164

 

OCENA MERYTORYCZNO-PRAWNA

 

Zakończyliśmy ocenę merytoryczno- prawną 19 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2023 roku, których wartość wynosi 1 000 280,00 zł.  

15 z nich otrzymało ocenę pozytywną (łączna kwota 692 280,00 zł) i zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. Odbędzie się ono w okresie 26 września - 10 października 2022 r.

4 projekty o łącznej wartości 308 000 zł nie przeszły do kolejnego etapu -  2 z nich otrzymały ocenę negatywną, 2 zostały wycofane przez projektodawców. 

Główne powody oceny negatywnej to:  

  • brak prawa do dysponowania przez gminę nieruchomościami, na której miał być realizowany projekt 
  • niezgodność z zapisami MPZP
  • niemożliwość zrealizowania projektu w trakcie 1 roku budżetowego
  •  po weryfikacji kosztów - przekroczenie puli środków finansowych dla 1 projektu (kwoty 175 tys. zł)

Projektodawcy, których projekty otrzymały ocenę negatywną, w terminie 3 dni roboczych ( tzn. do 31 sierpnia br. włącznie) mogą złożyć do Wójt odwołanie od wyniku oceny. Odwołanie można zgłosić elektronicznie za pomocą dołączonego poniżej formularza  lub w formie drukowanej wraz  z podaniem imienia i nazwiska, tytułu projektu oraz uzasadnieniem do odwołania i podpisem.  W przypadku złożenia odwołania projekt zostanie  poddany ponownej ocenie. 

Lista projektów, ocena merytoryczno-prawna wraz z uzasadnieniem:

Projekt 1

Posąg Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie 

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: osiedle Komorów, pl. Paderewskiego

Koszt: 130 000 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmiany tytułu oraz w opisie projektu zastąpiono wyraz "pomnik" wyrazem "posąg" . Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 

Opis projektu: Projekt przewiduje wykonanie realizacji artystycznej przedstawiającej popiersie Ignacego Jana Paderewskiego. Posąg na placu imienia tego światowej klasy artysty, muzyka i kompozytora, męża stanu to wyraz ciągłości pamięci narodowej podtrzymywanej przez honorowanie tych, którzy polskość ratowali, gruntowali i rozwiali. 

Projekt 2

Zajęcia sportowe z piłki koszykowej dla dzieci 

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: osiedle Michałowice, szkoła podstawowa ul. Szkolna 15

Koszt: 45 900 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmiany tytułu na krótszą formę oraz w  szczegółowym opisie projektu poprawiono pomyłkę pisarską (zamieniono „siatkówkę” na koszykówkę oraz „piłkę siatkową” na "piłkę koszykową").  Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 

Opis projektu: W ramach projektu będą organizowane zajęcia z koszykówki w II grupach:  dla dzieci w wieku 8-11 lat oraz 12-15 lat. Zajęcia maja odbywać się 2 razy w tygodniu. 

Projekt 3

"Tanecznym krokiem przez świat" - terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata solo

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: osiedle Granica, świetlica  ul. Czeremchy 1 lub szkoła podstawowa, ul. Główna 96,  w zależności od dostępności

Koszt: 39 000 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą został skrócony tytuł projektu. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 

Opis projektu: Celem projektu jest utrzymanie w dobrej kondycji zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez naukę tańców w grupie. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy w wieku od 15 do 100 lat.

Projekt 4

"Namalować świat" - Nauka rysunku i malarstwa - Terapia malowaniem 

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: osiedle Granica, świetlica  ul. Czeremchy 1 lub szkoła podstawowa, ul. Główna 96,  w zależności od dostępności

Koszt: 26 000 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Celem projektu jest nauka podstaw rysunku i malarstwa, aby uczestnicy mogli odreagować stres przez malowanie. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy ok. 20 osób od 15 lat do 100 lat, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych rozładować swoich emocji w inny sposób lub chcą poznać tajniki rysunku. 

Projekt 5

"Razem na sportowo - czyli jak nie nudzić się bez komputera"  - strefa rekreacji dla całej rodziny; stoły do ping-ponga, trampoliny, leżaki.

Ocena: negatywna

Lokalizacja: Teren boiska szkolnego w Nowej Wsi lub tereny przy boisku lub plac zabaw przy ul. Poprzecznej w Granicy 

Koszt: 98 000 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt nie spełnia wymagań określonych w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego

  1. Lokalizacja na działce 101/10 nie jest możliwa z powodu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący na terenie MPZP (uchwała LIV/405/2002 z dnia 28.06.2002 r.) zakłada dla terenu działki 80 % powierzchni biologicznie czynnej. Biorąc pod uwagę istnienie na działce boiska oraz kortów, lokalizacja jakichkolwiek nowych obiektów budowlanych nie jest możliwa. Budowa tego typu obiektów będzie możliwa po zmianie ustaleń MPZP.

