OCENA MERYTORYCZNO-PRAWNA

 

Zakończyliśmy ocenę merytoryczno- prawną  19 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2023 roku, których wartość wynosi 993 780,00 zł.  

15 z nich otrzymało ocenę pozytywną (łączna kwota 685 780,00  zł) i zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. Odbędzie się ono w okresie 26 września - 10 października 2022 r.

4 projekty, o łącznej wartości 308 000 zł nie przeszły do kolejnego etapu -  2 z nich otrzymały ocenę negatywną, 2 zostały wycofane przez projektodawców. 

Główne powody oceny negatywnej to:  

  • brak prawa do dysponowania przez gminę nieruchomościami, na której miał być realizowany projekt 
  • niezgodność z zapisami MPZP
  • niemożliwość zrealizowania projektu w trakcie 1 roku budżetowego
  •  po weryfikacji kosztów - przekroczenie puli środków finansowych dla 1 projektu (kwoty 175 tys. zł)

Projektodawcy, których projekty otrzymały ocenę negatywną, w terminie 3 dni roboczych ( tzn. do 31 sierpnia br. włącznie) mogą złożyć do Wójt odwołanie od wyniku oceny. Odwołanie można zgłosić elektronicznie za pomocą dołączonego poniżej formularza  lub w formie drukowanej wraz  z podaniem imienia i nazwiska, tytułu projektu oraz uzasadnieniem do odwołania i podpisem.  W przypadku złożenia odwołania projekt zostanie  poddany ponownej ocenie.

Lista projektów, ocena merytoryczno-prawna wraz z uzasadnieniem: