82

 

WYNIKI ROZPATRZENIA ODWOŁAŃ BO 2022 

W terminie do 30 sierpnia br. wpłynęły odwołania od wyników oceny 3 projektów zgłoszonych w ramach  Budżetu Obywatelskiego 2022 r. Projekty zostały ponownie ocenione.

Lista projektów, rozpatrzenie odwołań z uzasadnieniem:

Projekt 8

Budowa bulodromu (boiska do gry w bule) w Otwartej Strefie Rekreacji w Komorowie-Wsi przy Zalewie.

OCENA: PODTRZYMANY NEGATYWNY WYNIK

Lokalizacja: Otwarta Strefa Rekreacji w Komorowie-Wsi przy ulicy Głównej, przy Zalewie w Komorowie

Projektodawca: Anna Ziółkowska; Joanna Skrzypczyk

Odwołanie projektodawcy: Naszym zamierzeniem było usytuowanie bulodromu w obrębie strefy rekreacji nad Zalewem Komorowskim. Jeśli konkretnie wskazane przez nas miejsce koliduje z gminnymi planami zagospodarowania tego terenu, to prosimy o przesunięcie lokalizacji bulodromu w inne miejsce w strefie rekreacji nad Zalewem, które nie będzie z tymi planami kolidować. Nie musi to być miejsce koło siłowni plenerowych wskazane przez nas w projekcie, może to być inne miejsce wystarczające do wytyczenia terenu do gry w bule o podanych przez nas wymiarach. Chcemy tu też dodać, że bulodrom nie jest budowlą zmieniającą krajobraz, jest to utwardzenie określonego terenu w celu umożliwienia rozgrywek w bule i przez to może powstać w dowolnej lokalizacji. Prosimy o utrzymanie i zrealizowanie naszego projektu w innej wskazanej przez Urząd Gminy lokalizacji.

Uzasadnienie oceny:

Analiza projektu obejmowała m.in. zapisy art.19 ust.2 pkt 2b czy projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji i czy w tym zakresie realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Gminy Michałowice. Wskazana przez projektodawczynie lokalizacja koliduje z prowadzonymi gminnymi przedsięwzięciami dotyczącymi tego terenu – wraz z realizowanym remontem zalewu  na rzece Utracie. Podjęto bowiem działania dotyczące zagospodarowania przestrzeni nad zalewem. Działania te składają się z dwóch etapów – I etap to przeprowadzenie konsultacji społecznych, natomiast II etap – projektowanie przestrzeni nad zalewem.

I etap został zakończony. W okresie 30 czerwca – 31 lipca 2021r.  prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące terenu nad zalewem,  w tym obszaru  istniejącej strefy rekreacji. W oparciu o nie zostanie wypracowania lista wytycznych dla projektantów, by urządzenie tego miejsca było kompleksowe oraz odzwierciedlało oczekiwania mieszkańców. Konsultacje były prowadzone w oparciu o obecne zagospodarowanie terenu i występujące tam urządzenia (m.in. stół do ping ponga, siłownia zewnętrzna, skatepark, plac zabaw), bez boiska do gry w bule. Podsumowanie konsultacji zostanie opublikowane  na stronie www.michalowice.pl. Gmina następnie przystąpi do II etapu – przystąpienia  opracowania kompleksowego zagospodarowania przestrzeni nad zalewem i wyznaczenia miejsc do urządzania przestrzeni rekreacyjnych. Z uwagi na fakt, że podjęte działania nie przewidywały zagospodarowania terenu w postaci boiska do gry w bule, należy wskazać, że realizacja tego projektu koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami gminnymi. Ewentualne uwzględnienie projektu wiązałoby się z koniecznością powtórzenia całości działań podjętych przez Gminę do tej pory, co uzasadnia istnienie wskazanej kolizji. 

 

Projekt 20

Przestrzeń Rekreacyjna nad stawami w Michałowicach

OCENA: PODTRZYMANY NEGATYWNY WYNIK

Lokalizacja: Michałowice - teren przy zbiorniku retencyjnym

Projektodawca: Piotr Piotrowski

Odwołanie projektodawcy: W uzasadnieniu odrzuceniu projektu napisano iż "Projekt nie spełnia wymagań określonych w art.19 ust.2 pkt 2b uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (koliduje z gminnymi przedsięwzięciami)".
Zaś art.19 ust.2 pkt 2b mówi o „wykonalności technicznej zgłoszonego projektu poprzez analizę” czy "projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Gminy Michałowice".

