Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Michałowice

Wójt Gminy Michałowice informuje, że w związku z  realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice" dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 do dnia 31 marca 2014 roku jest prowadzona rekrutacja gospodarstw domowych zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu. 

Powiązane:

Numer projektu: EPOIG.08.03.00-14-220/13
Umowa o dofinansowanie: EPOIG.08.03.00-14-220/13-00
Całkowita wartość projektu 1.492.535,60 PLN
Wartość dofinansowania ze środków publicznych w ramach działania: 8.3 PO IG: 1.492.535,60 PLN
Okres realizacji projektu: IV kwartał 2013 - IV kwartał 2015

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Michałowice. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie dostępu do Internetu określonej grupie 118 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniej realizacji projektu oraz okres trwałości. Aby osiągnąć cel główny zostaną przeprowadzone działania, poprzez które osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu, a poprzez zaplanowane szkolenia nauczą się korzystać z zasobów i usług dostępnych drogą on-line. Natomiast w ramach działań koordynacyjnych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu zostanie wyposażonych 4 jednostek podległych (20 komputerów).

Projekt jest skierowany do 118 gospodarstw domowych wybranych spośród następujących grup spełniających kryteria działania 8.3 POIG:

 • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym;
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodziny zastępcze;
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych lub pomocy społecznej.
 • rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

 

Dodatkowo utworzono 36 stanowisk komputerowych w jednostkach podległych gminy:

 • Publiczna Biblioteka w Komorowie (ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów) - 10 komputerów i 1 urządzenie wielofunkcyjne.
 • Publiczna Biblioteka w Michałowicach (ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice) - 7 komputerów i  2 urządzenia wielofunkcyjne.
 • Filia biblioteki Michałowice w Nowej Wsi (Nowa Wieś, ul. Główna 52 a, 05-806 Komorów) - 5  komputerów i 1 urządzenie wielofunkcyjne.
 • Gminne Centrum Wolontariatu (Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice) - 11 komputerów i 2 urządzenia wielofunkcyjne.
 • Urząd Gminy Michałowice (Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice) - 3 komputery i 1 urządzenie wielofunkcyjne.

Kontakt

Szczegółowe informacje dotyczące projektu są dostępne w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Michałowice,
adres: Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
pok. nr 110, 1 piętro,
tel.: 22 350 91 36,
adres e-mail: koordynator|michalowice.pl| |koordynator|michalowice.pl

 

 

Koordynator ds. Informatycznych

Marcin Walichnowski
adres: Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,
pok. nr 128, 1 piętro,
tel.: 22 350 91 69,
adres e-mail: admin|michalowice.pl| |admin|michalowice.pl