13

Projekt nr 15

Wygodny pojemnik na elektrośmieci na osiedlu Michałowice

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

ul. Szkolna 15 A, na terenie skateparku

 

Opis lokalizacji

Na terenie skateparku (do szczegółowego doprecyzowania przez Urząd Gminy)

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  Postawienie pojemnika do sortowania różnego rodzaju drobnych elektrośmieci ułatwi ich prawidłową utylizację i pozwoli na sprawniejsze radzenie sobie z nimi przez mieszkańców, bez konieczności jechania do PSZOK-u, kontaktu z urzędem lub szukania miejsc do ich wyrzucenia, nie zawsze znanych lub łatwo dostępnych.

 

 • Skrócony opis projektu

Projekt Wygodny pojemnik na elektrośmieci przewiduje postawienie na michałowickim skateparku specjalnego pojemnika do wrzucania z sortowaniem różnego rodzaju drobnych elektrośmieci: opakowań po tonerach, ładowarek i starych telefonów komórkowych, świetlówek, zużytych baterii itp.

 

 • Szczegółowy opis projektu

  Projekt składa się z części inwestycyjnej obejmującej zakup i posadowienie specjalistycznego pojemnika oraz usługowej obejmującej odbiór i utylizację tych śmieci. Poprzez postawienie pojemnika na terenie skateparku zostanie zapewniona jego szeroka dostępność ograniczona tylko nocnymi godzinami jego zamknięcia. To szersza dostępność czasowa niż w przypadku pojemników na baterie ustawionych w szkołach. Widoczna dostępność pojemnika będzie też mieć efekt promocji sortowania. Pojemniki są dostępne na rynku od wielu wykonawców, ich wybór i zakup nastąpi w standardowej procedurze. Cena takiego pojemnika została oszacowana na podstawie ofert prezentowanych w Internecie i rozmowy roboczej z kierownikiem referatu GKiP. Odbiór pozostawionych śmieci musi być wykonany przez specjalistyczną firmę.

 

 • Odbiorcy projektu

  Wszyscy mieszkańcy osiedla Michałowice i okolicznych jednostek korzystający ze skateparku i mający drobne elektrośmieci do wyrzucenia.

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Zakup i zainstalowanie pojemnika na elektrośmieci: 100 000 zł Eksploatacja: odbiór i utylizacja elektrośmieci: 500 zł miesięcznie Łącznie: 106 000 zł

 


 

Projekt nr 23

Gmina przyjama trzmielom i pszczołom

 

Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Komorów 05-806 - Plac Paderewskiego przy ulicy A. Janowskiego

 

Opis lokalizacji

pas zieleni na terenie Placu Paderewskiego wzdłuż ulicy A. Janowskiego

 • Uzasadnienie realizacji projektu

  W naukowych doniesieniach z całego świata mówi się o stale malejącej liczbie trzmieli i pszczół, a talcże o zaniku niektórych gatunków tych owadów na ogromnych obszarach. W Polsce występuje 31 gatunków trzmieli i 450 gatunków dzikich pszczół z czego niestety blisko połowa gatunków jest w stanie zagrożenia wyginięciem, a pozostała połowa gatunków niedługo może podzielić ten sam los. Taki stan rzeczy ma wiele przyczyn. Wpływa na to przede wszystkim zanik bioróżnorodności roślin w naszym środowisku stanowiących źródło pożywienia dla owadów zapylających. Trzmiele i dzikie pszczoły w odróżnieniu od pszczoły miodnej nie gromadzą większych zapasów pyłku, który jest niezbędny dla wykarmienia larw. Już dwudniowa przerwa w dostępie do pyłku hamuje rozwój rodziny trzmieli, a przedłużająca się prowadzi do znacznej redukcji, a nawet do wyginięcia całej rodziny. Na terenach wiejskich nastąpił zanik drobnych różnorodnych upraw rolnych, niekoszonych miedz i łąk na rzecz wielohektarowych monokulturowych upraw. Na terenach podmiejskich przystrzyżone trawniki, tuje i wyłożone kostką brukową obszary stanowią biologiczną pustynię dla pszczołowatych. Gminne i powiatowe drogi wysadzane są drzewami, niestety najczęściej bez uwzględnienia potrzeb owadów zapylających. Dominują Kasztanowce których pyłek jest szkodliwy dla większości zapylaczy, cieszymy się każdą lipą posadzoną przy drodze, ale niestety zawsze jest to jedna odmiana lipy drobnolistnej której okres kwitnienia to tylko 1 O dni podczas gdy świadomie dobrane różne odmiany lip mogą zapewnić nie 10 ale 45 dni ciągłego dostępu do wspaniałego pokarmu jakim jest nektar i pyłek dla tych owadów. Szkodliwe i biologicznie nieuzasadnione jest wykaszanie placów oraz przydrożnych pasów zieleni zaraz po zakwitnięciu roślin ( w Komorowie akcja koszenia na placu Paderewskiego i pasach zieleni przy drogach gminy rozpoczęła się już 11 maja tuż po zakwitnięciu mniszka, który oprócz tego że jest ozdobą trawników to jest podstawowym dostarczycielem pyłku dla pszczół i trzmieli). W gminach z większą świadomością ekologii byłoby to nie do pomyślenia. Na przykład w Warszawie od 2 lat wykaszanie trawników i pasów zieleni rozpoczyna się po zakończeniu kwitnienia roślin i jest to zapisane w uchwale. Następnym niezmiernie ważnym czynnikiem jest odległość kwitnących roślin od gniazd owadów. Trzmiele w poszukiwaniu pokarmu nie wylatują daleko od gniazda, w zależności od aktualnej pogody, gatunku i wieku owadów jest to 100 - 900 metrów. Dzikie pszczoły mają jeszcze krótszy „zasięg", np. murarka ogrodowa poszukuje pokarmu na odległość 100 - 200 metrów od gniazda. Dlatego tak ważna jest bioróżnorodność roślin na obszarach gdzie znajdują się gniazda owadów zapylających. Jak wielka jest rola pszczołowatych wystarczy powiedzieć, że 80% gatunków roślin do wydania owoców i nasion wymaga zapylenia przez owady. Bez pracy tych niedocenianych owadów życie na ziemi nie byłoby możliwe. Może jest to ostatni moment na ratowanie tych wspaniałych owadów, a także na ratowanie życia na ziemi?