Warto zauważyć iż Uchwała zawiera nieprecyzyjne określnie "przedsięwzięcie", które nie jest definiowana ani w Uchwale ani w powszechnych aktach prawnych. Nie wiadomo wiec czy "przedsięwzięcie" oznacza zwykły zarząd czy konkretne działanie sprecyzowane w odrębnych aktach rady gminy lub urzędu gminy. Można mniemać iż przedsięwzięcie jest czymś większym niż zwykły zarząd. Jednakże na mocy wykładni zawężającej (obowiązującej wszystkie urzędy organów państwowych i samorządowych) należy przyjąć przynajmniej iż "przedsięwzięcie" powinno mieć określony cel, środki i być związane w czasie (posiadać określona datę startu i zakończenia). W przeciwnym wypadku każda działalność urzędu/rady gminy (zarząd zwykly) mogła by zostać uznana za "przedsięwzięcie", co byłoby nieuprawnioną wykładnią rozszerzającą Uchwały Rady Gminy i pozwalało by podejmować Urzędowi Gminy decyzje do których brak mu uprawnień.
Obecnie projekt gminny „Obszar Zbiornik Michałowice i okolice” jest po zakończonych konsultacjach społecznych i „trwa postępowanie przetargowe na opracowanie projektu realizacyjnego zagospodarowania terenów”.


Postępowanie przetargowe na opracowanie projektu trudno nazwać przedsięwzięciem gdyż co prawda powstaje cel projektu, ale nie znane są środki (jaki duże, skąd jest źródło finansowania) oraz nie znane są ramy czasowe.
Przede wszystkim nie jest tez potwierdzona przez żaden organ Gminy (Radę lub Urząd) fakt realizacji „przedsięwzięcia” o nazwie „Obszar Zbiornik Michałowice i okolice”.


Postępowanie przetargowe na projekt może nie zostać zrealizowane, projekt może nie uzyskać akceptacji, realizacja może nie zostać wdrożona.


Trudno jest także nazwać działania przedsięwzięciem (a nie zarządem zwykłym) jeśli poprzednie działania Urzędu w ramach Projektu „Obszar Zbiornik” (zmiana Studium i konsultacje społeczne) dokonano w roku 2017!.


Trzeba więc stwierdzić, iż projekt gminny „Obszar Zbiornik Michałowice i okolice” nie może być interpretowany w rozumieniu pojęcia „przedsięwzięcie” Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego, gdyż przedsięwzięcie takowe nie istnieje – nie ma wyznaczonych ani celów, ani środków, ani dat realizacji projektu. Działania prowadzone w ramach projektu „Obszar Zbiornik Michałowice i okolice” są działaniami zarządu zwykłego gdyż do tego należy zaliczyć prowadzenie przez Urząd konsultacji społecznych, zmiana studium czy opracowanie projektów zagospodarowania dla terenów które takowych planów nie posiadają (obecne fazy realizacji projektu).


Warto także zauważyć iż działania podjęte w ramach projektu realizowane są przez Urząd więc z definicji mają rangę niższą niż Uchwała Rady Gminy. Przyjmując interpretacje przeciwną, Urząd mógłby decydować o interpretacji Uchwał Rady Gminy co uznać należy za niedopuszczalne w obowiązującymi porządku prawnym i podziale na organy uchwałodawcze i wykonawcze.
Jeśli zaś nie ma przedsięwzięcia realizowanego na terenach Zbiornika w Michałowicach, nie ma tym samym znamion by zastosować art.19 ust.2 pkt 2b uchwały; tak więc nie ma przeciwskazań formalno-prawnych do dopuszczenia projektu obywatelskiego do kolejnego etapu.
Zgłoszony Projekt do Budżetu Obywatelskiego posiada zaś cele (wyznaczone w opisie projektu), środki (budżet gminny w ramach budżety obywatelskiego) i ramy czasowe (rok 2022). Decyzją mieszkańców pozostanie czy powinien zostać zrealizowany. 

