17.03.2022 09:55

300 zł jednorazowego zasiłku dla uchodźców z Ukrainy / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

1360
Obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju, deklarujący zamiar pozostania w Polce i zostali wpisani do rejestru Pesel UKR, otrzymają pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego. Od dzisiaj Ukraińcy mieszkający w naszej gminie mogą składać wnioski w GOPS.

Wysokość udzielanej pomocy i sposób wypłaty

 • Wysokość świadczenia na każdą osobę wynosi 300 zł.
 • Pomoc jest udzielana na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód.
 • Świadczenie przyznawane jest  na wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem - wzór wniosku

Kto może otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości  300 zł

 • obywatel Ukrainy i jego małżonek, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.
 • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną przybyli do Polski od dnia 24 lutego br.
 • dzieci obywateli Ukrainy wymienionych powyżej.  

 

Jakie dokumenty należy posiadać podczas składania wniosku

 • nadany numer PESEL UKR,
 • dowód tożsamości,
 • ewentualnie wypełniony wniosek

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy

 • Wnioski składa się w gminie miejsca zamieszkania- osoby przybywające na terenie naszej gminy mogą składać wniosek o wypłatę pomocy w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice, nr tel.: 22 350 91 20 ; punkt informacyjny w sali multimedialnej,  od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9.00-14.00
 • W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji.
 • Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie.

Kogo nie obejmuje pomoc?

Pomoc nie obejmuje obywateli Ukrainy, którzy  np. posiadają zezwolenie na pobyt stały, na pobyt czasowy,  złożyli w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowali zamiar złożenia takiego wniosku wniosku (art. 2 ust.3 specustawy) .

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Ukraina

Zobacz także