4
Flaga i Godło Polski

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Flaga i godło polski. Napis: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Solidarnościowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, Dofinansowanie 240618 zł.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych:

1) dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.).

Program pozwala na zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego i samodzielnego oraz aktywnego życia.

Łącznie z programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2024 roku ma skorzystać 12 mieszkańców Gminy Michałowice, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci w łącznym wymiarze 4662 godzin.

Usługi będą obejmowały wsparcie w:

  1. czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej,
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi asystenckie w ramach Programu są nieodpłatne. Mogą one być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Realizacja Programu przez Gminę Michałowice została zaplanowana do 31 grudnia 2024 r.