Uzasadnienie oceny:

Analiza projektu obejmowała zapisy art.19 ust.2 pkt 2b czy projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czasie realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Gminy Michałowice. Pojęcie przedsięwzięcie gminne ma szerokie znacznie. Odnosi się do wielu działań gminy prowadzonych w jakimś celu, mających różny charakter. Mogą to być np. inwestycje, remonty, modernizacje, a także prowadzone procesy zmierzające do realizacji danej inwestycji. Mając na uwadze powyższe, z całą pewnością można stwierdzić, że pojęcie przedsięwzięcia można odnieść również do przypadku terenów nad Raszynką, gdzie mamy do czynienia z postępowaniem przetargowym dotyczącym Opracowania projektu zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach (ZP.271.1.23.2021). Teren objęty postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest tożsamy z obszarem wskazanym w projekcie tzn. przestrzenią rekreacyjną nad stawami w Michałowicach. Postępowanie przetargowe prowadzone było w okresie 3 sierpnia do 2 września br.  Dlatego też uzasadnione jest stwierdzenie, że realizacja projektu koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Gminy, gdyż Gmina na ten sam teren zaangażowała środki finansowe zmierzające do stworzenia projektu zagospodarowania terenu. Na obecny etapie Gmina, w świetle przepisów prawa, jest zobowiązana do zawarcia umowy z projektantem na konkretne zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki  w Michałowicach (zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1515/16 w obrębie Michałowice Osiedle) wraz z nadzorem autorskim ( opracowanie  dokumentacji składa się z 6 etapów)

2) opracowanie projektu koncepcyjnego obsługi komunikacyjnej terenu i powiązania z ulicami Topolową i Kolejową, zwanego dalej „Projektem koncepcyjnym komunikacji”

 3) udział w konsultacjach trzech wariantów wstępnych opracowań koncepcyjnych terenu działki 1515/16.

2 września br. został ogłoszony wynik przetargu - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wzięły udział 3 firmy. Najwyższą punktację  uzyskała firma LS Project- Maciej Sikorski. Na podstawie rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - https://bip.michalowice.pl/files/1261286641/2021-08-03-umowazal-nr-3-do-swz.pdf

Więcej szczegółów dotyczących postępowania przetargowego znajduje się pod linkiem https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/zp2711232021,p919969621

Urząd Gminy Michałowice realizuje zatem przedsięwzięcie, które wiąże Gminę do zawarcia zobowiązań z podmiotami zewnętrznymi dotyczących terenów nad Raszynką/nad zbiornikami retencyjnymi w Michałowicach. Rezultatem będzie powstanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych, co jest zbieżne z ideą projektodawcy – stworzeniem przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców na niezagospodarowanej przestrzeni, ale uwzględnienie zgłoszonego projektu wiązałoby się z przekreśleniem dotychczasowych działań gminnych, w tym niegospodarnością w zakresie zaangażowania już środków, a następnie koniecznością zapłaty kar umownych lub odszkodowania w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia. 

 

 

Projekt 21

Tężnia w parku w Regułach

OCENA: PODTRZYMANY NEGATYWNY WYNIK

Lokalizacja: Park Reguły, ul Wiejska

Projektodawca: Piotr Piotrowski

Odwołanie projektodawcy:

W zakresie § 19 ust.2 pkt 3e
e) czy szacunkowe koszty realizacji projektu spełniają wymóg określony w § 6 pkt 2,
Złożony projekt jest wzorowany na projektach budowy innych tężni solankowych w Polsce w ramach projektów obywatelskich i nie tylko.
Załączam link do strony z Budżetu Obywatelskiego z Poznania z roku 2021 gdzie tężnię solankową wykonano w kwocie 170 k PLN oraz z Wrześni na kwotę 158 k PLN (nie w ramach BO).
Poznań - https://pbo21.um.poznan.pl/i/pbo21/proposal/138-T%C4%99%C5%BCnia_solankowa
Września - https://wrzesnia.naszemiasto.pl/we-wrzesni-powstaje-teznia-bedzie-korzystac/ar/c3-4798809
Projekt „pruszkowski” przewiduje tężnie o znacznie większych gabarytach, a tym samym znacznie wyższych kosztach.
Na rynku można znaleźć realizację tężni w zakresie od kilkudziesięciu tysięcy PLN nawet do kilku/kilkunastu milionów.
Po prostu wielkość tężni należy dostosować do posiadanych środków finansowych.
Tym samym nie jest spełniona przesłanka odrzucenia projektu obywatelskiego z § 19 ust.2 pkt 3e .
 