 

 • Skrócony opis projektu

W naukowych doniesieniach z całego świata mówi się o stale malejącej liczbie trzmieli i pszczół, a także o zaniku niektórych gatunków tych owadów na ogromnych obszarach. W Polsce występuje 31 gatunków trzmieli i 450 gatunków dzikich pszczół z czego niestety blisko połowa gatunków jest w stanie zagrożenia wyginięciem, a pozostała połowa gatunków niedługo może podzielić ten sam los. Jak wielka jest rola pszczołowatych wystarczy powiedzieć, że 80% gatunków roślin do wydania owoców i nasion wymaga zapylenia przez owady. Bez pracy tych niedocenianych owadów życie na ziemi nie byłoby możliwe. Może jest to ostatni moment na ratowanie tych wspaniałych owadów, a także na ratowanie życia na ziemi? Możemy w prosty sposób sprawić, że nasza gmina będzie przyjazna trzmielom i pszczołom.

 

 • Szczegółowy opis projektu

  Co możemy zrobić? Możemy bardzo pomóc owadom zapylającym tworząc STREFY OCHRONNE w postaci klombów oraz pasów zadrzewień w parkach, skwerach i przy drogach naszej gminy. Dobór drzew, krzewów i roślin zielonych (w tym głównie bylin), powinien uwzględniać potrzeby owadów zapylających (pyłek o odpowiedniej zawartości białka, a nektar odpowiedni poziom cukrów). Niezmiernie ważnym jest też dobór roślin uwzględniający termin kwitnienia, który może zapewnić dopływ pokarmu w dwóch najbardziej krytycznych porach sezonu dla owadów zapylających przypadających na okres marzec-kwiecień oraz druga połowa lipca do połowy sierpnia. Co roku obserwujemy w tych okresach występujący prawdziwy głód dla owadów zapylających. 1) Przykład najcenniejszych dla owadów zapylających nasadzeń roślin kwitnących w okresie marzec - kwiecień: Podbiał pospolity, Miodunka ćma, Krokus wiosenny, Jasnota purpurowa, Jasnota biała, Leszczyna pospolita, Wierzba iwa, Wawrzynek wilczełyko, Klon jesionolistny, Klon zwyczajny. 2) Przykład najcenniejszych nasadzeń roślin kwitnących w drugiej dekadzie lipca do połowy sierpnia: Pszczelnik mołdawski, Ostropest plamisty, Przegorzan kulisty, Przegorzan pospolity, Przegorzan węgierski, Jeżówka purpurowa, Chaber wielkogłówkowy, Budleja Dawida, Ewodia Daniela, Ewodia aksamitna, Perełkowiec japoński, Lipa Henry'ego, Lipa wonna, Lipa kwietna, Lipa Moltkego, Lipa Lipińskiego.

