238

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2024-2027

 

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2024-2027

Zgodnie z wnioskiem przekazanym przez  Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodniczący Rady Gminy Michałowice ogłasza wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 do następujących sądów:


- Sądu Okręgowego w Warszawie – 2  osoby,

-  Sądu Rejonowego w Pruszkowie - 1 osobę,

-  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń    Społecznych - 3 osoby.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze służby więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Michałowice: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA 10 SIERPNIA 2024 ROKU

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r., nr 121, poz. 693).

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w sali obsługi mieszkańców, w biurze rady pok. Nr 104 oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są przez Biuro Rady Gminy pod numerem tel. (22) 350 91 70

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych pozostawia się bez dalszego biegu.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Michałowice

                                                                                                                  Jarosław Hirny-Budka

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Lista poparcia

Oświadczenie kandydata dot. przestępstw

Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej

Wniosek – Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Wzory dokumentów można również pobrać w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w sali obsługi mieszkańców (parter) i biurze rady (pok.104).