W zakresie czasie trwania projektu.
§ 19 ust.2 pkt .: 2e
do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego.

Biorąc pod uwagę tylko czynności prawno-administracyjne (zgodnie z obowiązującym prawem), przetargowe i wykonawcze (sama budowa zajmie  -  [adnotacja urzędu – zachowano oryginalną treść odwołania]

Jeśli projekt miałby zostać wykluczony na podstawie punktu w § 19 ust.2 pkt 2e – obowiązek udowodnienia tego faktu ciąży na Urzędzie.
Wymagane jest więc by Urząd przestawił pisemne oświadczenia MWKZ lub Starosty Pruszkowskiego lub innych organów mówiące iż takiej decyzji w przewidzianych prawem ramach czasowych nie wydadzą (zakładam, że takie dokumenty nie istnieją, gdyż z definicji stanowiłyby złamanie obowiązującego prawa).
Organy państwowe zobowiązane są do udzielania decyzji w określonym czasie.
Założyć należy iż MWKZ, Starosta Pruszkowski i inne organy działają w ramach prawa – nie ma więc podstaw do odrzucenia projektu ze względu na czas uzyskania pozwoleń, koncesji, etc
Jeśli zaś takowe oświadczenia MWKZ lub Starosty Pruszkowskiego lub innych organów o przedłużającym się postępowaniu administracyjnym nie istnieją, nie istnieje także przesłanka z § 19 ust.2 pkt .: 2e

W zakresie § 19 ust.2 pkt 3a
Jeśli zaś nie ma zastosowanie § 19 ust.2 pkt 2e tym samym nie może być zastosowany § 19 ust.2 pkt 3a
(który de facto wchodzi w życie tylko w przypadku zastosowanie § 19 ust.2 "pkt 1 i 2", co ciekawe warto zauważyć iż pkt 1 i 2 musiałby zachodzić łącznie (spójnik "i") a w przypadku § 19 ust.2 pkt 1 nie wniesiona żadnych uwag do projektu).

Tak wiec stwierdzić można, że wszystkie wymienione w negatywnej decyzji przesłanki służące odrzuceniu projektu nie mają pokrycia w stanie faktycznym (§ 19 ust.2 pkt .: 2e, 3a oraz 3e uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego).

Uzasadnienie odrzucenia projektu zawiera także wzmiankę o tym iż na terenie parku realizowana będzie inwestycja Zagospodarowanie przestrzeni parku w Regułach. 
Co prawda Uzasadnienie nie zawiera podstawy prawnej ale zakładam, iż chodzi o § 19 ust.2 pkt 2b.
Nie jest moim zadaniem interpretacja uzasadnienia i udzielenie negatywnej oceny projektu obywatelskiego bez powołania się na zapis Uchwały samo w sobie uznać należy za błąd formalny dyskwalifikujący udzielenie negatywnej decyzji w tym zakresie i ten argument nie powinien być dalej rozpatrywany to nadmienię tylko iż przytoczony w uzasadnieniu projekt powinien zostać zrealizowany w latach 2017-2020 (wg BIP www.bip.michalowice.pl/files/1693580611/uchwala-xxv-297-2017.pdf strona nr 170 Tabela 69 Projekt 23– GŁÓWNY: „Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach”).
 

Uzasadnienie oceny:

1. Przykładowe koszty, które podał projektodawca, dotyczą wyłącznie wykonania robót budowlanych. Ponadto podanie linki dotyczą: 1. Wniosku do budżetu – nie jest to potwierdzenie, że za kwotę 170 tys. zł jest możliwe wykonanie robót budowlanych oraz artykuł z prasy z roku 2018 (obowiązywały zupełnie inne ceny), który również wskazuje, że 160 tys. zł to koszt budowy tężni. Z materiałów nie wynika, jakie media były potrzebne do zasilania tężni i na jaką odległość należało zbudować (i zaprojektować) odpowiednie przyłącza. W przypadku wybudowania tężni w proponowanej lokalizacji należałby doprowadzić media do parku. W kosztorysie przedstawionym przez wnioskodawcę nie uwzględniono sporządzenia dokumentacji projektowej tężni w ogóle.

