprzez ustawienie: - stołów z ławkami i zadaszeniem (wraz z utwardzeniem terenu) – 4 osobne stanowiska - przygotowanie murowanego miejsca na ognisko - śmietników - toalety przenośnej - stojaka rowerowego - wyrównanie i utwardzenie terenu a’la boisko (ca 100-200 m2) wraz z bramkami.

Projekt 21

Tężnia w parku w Regułach

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Park Reguły, ul Wiejska

Projektodawca: Piotr Piotrowski

Koszt: 150 000,00 zł

Uzasadnienie oceny: Zrealizowanie zadania nie jest możliwe ze względu na długi czas realizacji. Sporządzenie dokumentacji, uzyskanie zgody MWKZ (teren parku objęty jest ochroną konserwatorską), uzyskanie zgody Starosty Pruszkowskiego i realizacja inwestycji nie są możliwe w jednym roku budżetowym. Ponadto koszt inwestycji znacznie przewyższy 175 tys. zł. Zgodnie z informacjami z BIP Miasto Pruszków wyłoniło wykonawcę podobnej inwestycji za kwotę prawie 400 tys. złotych, do tego należy uwzględnić koszt dokumentacji.
Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust.2 pkt .: 2e, 3a oraz 3e uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (nie jest możliwy do zrealizowania w 1 roku budżetowym; jego wartość przewyższa pulę środków finansowych przeznaczoną dla 1 projektu).
Ponadto gmina jest w trakcie pozyskiwania funduszy na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni parku w Regułach”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Złożenia funkcjonalna – użytkowe dla ww. inwestycji nie zakładają budowy tężni.

Opis projektu: Tężnia solankowa wykonana w formie wiaty drewnianej, w której będzie znajdowała się kolumna z gałązek tarniny, po której będzie spływać solanka. W promieniu kilku metrów od słupa powietrze będzie nasycone jodem, bromem i całą gamą mikroelementów takich jak magnez, sód, potas, żelazo. Wokół tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. Dookoła tężni będą umieszczone ławki.

Projekt 22

„Bębnimy dla zdrowia i radości”- warsztaty bębniarskie dla dużych i małych, dla młodych i dojrzałych, czyli dla każdego.

OCENA: POZYTYWNA

Lokalizacja: Komorów, "Warsztat" ul. Ceglana 2d lub Plac Paderewskiego - w zależności od warunków pogodowych

Projektodawca: Hanna Barlak; Małgorzata Wejtko

Koszt: 39 200,00 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmian w kosztorysie. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z techniką grania na bębnach oraz wspólne muzykowanie pozwalające na ekspresję emocji i energii. Granie na bębnach redukuje stres i obniża napięcie mięśni, wyzwala dużo naturalnej pozytywnej energii. Warsztaty przeznaczone są dla każdego, bez ograniczeń wiekowych. Zajęcia będą odbywać się w 2 cyklach : jesienno-zimowym i wiosennym.

Projekt 23

Gmina przyjazna trzmielom i pszczołom

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Pas zieleni na terenie Placu Paderewskiego w Komorowie, przy ul. Aleksandra Janowskiego

Projektodawca: Tomasz Szerszenowicz

Koszt: 5 380,50 zł

Uzasadnienie oceny: Zagospodarowanie placu Paderewskiego nastąpiło zgodnie z autorskim projektem, który nie przewiduje dodatkowych nasadzeń. Zgłoszony projekt jest sprzeczny z przyjętym i zrealizowanym zagospodarowania Placu Paderewskiego w Komorowie. Jego realizacja naruszy prawa autorskie. Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust. 2 pkt 1d uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (naruszenie praw autorskich). Ponadto całkowita wartość projektu wyniosłaby ok. 40 tys. zł.

Opis projektu: W naukowych doniesieniach z całego świata mówi się o stale malejącej liczbie trzmieli i pszczół, a także o zaniku niektórych gatunków tych owadów na ogromnych obszarach. W Polsce występuje 31 gatunków trzmieli i 450 gatunków dzikich pszczół z czego niestety blisko połowa gatunków jest w stanie zagrożenia wyginięciem, a pozostała połowa gatunków niedługo może podzielić ten sam los. Jak wielka jest rola pszczołowatych wystarczy powiedzieć, że 80% gatunków roślin do wydania owoców i nasion wymaga zapylenia przez owady. Bez pracy tych niedocenianych owadów życie na ziemi nie byłoby możliwe. Może jest to ostatni moment na ratowanie tych wspaniałych owadów, a także na ratowanie życia na ziemi. Możemy w prosty sposób sprawić, że nasza gmina będzie przyjazna trzmielom i pszczołom.

Projekt 24

Plac zabaw- tor przeszkód dla psów

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Michałowice Osiedla- na polanie w przestrzeni leśnej, u zbiegu ul. Raszyńskiej i ul. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Projektodawca: Tomasz Malinowski; Anna Rybicka; Dorota Krall; Jarosław Mroczek

Koszt: 58 172,85 zł

Uzasadnienie oceny: Gmina Michałowice nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, na której miałby być zrealizowany projekt. Dodatkowo toczą się sprawy związane z roszczeniami rodziny Grocholskich do tych gruntów. Projekt nie jest możliwy do realizacji we wskazanej lokalizacji. Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust. 2 pkt 1c uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (gmina nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością).

Opis projektu: Profesjonalny plac zabaw - tor przeszkód pozwoli właścicielom pupili Fajnie spędzić czas a psiakom wybiegać się do woli. Obecnie pozostaje nam spacerować po ulicach. Takie dedykowane Miejsce byłoby atrakcją zarówno dla psiaków, jak i dla ich właścicieli.

Projekt 25

Boisko do siatkówki plażowej w pełni ogrodzone, z profesjonalną powierzchnią

OCENA: NEGATYWNA

Lokalizacja: Michałowice Osiedla- na polanie w przestrzeni leśnej, u zbiegu ul. Raszyńskiej i ul. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Projektodawca: Tomasz Malinowski; Anna Rybicka; Dorota Krall; Jarosław Mroczek

Koszt: 152 520,00 zł

Uzasadnienie oceny: Gmina Michałowice nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, na której miałby być zrealizowany projekt. Dodatkowo toczą się sprawy związane z roszczeniami rodziny Grocholskich do tych gruntów. Projekt nie jest możliwy do realizacji we wskazanej lokalizacji. Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust. 2 pkt 1c uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (gmina nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością).

Opis projektu: Boisko do siatkówki plażowej. W pełni ogrodzone umożliwiające Zamykanie na noc. Wyposażone w profesjonalne podłoże. Cel - ruch na świeżym powietrzu, integracja niezależnie od wieku. Odbiorcy - wszyscy mieszkańcy Michałowic.

Projekt 26

Kontaktujmy się z przyjaciółmi Włochami w ich języku- nauka języka włoskiego dla początkujących, dla mieszkańców Gminy Michałowice w sali biblioteki lub w sali szkolnej w Komorowie.

OCENA: POZYTYWNA

Lokalizacja: Komorów - biblioteka, ul. Kraszewskiego 3/szkoła ul. Marii Dąbrowskiej 12/20

Projektodawca: Anna Błaszczyk

Koszt: 13 300,00 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmian w kosztorysie na podstawie rozpoznania rynku (była zaniżona wartość) . Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Celem projektu jest integracja społeczności Gminy Michałowice podczas trwania kursu języka włoskiego, a w przyszłości integracja i możliwość komunikowania się z mieszkańcami partnerskiej gminy włoskiej. Nauka języka jest wskazana dla seniorów, jako ćwiczenie pamięci i dla uczącej się młodzieży.