Lokalny Program Osłonowy to program wsparcia finansowego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, którzy w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego (węglowego) na niskoemisyjny ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu.

 

LPO jest programem wieloletnim. Czas realizacji pierwszej edycji programu 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2023.

 

Ze względu na zmiany w cenach energii cieplnej uchwałą nr XLIII/470/2022 z 31 maja 2022 r. Lokalny Program Osłonowy został zaktualizowany i zmodyfikowany a warunki przyznania pomocy uproszczone. Na dole strony z zakładce „dokumenty do pobrania” znajduje się nowa uchwała.

 

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIAĆ, ABY UZYSKAĆ WSPARCIE?

 • Jesteś osobą fizyczną, która faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu mieszkalnym na terenie Gminy Michałowice, w którym nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2018 roku nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe w ramach gminnego programu wymiany pieców, w ramach programu „Czyste Powietrze” lub ze środków własnych.
 • Uzyskujesz dochód netto na osobę w Twojej rodzinie nieprzekraczający kwoty:

4268,00 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej

3000,00 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

 

OD CZEGO BĘDZIE ZALEŻAŁA WYSOKOŚĆ POMOCY?

 • od wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa
 • od rodzaju ogrzewania
 • od powierzchni lokalu

 

FORMA UDZIELANEJ POMOCY

 • Pomoc będzie przyznawana na wniosek 2 razy w roku w formie zasiłku celowego przyznawanego decyzją administracyjną na podstawie ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wysokość pomocy jest ustalana za okres półrocza, którego dotyczy wniosek. Wnioski na dane półrocze można składać w trakcie półrocza. Świadczenie nie jest przyznawane w przypadku złożenia wniosku po okresie półrocza odpowiednio po dniu 31 czerwca za pierwsze półrocze i dniu 31 grudnia za drugie półrocze.

 

JAKIE SĄ CELE PROGRAMU?

 • Wsparcie finansowe mieszkańców, którzy ze względu na trwałą zmianę systemu ogrzewania ponoszą zwiększone koszty zakupu paliwa (gaz, olej, prąd).
 • Złagodzenie skutków uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego obligującej mieszkańców województwa do wymiany do końca 2022 r. kotłów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, tzw. „kopciuchów” oraz do końca 2027 r. kotłów na węgiel i drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 (nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej może być karane mandatem do 500 zł bądź grzywną do 5000 zł).
 • Dopełnienie innych działań prowadzonych przez Gminę Michałowice na rzecz zmniejszenia intensywnej emisji, m.in. realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Michałowice oraz wsparcia programu wymiany pieców.

 

GDZIE MOGĘ ZŁOŻYC WNIOSEK?

Wnioski składamy osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice lub elektronicznie na elektroniczną skrzynkę podawczą /GOPSMichalowice/SkrytkaESP

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 1. Wniosek (do pobrania poniżej).
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
 3. Dokument potwierdzający wielkość powierzchni faktycznej lokalu mieszkalnego, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w razie braku takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni faktycznej.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o likwidacji źródła ciepła opartego na paliwie stałym.
 5. Umowa z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu.
 6. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.).

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH LOKALNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO POD NUMEREM TEL.  22 350 93 28

 

Jeśli zdecydowałeś się na wymianę pieca węglowego, skorzystaj z dotacji w ramach Lokalnego Programu Piecowego. Dotacja do 7000 zł. Szczegóły na stronie: www.piece.michalowice.pl lub zadzwoń (22) 350 91 91 wew. 238

DOKUMENTY DO POBRANIA: