292

Programy:

  • Gminny program osłonowy, pozwalający na obniżenie kosztów mieszkaniowych na lata 2021-2024 – wsparcie mieszkańców, dla których ponoszenie kosztów mieszkaniowych stanowi nadmierne obciążenie ze względu na sytuację życiową lub dochodową.

Pomoc może być przyznana raz w roku na częściowe pokrycie opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu wykorzystywanego do celów mieszkaniowych oraz nieruchomości, na której się on znajduje, w szczególności na: czynsz, energię, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie, podatki.

Program skierowany jest do mieszkańców posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice, którzy: są osobami powyżej 60. roku życia, których dochód nie przekracza, 2103 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1584  zł na osobę w rodzinie, są osobami z niepełnosprawnością, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub są osobami poniżej 16. roku życia legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności, których dochód nie przekracza 3505 zł na osobę samotnie gospodarującą i 2640 zł na osobę w rodzinie. 

Szczegóły programu: LINK

 

  • Złota Rączka dla Seniora na lata 2022-2024 - program osłonowy gminy Michałowice zapewniający nieodpłatną pomoc seniorom w drobnych, domowych naprawach i pracach na zamieszkiwanej posesji, których nie są w stanie samodzielnie zrealizować z uwagi na wiek i stan zdrowia.

Wśród usług objętych programem znajdują się m.in.: regulacja drzwi i okien oraz uszczelnianie; naprawa przeciekających kranów; montaż spłuczki i deski WC; odpowietrzanie kaloryfera; udrożnienie odpływów; wymiana lub uszczelnianie syfonów; montaż zamka, klamki w drzwiach; wymiana żarówek; naprawa gniazdek i wyłączników świateł i lamp; naprawa szuflad; montaż różnych karniszy, obrazów, półek itp.; podłączenie pralki, itp.; wymiana słuchawek i węży prysznicowych; naprawa listew przypodłogowych; zakładanie i naprawa rolet okiennych (nie dotyczy rolet metalowych lub antywłamaniowych), inne drobne czynności naprawcze i montażowe, które zostaną zaakceptowane przez pracownika podmiotu realizującego usługi naprawcze, w tym drobne prace naprawcze i porządkowe na zamieszkiwanej posesji. W ramach programu pokrywany jest dojazd wykonawcy do seniora oraz koszt wykonania naprawy. Koszt zakupu niezbędnych części pokrywa senior.

Do skorzystania z programu mogą przystąpić mieszkańcy gminy Michałowice powyżej 60. roku życia, którzy mieszkają samotnie lub z inną osobą, której stan zdrowia uniemożliwia wykonanie usług określonych w programie, na stałe w lokalu, w którym ma być wykonana usługa. Kryterium przystąpienia do programu stanowi także dochód nieprzekraczający 2 500 zł netto na miesiąc dla osoby mieszkającej samotnie oraz 2000 zł netto dla osoby mieszkającej z innymi osobami.

Szczegóły programu: https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/zlota-raczka-dla-seniora

 

  • Wolontariat oraz teleopieka na rzecz seniorów realizowane m.in. poprzez przystąpienie do ministerialnego Programu Korpus Wsparcia Seniora - adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada pokrycie kosztów dojazdu wolontariuszy do seniorów oraz uzyskanie opaski bezpieczeństwa (teleopaski) wraz z systemem całodobowego monitorowania. +

Szczegóły programu: https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/teleopieka

 

  • Ogólnopolska Karta Seniora - każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić imienną Ogólnopolską Kartę Seniora, która umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia, tam gdzie są one honorowane. Takich punktów na terenie całej Polski jest już ponad 1400

Szczegóły programu: LINK 

 

  • Usługi opiekuńcze i kierowanie do Domu Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres świadczonych usług bytowych i pielęgnacyjnych obejmuje m.in: zakup niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych; realizację recept; pomoc w gotowaniu, mycie chorego, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, podawanie leków, pomoc w spożywaniu posiłków itp. 

 Szczegóły programu:https://gops.michalowice.pl/dla-seniora/seniorzy