38

Dzienny Dom Senior+ utworzony został w Komorowie przy ul. Ceglanej jako ośrodek wsparcia dla osób starszych.

Dzienny Dom Senior+ zaprasza mieszkańców gminy Michałowice w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie osoby, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie funkcjonowania oraz integracji i włączenia społecznego.

Uczestnikom-seniorom zapewniona jest opieka w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, wsparcie wykwalifikowanego personelu, usługi socjalne i opiekuńcze, w tym jeden gorący posiłek, dostęp do przekąsek oraz napojów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, usługi edukacyjne, w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo, warsztaty i pogadanki, usługi kulturalno- -oświatowe, w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych, usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii, w tym zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, gimnastyka ogólnousprawniająca, taniec, usługi rekreacyjno-turystyczne, m.in. wycieczki, spotkania, terapia zajęciowa, w tym zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp., usługi aktywizujące społecznie: organizacja czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, samopomoc i wolontariat, współuczestnictwo w życiu społecznym.

Szczegóły - https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/dzienny-dom-senior

Informacje o działalności DDS - portal facebook