25.02.2022 16:30

O możliwościach pomocy Ukrainie

1336
Informacja Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy Michałowice dotycząca form pomocy uchodźcom z Ukrainy, jakie może wcielić w życie nasza gmina.

Jak gmina może pomóc uchodźcom?  

Cudzoziemcy, którzy otrzymają miejsce zamieszkania na terenie naszej gminy i będą mieli zakończoną procedurę legalizacyjną (czyli uzyskają status uchodźcy),  jeśli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, będą mogli korzystać ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na takich samych zasadach jak nasi mieszkańcy.

Będzie możliwa pomoc w postaci:

  • zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnej potrzeb np. pokrycie części lub całości kosztów zakupu np. żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, lub okresowych
  • pracy socjalnej
  • poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego
  • posiłku lub zasiłku na zakup żywności i posiłku w ramach programu „Posiłek w domu i szkole”
  • usług opiekuńczych

Cały katalog realizowanych usług i świadczeń realizowany przez GOPS jest dostępny także dla cudzoziemców, o ile spełnione będą zasady określone w ustawie o pomocy społecznej.

Trudnością w dostępie mogą być bariery językowe, dlatego szukamy osób, które chciałyby współpracować jako tłumacze (w miarę potrzeby).

Samorządy są mentalnie gotowe do udzielenia szerokiej i aktywnej pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku napaści Rosji na Ukrainę. Potrzebna jest jednak korekta prawa, ponieważ obecnie korzystamy z przepisów, które przytoczyłam powyżej. Korporacje samorządowe (związki gmin, miast itp.) pracują nad propozycją takich zmian. Liczymy na ich szybkie wprowadzenie, co umożliwi realizację szerszej pomocy.
 

Uchodźcy z Hostomela.

Na teren powiatu pruszkowskiego być może przyjedzie grupa dzieci z Hostomelu w obwodzie Kijowskim, miasta partnerskiego gminy Nadarzyn. W Hostomelu toczą się walki o lotnisko.

Nasza gmina, podobnie jak pozostałe gminy powiatu, udzieli niezbędnej pomocy. Zdajemy siebie też sprawę, że może to być pomoc długoczasowa. Nie wiemy jeszcze na czym będzie polegała, bo wszystko dzieje się bardzo szybko i dynamika zdarzeń jest duża.

Działania koordynuje Powiat Pruszkowski i wicestarosta Agnieszka Kuźmińska.

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Ukraina

Zobacz także