Należy zauważyć, że tężnie opisane przez projektodawcę nie zostały prawdopodobnie wybudowane na obszarze, który narzuca konieczność uzgodnienia dokumentacji i prac budowlanych z MWKZ. Koszt wykonania tężni na takim obszarze jest większy - konieczność uwzględnienia MWKZ w procesie inwestycyjnym, komplikuje Wykonawcy realizację robót.

Gmina Michałowice w roku 2021 ogłosiła zapytanie ofertowe w sprawie wykonania projektu tężni w Michałowicach w innej lokalizacji, nie objętej ochroną. Średni koszt wykonania takiej dokumentacji to 32 tys. zł.

Zakładając, że wskazany przez projektodawcę koszt uwzględnia także budowę infrastruktury w zakresie niezbędnym do funkcjonowania obiektu, po włączeniu kosztu dokumentacji projektowej, wartość inwestycji przekracza 175 tys. zł, pulę środków przeznaczonych  na realizację 1 projektu BO.  

2. Teren parku jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to jedna z form ochrony konserwatorskiej zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. Wykonanie inwestycji na takim terenie wymaga sporządzenia dokumentacji uzgodnionej z MWKZ. Wykonanie podobnej dokumentacji, dotyczącej zabytkowego cmentarza w Pęcicach trwa od 16.12.2020 r., a planowany termin zakończenia projektu to 11.2021 r. Tak długi okres wykonywania projektu wynika z konieczności uzgadniania jego szczegółów z MWKZ. Uzgodnienie dokumentacji nie jest kwestią wydania jednej decyzji, proces zaczyna się od uzyskania zaleceń konserwatorskich, z których często wynika konieczność wykonania badań (np. gruntu), na podstawie których konserwator formułuje kolejne zalecenia. Na podstawie zaleceń projektant sporządza pierwszą wersję dokumentacji, którą konserwator odrzuca, rekomendując wprowadzenie zmian lub zatwierdza decyzją. Często dokumentacja jest składana wielokrotnie, zanim uzyska akceptację konserwatora, nie jest to postępowanie niezgodne z prawem. Należy założyć, że wyłonienie projektanta w odpowiednim trybie zgodnym z PZP, oraz wykonanie przez niego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem opinii MWKZ zajmie co najmniej 6 miesięcy.

Po uzyskaniu decyzji MWKZ projektant uzyskuje decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie. Ustawa Prawo budowlane określa, że jeżeli decyzja nie zostanie wydana w okresie 65 dni, organ zostaje obciążony kara finansową. Należy jednak zauważyć, że wezwania i postanowienia w postępowaniu administracyjnym zatrzymują bieg terminu w sprawie, zatem ogólny czas wydania decyzji przeciąga się często do wielu miesięcy i nie jest to niezgodne z przepisami prawa. W przypadku zgłoszenia robót budowlanych postanowienie o brakach przerywa bieg terminu, co w praktyce oznacza, że po uzupełnieniu braków organ ma znowu 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. Termin wydania pozwolenia/zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu zależy od stopnia skomplikowania dokumentacji oraz od jej kompletności. Zakładając, że tężnia ma zostać wybudowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską, należy założyć, że wydanie zezwolenia zajmie minimum 3 miesiące.

Pozostały 3 miesięczny okres (przypadający na miesiące zimowe) nie jest wystarczający do wyłonienia wykonawcy w odpowiednim trybie PZP oraz zrealizowania robót budowlanych wraz z niezbędnymi przyłączami do mediów oraz uruchomieniem tężni. Z doświadczenia inwestycyjnego Gminy wynika, że inwestycje prowadzone na terenach objętych ochroną konserwatorską są bardzo trudne do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.

3. Plany dotyczące modernizacji parku w Regułach nie uzyskały wnioskowanego dofinansowania, w chwili obecnej nie ma więc kolizji z przedsięwzięciami realizowanymi przez Gminę. (Wniosek złożony przez Referat Funduszy Zewnętrznych na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni parku w Regułach”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe został odrzucony).

Gmina Michałowice nie wyklucza zmiany koncepcji zagospodarowania przestrzeni parku, uwzględniając budowę tężni i realizację tej inwestycji z funduszy innych niż Budżet Obywatelski.