17.04.2018 12:10

Dotacje na wymianę pieców- spotkanie informacyjne

503
Za nami pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dotacji celowej z Gminy Michałowice na zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno, koks). Uczestniczyło w nim 20 osób

Spotkanie, które odbyło się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice 16 kwietnia, zostało podzielone na dwie części. W pierwszej zostały szczegółowo przedstawione zasady udzielenia dotacji, natomiast w drugiej był czas na pytania i rozmowy. 

 

Wnioski można będzie składać już od najbliższego czwartku, 19 kwietnia. 

 

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECA?

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne
 • przedsiębiorstwa
 • jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

 

CO JEST PRZEDMIOTEM DOTACJI?

Dotacja udzielana jest wyłącznie na zadania polegające na wymianie pieca opalanego paliwem stałym (np.: węgiel, drewno, koks) i zastąpienia go piecem gazowym.

 

CO NIE WCHODZI W SKŁAD DOTACJI?

Dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji, montażu instalacji, przebudowy instalacji grzewczej, kosztów uzyskania stosownych pozwoleń, doprowadzenia przyłącza gazowego, kosztów wykonania audytu energetycznego.

 

ZAKRES I ZASADY DOFINANSOWANIA WYMIANY PIECA

 • RODZAJ ZAKUPIONEGO PIECA W RAMACH DOFINANSOWANIA: piec gazowy (posiadający cechy zgodne z przyjętymi parametrami, określonymi w Regulaminie dotacji celowej).
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 7.000,00 złotych brutto, jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego.
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPIONEGO PIECA: dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego pieca gazowego, przy czym urządzenie musi posiadać znamiona urządzenia fabrycznie nowego (urządzenie nieużywane), które posiada atesty dopuszczające go do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją.
 • Użytkowany przez Wnioskodawcę o dofinansowanie piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji.
 • O dofinansowanie na wymianę pieca węglowego poprzez zakup nowego pieca gazowego można ubiegać się tylko raz, na jeden lokal mieszkalny lub użytkowy.
 • Zakupiony, nowy piec gazowy powinien należeć do urządzeń niskoemisyjnych, które posiadają sprawność wytwarzania ciepła określoną w dokumentacji technicznej, wyższą niż 92% oraz spełniają aktualne normy związane z ochroną środowiska.
 • Podstawą do ubiegania się o przyznanie dotacji na wymianę pieca jest złożenie Wniosku (deklaracji uczestnictwa) w Biurze Podawczym wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 31 maja każdego roku budżetowego, w okresie obowiązywania postanowień Regulaminu dotacji celowej.  
 • Nowy piec gazowy powinien zostać zakupiony po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą
 • Wnioskodawca dostarczy do Gminy dowód zakupu pieca gazowego (FV wystawiona na nazwisko Wnioskodawcy) wraz z Wnioskiem o rozliczenie dotacji celowej.
 • W nieruchomości, w której nastąpił montaż pieca gazowego, zostało dokonane „pierwsze uruchomienie pieca” potwierdzone Protokołem, wykonane przez uprawnionego prawem Instalatora, a Protokół „pierwszego uruchomienia” zostanie dostarczony
  do Gminy przez Wnioskodawcę.
 • Wymiana pieca zostanie potwierdzona Protokołem z wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie nieruchomości Wnioskodawcy przez wyznaczone osoby z Urzędu Gminy Michałowice.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY W RAMACH UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ CELOWĄ Z GMINY

 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
 • Zgoda współwłaścicieli na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zamianę go na ogrzewanie gazowe
 • Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej
 • Oświadczenie o posiadanym piecu węglowym
 • Oświadczenie dotyczące posiadanego przyłącza gazowego
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/ pomocy de minimis w rybołówstwie
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/ pomocy de minimis w rybołówstwie
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych

 

WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA, STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO WYPŁATY DOTACJI

 • Złożenie przez wnioskodawcę w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy gminą a wnioskodawcą, wniosku o rozliczenie dotacji celowej wraz z protokołem „pierwszego uruchomienia” wykonanym przez uprawnionego prawem instalatora oraz kopią potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury wystawionej na wnioskodawcę, dokumentującej zakup pieca gazowego
 • Trwała likwidacja pieca węglowego służącego do ogrzewania w nieruchomości wnioskodawcy
 • Przeprowadzenie czynności kontrolnych przez urząd gminy, których wynik potwierdzony zostanie protokołem z wizji lokalnej w zakresie montażu pieca gazowego
 • Brak realizacji wymiany pieca węglowego na piec gazowy w wyznaczonym terminie wskazanym w zawartej umowie z wnioskodawcą, skutkować będzie nieotrzymaniem dofinansowania
 • Wnioski o dotację celową składa się do urzędu gminy Michałowice w biurze podawczym najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku budżetowego, w okresie obowiązywania postanowień regulaminu dotacji celowej

 

Przed nami jeszcze dwa spotkania informacyjne 17  i 23 kwietnia 2018 r., godz. 18:00, w sali multimedialnej - parter urząd gminy. 

 

PUNKT KONSULTACYJNY:

 • 19 kwietnia 2018 r., godz. 8:00 – 16:00
 • 20 kwietnia 2018 r., godz. 8:00 – 16:00

Sala obsługi interesanta, parter urząd gminy 

 

KONTAKT, INFORMACJA:

 • kom. +48 664 932 975
 • tel. (22) 350 91 74, (22) 350 91 18
 • www.piece.michalowice.pl

 

 

Strona internetowa dedykowana projektowi: www.piece.michalowice.pl 

 

Podobne tematy: dotacje na piece

Zobacz także