Projekt polega na stworzeniu Strefy Ochronnej Dla Pszczół i Trzmieli w naszej gminie oznakowanej stosowną tablicą informacyjną, zlokalizowanej w Komorowie 05-806 na terenie placu Paderewskiego (pas zieleni wzdłuż ulicy A. Janowskiego, GPS: 52.143485,20.818229) W każdej Strefie Ochronnej następujące nasadzenia: Podbiał pospolity - 50 sadzonek Miodunka ćma - 50 sadzonek Krokus wiosenny - 100 cebulek, Jasnota purpurowa - 50 sadzonek Jasnota biała - 50 sadzonek Leszczyna pospolita - 1 sadzonka Wierzba iwa - 1 O sadzonek Wawrzynek wilczełyko- 20 sadzonek Klon jesionolistny - 1 sadzonek Klon zwyczajny - 1 sadzonek Pszczelnik mołdawski - 100 g nasion Ostropest plamisty - 20 sadzonek Przegorzan kulisty - 20 sadzonek Przegorzan pospolity - 20 sadzonek Przegorzan węgierski - 20 sadzonek Jeżówka purpurowa - 20 sadzonek Chaber wielkogłówkowy - 50 sadzonek Budleja Dawida - 5 sadzonek Ewodia Daniela - 5 sadzonek Ewodia aksamitna - 5 sadzonek Perełkowiec japoński - 10 sadzonek Lipa Henry' ego - 1 sadzonka Lipa wonna - 1 sadzonka Lipa kwietna - 1 sadzonka Lipa Moltkego - 1 sadzonka Lipa Lipińskiego - 1 sadzonka Oprócz nasadzeń 3 domki dla trzmieli i jeden duży hotel dla pszczół, aby pomóc im w bliskim dostępie do pożytku, co ma bardzo duże znaczenie na przedwiośniu kiedy zbyt niska temperatura nie pozwala na dalekie loty owadów Należałoby zadbać aby trawniki i pasy zieleni, a zwłaszcza nasadzenia z roślinami miododajnymi nie były koszone ,aj eśli tak to po ich zakwitnięciu i wydaniem nasion! W następnych latach można by rozwijać projekt i projektować Strefy Ochronne w nowych lokalizacjach.

 

 • Odbiorcy projektu

  Mieszkańcy całej naszej gminy, w szczególności mieszkańcy Komorowa.

 

 • Szacowane koszty realizacji projektu

  Podbiał pospolity - 11,00 zł (sadzonka) x 50 szt 550zł Miodunka ćma - 3 zł (sadzonka) x 50 szt 150 zł Krokus wiosenny - 8 zł ( 1 0cebulek) x 1 O szt 80zł Jasnota purpurowa - 6,00 zł (sadzonka) x 50 szt 300zł Jasnota biała - 10 zł (sadzonka) x 50 szt 500zł Leszczyna pospolita - 11 zł (sadzonka) xlszt llzł Wierzba iwa - 30 zł(sadzonka) x 10 szt 300zł Wawrzynek wilczełyko- 30 zł (sadzonka) x 20 szt 600zł Klon jesionolistny- 10 zł(sadzonka) x 1 szt 10 zł Klon zwyczajny- 10 zł (sadzonka) x 1 szt lOzł Pszczelnik mołdawski-27zł (100 g nasion) 27 zł Ostropest plamisty- 5,00 zł (sadzonka) x 20 szt 100 zł Przegorzan kulisty- 15,00 zł (sadzonka) x 20 szt 300zł Przegorzan pospolity- 15 zł (sadzonka) x 20 szt 300zł Przegorzan węgierski - 15 zł (sadzonka} x 20 szt 300zł Jeżówka purpurowa- 16,00 zł (sadzonka) x 20 szt 320zł Chaber wielkogłówkowy - 6,90 zł (sadzonka) x 50 szt 345 zł Budleja Dawida- 8,50 zł (sadzonka) x 5 szt 42,50zł Ewodia Daniela - 35 zł (sadzonka 40 cm) x 5 szt 175 zł Ewodia aksamitna - 35 zł (sadzonka 40 cm) x5 szt 175 zł Perełkowiec japoński - 35 zł (sadzonka) x 10 szt 350zł Lipa Henry'ego -29 zł (sadzonka 40 cm) xl szt 29zł Lipa wonna-29 zł (sadzonka 40 cm) xl szt 29zł Lipa kwietna - 29 zł (sadzonka 40 cm} x 1 szt 29zł Lipa Moltkego - 29 zł (sadzonka 40 cm) x 1 szt 29 zł Lipa Lipińskiego - 29 zł (sadzonka 40 cm) x 1 szt 29 zł 2. Wykonanie planów nasadzeń możemy wykonać społecmie lub Można wykonać we służyć pomocą i konsultacją. własnym zakresie 3. Domki dla trzmieli 30 zł x 3 szt 90zł Hotel dla dzikich pszczół 100 zł x 1 szt lO0zł 4. Tablica informacyjna 1 x 100 zł lO0zł
 • Szacowany łączny koszt realiazacji projektu 5 380,50 zł