06.05.2022 11:40

9 maja świętujemy Dzień Unii Europejskiej!

54
9 maja jest Dniem Unii Europejskiej, formalnie nazywany Dniem Europy, w którym świętujemy jedność i pokój. W tym roku Dzień Europy jest szczególny ze względu na Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Każdy może wziąć w niej udział i podzielić się swoimi pomysłami, do czego zachęcamy także mieszkańców naszej gminy!

Debata dotyczy zmian klimatu i środowiska, zdrowia, zatrudnienia i gospodarki, transformacji cyfrowej, wolności i prawa, praworządności, bezpieczeństwa, migracji, edukacji, kultury, młodzieży i sportu, międzynarodowej roli UE i demokracji europejskiej. 

Każdy może zabrać głos w sprawach dla niego ważnych  i powiedzieć  w jakiej Europie chce żyć! 

 

Także my postanowiliśmy przyłączyć się do obchodów Dnia Unii Europejskiej. Urząd Gminy Michałowice, z referatem Funduszy Zewnętrznych na czele, przygotował kilka niespodzianek dla osób, które odwiedzą w poniedziałek budynek urzędu.

Środki zewnętrzne są istotnym źródłem finansowania wielu zadań, które mają wpływ na rozwój miejscowości. Są dużym wsparciem finansowym dla samorządów.

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o ostatnio pozyskanych funduszach europejskich, które zasiliły budżet gminy Michałowice.  

Pozyskane fundusze z UE przez naszą gminę.

  • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras rowerowych- etap I- Wysokość dofinansowania: 3 739 647,68  zł. etap II- Wysokość dofinansowania: 3 337 422,96 zł.   i etap III - Wysokość dofinansowania: 2 263 096,62 zł.  Dzięki tym projektom powstało około 11,5 Km oświetlonych tras rowerowych. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny/ Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - Mobilność Miejska w ramach ZIT.
  • Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” - etap I- Wysokość dofinansowania: 978 415,40 zł., etap II- Wysokość dofinansowania: 1 194 082,58 zł i etap III- Wysokość dofinansowania: 1 941 334,38 zł. Dzięki tym projektom na terenie naszej Gminy powstały 4 parkingi: w Regułach przy ul. Kuchy (przy Gminie i przy stacji WKD) oraz w Komorowie przy ul. Ceglanej i Kolejowej (w trakcie budowy). Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa/ RPO WM 2014-2020.
  • Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice. Dzięki temu projektowi nasza Gmina wprowadziła e-usługi w obszarze zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorców w wodę oraz rekrutacji do przedszkoli i szkół gminnych. Ma lepszą komunikację, bezpośredni dostęp do aplikacji, system teleinformatyczny w gminie Michałowice będzie świadczył usługi publiczne. Wysokość dofinansowania: 1 168 200,00 zł. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ RPO WM 2014-2020.
  • Michałowicki Program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych.  Dzięki temu Projektowi zwiększyliśmy dostępności do usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej na rzecz 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Michałowice w wieku 65+, poprzez wzrost liczby miejsc i wzrost liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej. Wysokość dofinansowania: 1 338 858,00 zł. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny/ RPO WM 2014-2020.
  • Zdalna Szkoła + W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Został zakupiony sprzęt komputerowy w celu umożliwienia nauki zdalnej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych.  Wysokość dofinansowania: 45 000,00 zł. Źródło dofinansowania: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa.

Projekty w trakcie realizacji.

  • EOG Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków Wniosek partnerski z Gminą Brwinów. Wysokość dofinansowania:  1 423 910,00 zł . Link do strony projektu 
  •  Europejski festiwal sztuk artystycznych bez granic. Program Kultura, działanie 2 "poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach MF EOG 2014-2021

Projekty pozyskane z UE dla obszaru wiejskiego gminy we współpracy z LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

  • Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej.  W ramach zadania wybudowano wolnostojący, parterowy budynek rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego. Wysokość dofinansowania: 85 900,00 zł. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
  •  Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Regułach. Dzięki temu Projektowi wybudowaliśmy ogólnodostępny plac zabaw znajdujący się w okolicy ul. Samorządu Terytorialnego w Regułach. Wysokość dofinansowania: 145 869,00 zł. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  •  Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap I. W ramach zadania wybudowano ogólnodostępną strefę rekreacji dla mieszkańców. Wysokość dofinansowania: 534 760,34 zł

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Dzień Europy

Zobacz także