2. Lokalizacja na dz. nr ew. 581, 582/1 nie jest możliwa z powodu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący na terenie MPZP (uchwała LIV/405/2002 z dnia 28.06.2002 r.). Teren działek to b2.11 MN/U – teren mieszkaniowy jednorodzinny i usług. Nie jest to teren przeznaczony na sport, rekreację, wypoczynek

3. Pozostałe działki wskazane na załączniku graficznym do wniosku nie stanowią własności Gminy Michałowice, zatem realizacja projektu na tych terenach nie jest możliwa. 

Opis projektu: Projekt polegający na zainstalowaniu stołów do tenisa stołowego na świeżym powietrzu,  budowie placu z trampolinami,  montażu wielkich leżaków drewnianych.  Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców  gminy od 10 do 100 lat. 

Projekt 6

„Gdzie słyszysz śpiew – tam idź. Tam dobre serca mają” – Edycja druga 

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: osiedle Komorów, ul. Ceglana 2 D, Dzienny Dom Seniora

Koszt: 22 000 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmiany tytułu  projektu oraz w opisie szczegółowym zmienione zostały sformułowania wskazujące na realizatora projektu. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 

Opis projektu: Jak pięknie śpiewać w zespole wielogłosowym? Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów muzycznych  prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę profesjonalnych artystów muzyków. 

Projekt 7

Zajęcia z łucznictwa dla dzieci w szkole podstawowej w Michałowicach

Ocena: projekt wycofany

Lokalizacja: osiedle Michałowice, szkoła podstawowa ul. Szkolna 15

Koszt: 27 200 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt został wycofany przez projektodawcę 

Opis projektu: Projekt obejmujący przeprowadzenie zajęć z łucznictwa dla dzieci z klas 1-3 oraz 4-8

Projekt 8

"Tango argentyńskie" - nauka tańca dla mieszkańców gminy Michałowice

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: sołectwo Reguły, Urząd Gminy Michałowice, al. Powstańców Warszawy 1

Koszt: 48 000 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmiany  lokalizacji projektu. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 

Opis projektu: W ramach projektu będą realizowane zajęcia z Tanga Argentyńskiego od podstaw. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 1,5 godziny. 

Projekt 9

Opalowanie części linii brzegowej oczka wodnego z wykonaniem ścieżki i barierek drewnianych

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: sołectwo Sokołów, ul. Rodzinna

Koszt: 157 000 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Projekt zakłada opakowanie części linii brzegowej oczka wodnego w Sokołowie, co zapewnieni bezpieczne przejścia mieszkańcom wzdłuż niego ale i zabezpieczenie przed obrywaniem się linii brzegowej, która jest bardzo blisko ogrodzenia sąsiedniej działki.  

Projekt 10

Zbuduj relacje ze swoim nastolatkiem - cykl warsztatów dla rodziców nastolatków z Gminy Michałowice

Ocena: projekt wycofany

Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, al. Marii Dąbrowskiej 22 

Koszt: 7 800 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt został wycofany przez projektodawcę. 

Opis projektu: Spotkania dla rodziców nastolatków w wieku 12-17 lat z zakresu rozwoju młodzieży, najnowszych praktyk zaczerpniętych z coachingu, porozumienia bez przemocy i pozytywnej dyscypliny co robić aby wspierać, budować i pokonywać trudności wychowawcze w okresie nastoletnim.  

Projekt 11

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Regułach

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: sołectwo Reguły, al. Samorządu Terytorialnego

Koszt: 5 000 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Budowa samoobsługowych stacji napraw rowerów

Projekt 12

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Michałowicach

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: osiedle Michałowice, ul. 11 Listopada lub ul. Szkolna, przy skateparku

Koszt: 5 000 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Budowa samoobsługowych stacji napraw rowerów

Projekt 13

"Michałowickie wieczory muzyczne"- kontynuacja cyklu comiesięcznych koncertów muzyki poważnej w wykonaniu uznanych artystów różnych pokoleń

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: sołectwo Reguły, Urząd Gminy Michałowice , al. Powstańców Warszawy 1

Koszt: 82 000 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Cykl koncertów muzyki poważnej odbywający się co miesiąc (z wyjątkiem okresu wakacyjnego). W koncertach braliby udział znakomici artyści - soliści i kameraliści znani  z renomowanych sal koncertowych, nagrań   i audycji radiowych. Jeden z koncertów adresowany byłby do najmłodszych odbiorców - dzieci (walory edukacyjne i popularyzatorskie). Koncerty trwałyby ok. 90 minut. 

