26

OCENA MERYTORYCZNO-PRAWNA

Zakończyliśmy ocenę merytoryczno-prawną 25 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2024 roku, których wartość wynosi 855 930,00 zł.  

21 z nich, w łącznej kwocie 641 330,00 zł, otrzymało ocenę pozytywną. Zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. Odbędzie się ono w terminie 27 września - 11 października 2023 r. Lokalizację 7 projektów z oceną pozytywną  zaproponowano w Michałowicach, 6 - w Regułach, 3 - w Komorowie, 2 - w Granicy oraz po 1 - w Nowej Wsi, Sokołowie i Opaczy-Kolonii. 

4 projekty, o łącznej wartości 214 600,00 zł nie przeszły do kolejnego etapu -  3 z nich otrzymały ocenę negatywną, 1 został wycofany przez projektodawcę. 

Powody oceny negatywnej to:  

 • brak prawa do dysponowania przez gminę nieruchomościami, na których miał być realizowany projekt 
 • prowadzenie przez gminę przedsięwzięć tożsamych w danej lokalizacji

Projektodawcy, których projekty otrzymały ocenę negatywną, w terminie 3 dni roboczych (tzn. do 4 września br. włącznie) mogą złożyć do Wójt odwołanie od wyniku oceny. Odwołanie można zgłosić elektronicznie za pomocą dołączonego poniżej formularza lub w formie drukowanej, wraz z podaniem imienia i nazwiska, tytułu projektu oraz uzasadnieniem do odwołania i podpisem. W przypadku złożenia odwołania projekt zostanie ponownie oceniony.

 

 

Ocena merytoryczno-prawna wraz z uzasadnieniem:

Tytuł projektu - Lokalizacja - Koszt szacowany -  Ocena uzasadnienie/uwagi
 • 1. Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata - osiedle Granica - 39 600,00 zł.  POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 2. Namalować świat-nauka rysunku i malarstwa - osiedle Granica - 30 000,00 zł - POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 3. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14-18 lat oraz dorosłych - osiedle Michałowice - 9 200,00 zł.  POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 
 • 4. Koszykówka dla dzieci i młodzieży - osiedle Michałowice - 39 500,00 zł. POZYTYWNA - z uwagi na ograniczoną dostępność sali gimnastycznej w michałowickiej szkole nie ma możliwości zrealizowania projektu w formie wskazanej przez projektodawcę. W uzgodnieniu z nim zmniejszono liczbę grup do 5, a tym samym szacowany koszt projektu. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 
 • 5. Siatkówka dla dzieci i młodzieży - osiedle Michałowice - 39 400,00 zł.  PROJKET WYCOFANY - w sali gimnastycznej w szkole w Michałowicach nie ma możliwości zrealizowania zajęć z siatkówki i koszykówki w formie wskazanej przez projektodawcę. Z uwagi na to projektodawca wycofał projekt dotyczący zajęć siatkarskich.  
 • 6. Taneczne  wieczory na dechach - tematyczne wieczorki taneczne w plenerze. Cykl letnich zabaw integracyjnych dla mieszkańców - sołectwo Nowa Wieś -  35 300,00 zł.  POZYTYWNA - w uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono zakres projektu, a tym samym szacowane  koszty. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 
 • 7. Zredukuj stres – cykl wykładów wprowadzających w techniki relaksacyjne i sposoby obniżania poziomu stresu. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego oraz integracja - sołectwo Reguły - 62 850,00 zł.  POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 8. Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży - osiedle Michałowice - 27 000,00 zł.  POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 9. Utrzymanie sprawność fizycznej przez wakacje - osiedle Michałowice - 3 080,00 zł.  POZYTYWNA - w porozumieniu z projektodawcą zmieniono tytuł i lokalizację projektu. Projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 10. Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w Komorowie - osiedle Komorów - 13 250,00 zł. POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 11. Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w Michałowicach -  osiedle Michałowice -13 250,00 zł.  POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 12. Klub Italia Vera - cykliczne spotkania dla mieszkańców zainteresowanych poznawaniem włoskiej kultury i sztuki życia, w tym praktykowaniem języka, poznawaniem tajników kuchni i włoskich obyczajów -  sołectwo Reguły - 24 000,00 zł.  POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 13.  Zielona wyspa pływająca na "Zalewie Komorowskim" - osiedle Komorów - 60 000,00 zł. NEGATYWNA  - projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust.2 pkt 2b uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (jego lokalizacja jest tożsama z gminnymi przedsięwzięciami).  Pływająca wyspa dla ptaków jest elementem opracowywanej dokumentacji dot. „Zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym położonym w Komorowie-Wsi”.
 • 14. Tanecznie w plenerze - sołectwo Reguły - 42 000,00 zł.  POZYTYWNA -w uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono zakres projektu, a tym samym szacowane  koszty. Projekt spełnia wymagania określone w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 
 • 15. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14-18 lat oraz dorosłych - osiedle Komorów -  9 200,00 zł.  POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 16. Słucha, ale czy słyszy - przesiewowe badania przetwarzania słuchowego dla dzieci - osiedle Michałowice - 41 000,00 zł.  POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 17. Faszynowanie linii brzegowej oczka wodnego oraz wykonanie pomostu między dwoma mostkami - sołectwo Sokołów -  112 000,00 zł. POZYTYWNA - w porozumieniu z projektodawcą dokonano zmian w zakresie prac. Projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. 
 • 18.  Zajęcia sportowe tenisa ziemnego dla osób z niepełnosprawnością sprawnych ruchowo -  Granica/Komorów/Pęcice - 57 600,00 zł. NEGATYWNA - projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust. 2 pkt.: 1c uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego - Gmina Michałowice nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której projekt ma być realizowany. 
 • 19. Zajęcia sportowe (tenis ziemny) dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Granica/Komorów/Pęcice - 57 600,00 zł.  NEGATYWNA - projekt nie spełnia wymagań określonych w § 19 ust. 2 pkt.: 1c uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego - Gmina Michałowice nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której projekt ma być realizowany. 
 • 20. Utrzymanie sprawność fizycznej przez wakacje -  sołectwo Reguły - 3 100,00 zł.  POZYTYWNA - w porozumieniu z projektodawcą zmieniono tytuł i lokalizację projektu oraz szacowane koszty. Projekt spełnia wymagania określone w  uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 21. "Gmina Michałowice dla dzieci. Gra spacerowa” - książeczka dla dzieci - sołectwo Reguły - 25 000,00 zł.  POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 22.  Dawniej niż wczoraj - wieczory z muzyką dawną -  sołectwo Reguły - 30 000,00 zł.  POZYTYWNA - w uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono lokalizację. Projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 23. Opera barokowa - osiedle Michałowice - 30 000,00 zł.  POZYTYWNA - w uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono lokalizację. Projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 24. Badam, odkrywam, doświadczam - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat) - sołectwo Opacz-Kolonia - 27 000,00 zł. POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • 25 Przygoda z ceramiką - warsztaty w Komorowie - osiedle Komorów- 25 000,00 zł. POZYTYWNA - projekt spełnia wymagania określone  w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.