13.06.2023 12:15

Gmina Michałowice najlepszą gminą w Polsce według Rankingu Finansowego Samorządów!

267
Gmina Michałowice najlepszą gminą w Rankingu Finansowym Samorządów w kategorii „Gmin Wiejskich”. To ogromne wyróżnienie i docenienie pracy zawodowej mieszkańców i naszych samorządowych działań!

Ranking przygotowywany jest cyklicznie od 2017 roku na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez wszystkie (2791) gminy do Regionalnych Izb Obrachunkowych według stanu na koniec IV kwartału Wielokrotnie znajdowaliśmy się w czołówce, jednak  po raz pierwszy kapituła konkursu przyznała nam 1. miejsce.

Ranking przygotowuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich przy współpracy renomowanych instytucji: Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W kategorii gmin wiejskich analizowano wyniki finansowe 1513 jednostek.  

Tak wysoka ocena w rankingu odzwierciedla m.in. potencjał zawodowy naszych mieszkańców mierzony wartością udziału PIT w dochodach własnych gminy oraz sprawnością działania samorządu, m.in. w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Zwycięstwo w rankingu nie byłoby  możliwe bez udziału naszych mieszkańców,  ich pracy zawodowej i płaconych przez nich podatków oraz wysokiego udziału środków europejskich w wydatkach ogółem. Dla przypomnienia całkowita wartość pozyskanych w ubiegłym roku funduszy zewnętrznych wyniosła ponad 23 mln zł i wraz ze środkami pozyskanymi w poprzednich dwóch latach jest to bardzo duży zastrzyk dla budżetu gminy. Dzięki temu możemy relokować środki finansowe i realizować kolejne inwestycje, które znacznie poprawiają jakość życia w naszej gminie.

Analizowano 7 wskaźników świadczących o kondycji finansowej ocenianej Gminy. W naszym przypadku zostaliśmy ocenieni bardzo wysoko w zakresie:

  • wysokości udziału dochodów własnych w dochodach ogółem JST,
  • relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
  • wysokości udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
  • obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, 
  • wysokiego udziału środków europejskich w wydatkach ogółem,
  • relacji zobowiązań do dochodów
  • udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ostatecznie do skonstruowania Rankingu użyto miernika syntetycznego jako wielokryterialnego sposobu oceny kondycji finansowej badanych jednostek. Wszystkie podane wskaźniki mają charakter stymulanty.

Wyniki Rankingu finansowego samorządów zostały ogłoszone 7 czerwca 2023 r. Podczas debaty „O finansach samorządów w dobie kryzysu” eksperci i samorządowcy dyskutowali o wyzwaniach stawianych przed JST i ich sytuacji finansowej w 2022 roku.

Sytuacja samorządów w 2022 roku była znacznie gorsza niż w 2020 r. i 2021 r. W dużej mierze przyczyniły się do tego zmiany w systemach podatkowych PIT i CIT, które znacząco wpłynęły na spadek dochodów własnych, przy jednoczesnym wzroście wydatków gmin. W 2022 roku zwiększyły się zadania związane m.in. z pomocą społeczną i oświatą. Przy galopującej inflacji, rosnących cenach materiałów i usług, przed gminami stały ogromne wyzwania inwestycje.

Aby podołać stawianym im zadaniom, samorządy potrzebują zmian systemowych zapewniających stabilizację dochodów własnych z wpływów podatkowych. Ważny jest także większy transfer środków z budżetu państwa m.in. na ochronę środowiska i utrzymanie oświaty, o co samorządowcy zabiegają od lat za pośrednictwem m.in. związków i stowarzyszeń samorządowych. Dla przypomnienia -  subwencja oświatowa w naszej gminie pokrywa jedynie 48 % tych wydatków, pozostałe 52% to środki bezpośrednio pochodzące z dochodów własnych gminy, czyli lapidarnie mówiąc „z portfeli mieszkańców”.  

Zmiany te znacznie ułatwiłyby planowanie inwestycji i utrzymanie jakości usług publicznych świadczonych przez gminę.   

 

 

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także