Projekt 14

"Italia zawsze pasjonująca" -poznajemy jej bogactwo poprzez język

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: osiedle Komorów, ZSO, al. Marii Dąbrowskiej 12/20

Koszt: 26 880 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmiany w szczegółowym opisie projektu polegającej na nieokreślaniu grupy zaawansowanej jako kontynuacji nauki rozpoczętej w 2022 r.. Ponadto na podstawie wyceny zmieniona została kwota za zajęcia, a tym samym zmianie uległa wartość szacunkowa projektu. Projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Kurs języka włoskiego. W projekcie przewidziano spotkania dwa razy w tygodniu w 3 grupach (dwie grupy początkujące; jedna - zaawansowana). Każda z grup będzie liczyć max. 12 osób.  

Projekt 15

"Ptasia Aleja" - zapewnienie miejsc gniazdowania ptaków w alei Jana Pawła II w Komorowie

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: osiedle Komorów, al. Jana Pawła II 

Koszt: 16 500 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Zakres projektu to: zaplanowanie, zakupienie i umieszczenie 60 budek lęgowych na drzewach w alei Jana Pawła II w Komorowie.

Projekt 16

Tabliczki na ścieżkach spacerowych i pieszo-rowerowych tzw. spacerowy Bon-Ton

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: sołectwo Pęcice, ścieżki rowerowe wzdłuż Raszynki oraz al. Powstańców Warszawy

Koszt: 6 000 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą doprecyzowano lokalizację projektu, zmieniono liczbę tabliczek, a tym samym uległa zmianie wartość szacunkowa projektu. Projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu: Celem projektu jest ustawienie na ścieżkach spacerowych i  pieszo-rowerowych tablic informujących o zasadach bezpieczeństwa w tych miejscach. Tabliczki mają mieć formę grzecznościową, w dowcipny sposób zwracać uwagę na właściwe zachowanie użytkowników tych miejsc

Projekt 17

Plenerowe koncerty w parku w Regułach

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: sołectwo Reguły, park, ul. Wiejska 

Koszt: 28 000 zł

Uzasadnienie oceny: W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmian w szczegółowym opisie projektu, zmieniając liczbę koncertów i okres ich realizacji. W kosztorysie zmniejszono szacunkową kwotę projektu. Projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 

Opis projektu:  Celem projektu jest propagowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców, umożliwienie słuchania koncertów "na żywo" bez konieczności wyjazdu do Filharmonii, w plenerze, w otoczeniu pięknego, zabytkowego parku w Regułach.

Projekt 18

Rozbudowa Centrum Edukacyjnego przy budynku OSP w Nowej Wsi

Ocena: negatywna

Lokalizacja: Nowa Wieś, ul. Główna 2 

Koszt: 175 000 zł

Uzasadnienie oceny: Projekt nie spełnia wymagań określonych w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego

1. Zgodnie z § 19 ust 2 pkt 2 c Uchwały Rady Gminy Michałowice nr XXXIII/275/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie może naruszyć gwarancji udzielonej Gminie Michałowice przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę lub nie naruszy obowiązujących w momencie oceny projektu warunków trwałości działań finansowych z budżetu Gminy Michałowice w poprzednich latach. Kontener wskazany we wniosku do rozbudowy realizowane był ze środków zewnętrznych – pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach programu Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury (umowa z dnia 06.08.2019 r.). Zgodnie z zawartą umową o pomoc finansową Gmina Michałowice

2. Rozbudowa obiektu wymagałaby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ na terenie działek nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie zgody organu architektoniczna – budowlanego oraz realizacja inwestycji nie są możliwe do wykonania w przeciągu jednego roku kalendarzowego

3. Według szacunku kosztów sporządzonego przez Wnioskodawcę inwestycja zamknie się w kwocie 175 000,00 zł brutto. Biorąc pod uwagę, że koszt budowy kontenera wynosił ok. 200 000,00 zł oraz że w koszcie całej inwestycji należy uwzględnić uzyskanie dokumentacji projektowej, usunięcie kolizji z istniejącym wodociągiem oraz nadzór inwestorski, realizacja inwestycji w kwocie przewidzianej dla Budżetu Obywatelskiego nie jest wykonalna

4. Wskazana we wniosku „ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura kulturalna” powstała już na terenie dz. nr ew. 355/5 i 355/4 w postaci wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego.

Opis projektu:  Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez rozbudowę izby pamięci, upamiętniającej prawie 100 letnią historię działania jednostki OSP.

Projekt 19

Budowa bulodromu (boiska do gry w bule) w Komorowie.

Ocena: pozytywna

Lokalizacja: osiedle Komorów, ul. Nadarzyńska (róg ul. Norwida) 

Koszt: 55 000 zł

Uzasadnienie oceny:  W porozumieniu z projektodawcą dokonano zmiany szacunkowych kosztów projektu. Projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Opis projektu:  Celem projektu jest: popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu w postaci rozgrywek w bule poprzez budowę bulodromu (boiska do gry w bule)