Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu strategii elektromobilności

Gmina Michałowice przystąpiła do opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040. Gmina otrzymała stuprocentowe dofinansowanie na opracowanie tego dokumentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny.

 

Czym jest elektromobilność?

 

Elektromobilność to pojęcie odmieniane dziś przez wszystkie przypadki. Pojawia się ono m.in. w kontekście innowacyjnych technologii, miast przyszłości czy ochrony środowiska. Elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne, które jeszcze dosyć rzadko widujemy na naszych drogach. Przez elektromobilność należy rozumieć spójną infrastrukturę, która służyć będzie łatwiejszemu przemieszaniu się. Strategia daje możliwość stworzenia mieszkańcom dogodnych połączeń komunikacyjnych oraz usprawnień z nimi związanych (ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe, przystanki, stojaki rowerowe). Zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych we flotach gminnych oraz udział Odnawialnych Źródeł Energii w zaopatrzeniu Gminy w energię jest nieuniknione, dlatego Strategia już teraz pozwala na zaplanowanie tych rozwiązań zgodnie z przewidywanymi potrzebami.

 

W jakim celu opracowujemy strategię elektromobilności w naszej Gminie?

 

Celem Strategii jest opracowanie spójnej polityki lokalnej, prowadzącej do powstania warunków dla rozwoju elektromobilności oraz zwiększenia udziału wykorzystywania paliw alternatywnych w sektorze transportu na terenie gminy. Do realizacji celu wiodącego – poprawy jakości powietrza, w tym obniżenia poziomu emisji zanieczyszczeń oraz hałasu emitowanego przez pojazdy spalinowe określono następujące cele szczegółowe:

  • rozwój elektromobilności w sektorze transportu prywatnego poprzez budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, np.: rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
  • rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i dostosowanie połączeń do potrzeb mieszkańców, zwiększenie liczby autobusów niskoemisyjnych/elektrycznych;
  • wzrost świadomości oraz wykorzystania pojazdów elektrycznych przez mieszkańców i podmioty prywatne; np. korzystanie z usługi car-sharing;
  • poprawa jakości powietrza na terenie gminy i okolic poprzez zmniejszanie emisji zanieczyszczeń z transportu: np. zwiększenie udziału transportu zbiorowego(niskoemisyjnego);
  • kreowanie wizerunku ekologicznej, nowoczesnej gminy oraz promocja elektromobilności - zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności zmniejszania emisji zanieczyszczeń.

 

Do udziału w tworzeniu strategii elektromobilności zapraszamy wszystkich mieszkańców  Gminy Michałowice.

Liczymy na Państwa pomysły i zaangażowanie. Ten dialog pozwoli nam na wspólną naukę i stworzenie miejsca dobrego do życia i pracy. Zachęcamy do śledzenia kolejnych informacji o postępie w przygotowaniach Strategii.

 

Bliższe informacje udziela Referat Funduszy Zewnętrznych Urząd Gminy Michałowice, Pani Anna Mruwczyńska tel. 22 350 91 18, mail a.mruwczynska|michalowice.pl| |a.mruwczynska|michalowice.pl

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w ramach programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”