709

 

BUDŻET OBYWATELSKI - KROK PO KROKU

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to proces współdecydowania mieszkańców o części wydatków budżetu gminy poprzez zgłaszanie własnych projektów, a następnie wspólny wybór określonych zadań do realizacji. 

Jest on formą konsultacji społecznych dającą możliwość zgłaszania i promowania własnych pomysłów na rzecz mieszkańców, które przyczynią się do poprawienia funkcjonowania naszej gminy. 

 

Jakie zadnia mogą być zgłaszane w BO?

Katalog zadań jest bardzo obszerny. 

Główna zasada - działanie musi być z zakresu zadań własnych gminy, które można finansować z budżetu gminy.

Przykłady takich działań:

 • projekty inwestycyjne: m.in.: remonty ulic i chodników; modernizacja i budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym m.in. boisk, tras rowerowych, placów zabaw, doposażania ich w urządzenia do zabaw czy ćwiczeń i małą architekturę;  modernizacja terenów zieleni, nasadzenia roślin itd.
 • projekty "miękkie": działania  aktywizujące i integrujące mieszkańców (pikniki, zajęcia, warsztaty, spotkania, informatory o gminie itp.) 

 

Jakie środki zostały przeznaczone na BO w 2023 r.?

Na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, które będą realizowane z przyszłorocznego budżetu gminy Michałowice, zostało przeznaczone 500 000 zł. 

 

 

Jakie warunki musi spełnić projekt BO?

 • zadanie  musi być zlokalizowane i realizowane wyłącznie na terenie gminy Michałowice, na nieruchomościach, do których gmina ma tytuł prawny 
 • koszt realizacji projektu, obejmujący koszty jego wykonania oraz koszty eksploatacji w roku wykonania, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej 35% puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski, czyli 175 000 zł
 • zadanie musi być możliwe do sfinansowania w ramach jednej edycji BO
 • projekt musi być ogólnodostępny (opis ogólnodostępności -  § 9 uchwały)
 • mieszkańcy będą mogli korzystać z niego nieodpłatnie na równych prawach
 • nie może zakładać wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej
 • musi być kompletny, tzn. nie będzie wymagał dodatkowych uzupełnień by móc z niego korzystać 
 • ponadto projekt musi być zgodny m.in.  z obowiązującymi przepisami prawa, planami i programami gminy Michałowice, nie może nosić znamion pomocy publicznej (wszystkie warunki § 6-8 uchwały)

 

Kto może zgłaszać projekt?

 • prawo do zgłoszenia projektu ma  każdy mieszkaniec gminy Michałowice

 • jeden projekt może zostać zgłoszony przez jednego lub wielu mieszkańców gminy

 • można zgłosić dowolną liczbę projektów

 

Do kiedy i jak złożyć projekt?

Projekty można zgłaszać w terminie -  4 -30 maja 2022 r.

 • elektronicznie do godz. 23:59 – za pośrednictwem formularza on-line (będzie aktywny w ww. terminie)
 • osobiście do godz. 18:00  w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice w godzinach pracy urzędu w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski” - 
 • korespondencyjnie   - przesłany pocztą w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski” na adres Urzędu Gminy Michałowice; Al. Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice - wpływ do urzędu do godz. 18:00

 

Co należy ująć w zgłoszeniu?

 • tytuł projektu i miejsce jego lokalizacji
 • opis projektu, wraz z uzasadnieniem jego realizacji i opisem sposobów zapewnienia ogólnodostępności projektu;
 • potencjalnych odbiorców projektu
 • szacowane koszty projektu
 • dane projektodawcy/ów

zobacz Formularz

Ważne - dotyczy lokalizacji: ze względu na głosowanie i ustalanie rankingu projektów wg miejsca ich realizacji  konieczne jest podanie jednej lokalizacji lub złożenie kilku odrębnych projektów na rożne lokalizacje

 

Do zgłoszenia niezbędna jest:

 • odrębna lista poparcia projektu (min. 15 mieszkańców - mieszkańcy mogą popierać różne projekty)- (Lista-LINK)
 • w przypadku projektów inwestycyjnych - mapa wskazująca lokalizację
 • w przypadku projektów zakładających przeniesienie praw autorskich - zgodę autora ( jest ona niezbędna tylko w przypadku już istniejących projektów/dzieł/utworów, a nie takich, które powstaną w trakcie wdrażania BO) (LINK) -

 

Ocena projektów

Projekt oceniany jest w dwóch etapach:

I.  Ocena formalna obejmuje analizę:

 • czy projekt został zgłoszony w terminie (wnioski zgłoszone przed i po terminie nie są rozpatrywane)
 • czy jest on na prawidłowym formularzu i czy posiada niezbędne załączniki  (złożony na innym formularzu - nie podlega rozpatrzeniu)
 • czy zostały wypełnione wszystkie pola  

II.  Ocena merytoryczno-prawna obejmuje analizę:

 • czy projekt spełnia wszystkie prawne warunki BO? (np. nie narusza przepisów prawa, mieści się w zakresie zadań własnych gminy, zlokalizowany jest na terenie gminy Michałowice i na nieruchomościach należących do gminy, czy jest wykonalny w trakcie jednej edycji BO itd. ) 
 • czy projekt jest wykonalny technicznie?  ( np. czy dostępne technologie umożliwiają jego realizację, czy nie narusza standardów technicznych, czy nie koliduje z innymi projektami gminnymi itd. )
 • czy szacowany koszt projektu nie przekracza kwoty 175 000 zł (35% puli wszystkich środków)

W przypadku gdy projekt jest niemożliwy do realizacji w zaproponowanym kształcie - pracownicy urzędu przedstawiają projektodawcy proponowane zmiany, prosząc go o ustosunkowanie się do nich i jego poprawę. 

Każdy projektodawca, którego projekt został uznany za niemożliwy do realizacji, otrzyma uzasadnienie tej negatywnej oceny. Jeśli się z nią nie zgadza - ma on prawo złożenia odwołania, w terminie 3 dni od publikacji informacji o wynikach oceny projektów.  

 

 

Zasady głosowania

 • do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy gminy. W przypadku, gdy mieszkaniec nie ukończył w dniu głosowania 13 lat - w jego imieniu głos oddaje rodzic/opiekun prawny.
 • każdy mieszkaniec może głosować tylko raz, popierając maksymalnie 5 projektów z listy do głosowania.
 • jeżeli mieszkaniec zagłosował więcej niż raz, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne!
 • glosowanie jest imienne - należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 
 • odbywa się ono za pomocą formularza on-line, będzie uruchomiony w czasie głosowania, lub papierowej wersji formularza.

 

Zasady wyboru projektów do realizacji  

 • na podstawie wyników głosowania wyznacza się listę rankingową projektów, od najwyższej do najniższej liczby głosów, które uzyskały co najmniej 35 głosów.  Projekty, które nie otrzymały 35 głosów, nie są brane pod uwagę.
 • do realizacji kieruje się po jednym projekcie zlokalizowanym w danym sołectwie/osiedlu, zgodnie z listą rankingową i najwyższą liczbą głosów, aż do wyczerpania  puli środków BO, czyli 500 000 zł.
 • jeżeli kilka wybranych projektów dotyczy tej samej lokalizacji i jednoczesna ich realizacja nie jest możliwa  - do wykonania zostanie skierowany ten z największą liczbą punktów
 • jeżeli projekty otrzymają taką samą liczbę punktów, a pula środków nie pozwala na realizację wszystkich, do realizacji zostaną skierowane projekty wyłonione w drodze losowania. 
 • wybrane projekty będą  uwzględnienie w budżecie gminy w 2023 roku.