12.10.2016 09:10

Mazowiecki lider inwestycji

177
Gmina Michałowice jest najlepszą gminą wiejską województwa mazowieckiego w rankingu wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2010-2015, które zostały opublikowane przez magazyn samorządowy „Wspólnota”.

Zestawienie  wydatków inwestycyjnych jest jednym z trzech, które  zostały opracowane przez ekspertów magazynu.  Drugie dotyczyło gminnych dochodów (3. miejsce w woj. mazowieckim), zaś trzecie -  aktywności społecznej (3 miejsce na Mazowszu).

 

Wydatki inwestycyjne 2010-2015

Średnie wydatki inwestycyjne w naszej gminie wyniosły 1498,32 zł per capita. W skali kraju gmina uplasowała się na 43. miejscu.  Natomiast na Mazowszu dało nam to pierwszą pozycję, przed m.in. gminami Lesznowola i Nadarzyn. 

 

Ranking opracowano w oparciu o całość wydatków majątkowych. W poprzednich latach sporządzano go tylko na podstawie inwestycji, które były kierowane na rozwój infrastruktury technicznej - transport (remonty i budowa dróg);  gospodarka komunalna (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarka mieszkaniowa. W tym roku, po raz pierwszy, uwzględniono także wydatki na infrastrukturę społeczną (m.in. oświatę i sport).  Autorzy zestawienia stwierdzili, że po zmianach jakie dokonały się w naszym kraju na przestrzeni lat, dużej poprawie uległa infrastruktura techniczna, która miała dotąd decydujące znaczenie dla stworzenia warunków dla  rozwoju gospodarczego.  Obecnie w dużej mierze o powodzeniu strategii rozwoju decydują również inwestycje w infrastrukturę powiązaną z usługami społecznymi. Co ma odzwierciedlenie także w gminie Michałowice – w badanym okresie nastąpiła m.in. rozbudowa i modernizacja trzech gminnych szkół i przedszkola; wybudowano i zmodernizowano lokalne miejsca spotkań mieszkańców (świetlcie), oddano do użytkowania nową siedzibę urzędu, jak również poprawie uległa infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

 

Ranking dochodów JST

Gmina Michałowice, z dochodem per capita wynoszącym 5468,85 zł, uplasowała się w kraju - na 15. miejscu, zaś na 3. wśród mazowieckich gmin wiejskich, za Lesznowolą i Nadarzynem. 

 

Ranking został opracowany na podstawie osiągniętych dochodów w 2015 roku.  Zastosowana metoda pominęła wpływy z dotacji celowych (m.in. dochody ze środków zewnętrznych), które mają tymczasowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Ponadto dochody zostały skorygowane o dwa składniki. Po pierwsze odjęto składki otrzymywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (tzw. „janosikowym”, które kierowane są do gmin o najniższych dochodach). Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień  w podatkach lokalnych (chodziło o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej).  W ten sposób skorygowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej. 

Ranking najzamożniejszych samorządów przygotowywany został już po raz 15. Pierwsza jego edycja miała miejsce w 2001 roku. Gmina Michałowice zajmowała wówczas 40. pozycję, dzisiaj znajduje się 25 miejsc wyżej. Zmiany na przestrzeni tych lat ukazują i potwierdzają dobrą strategię rozwoju naszej gminy.

 

Zestawienia zostały opracowane przez zespół prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Opierano się na danych Głównego Urzędu Statystycznego.  

 

Aktywność społeczna

Ostatnim badanym obszarem przez  magazyn Wspólnota była sfera społeczna.

W rankingu tym nasza gmina znalazła się na 8 miejscu w kraju (wraz z innymi 6 gminami) . Wśród gmin województwa mazowieckiego  uplasowała się na 3 miejscu, ex aequo  z gminą Bielany, za Izabelinem i  Klwowem. .

 

Ranking został sporządzony po raz pierwszy. Pod uwagę wzięte były 4 aspekty. Pierwszym z  nich jest aktywność obywatelska, mierzona średnią frekwencją w ostatnich wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Drugim jest  liczba fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w gminach, przeliczona na 1000 mieszkańców. Trzecim -  wsparcie finansowe udzielane przez samorządy organizacjom społecznym, przeliczone na 1000 mieszkańców (aż 77 gmin wiejskich nie przekazuje na rzecz organizacji pozarządowych nawet złotówki, przy czym aż 37 z nich leży w województwie mazowieckim.)  A ostatnim – aktywność przejawiająca się w akcjach społecznych i nieformalnych inicjatywach, jak np. zbiórki publiczne. Wskaźnik ten przeliczany był przez 10 tys. mieszkańców.

 

Największym atutem gminy Michałowice okazał się udział mieszkańców w wyborach.  Jednak działalność organizacji  pozarządowych, gminne dotacje, jak również prowadzone zbiórki niewątpliwie pozwoliły na zajęcie tak wysokich pozycji w skali kraju, jak i na Mazowszu. 

 

Gmina oceniana była w kategorii gmin wiejskich, których w Polsce funkcjonuje 1559, natomiast na Mazowszu – 228.

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Gmina Michałowice, ranking

Zobacz także