08.06.2020 13:40

30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.4 : WSPOMINAMY III KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (1998-2002)

223
Do końca 1998 roku Gmina Michałowice należała do stołecznego województwa warszawskiego. Od 1 stycznia 1999 roku, po zmianach, weszła w skład powiatu pruszkowskiego i województwa mazowieckiego.

Wybory samorządowe odbyły się 11 października 1998 roku. 

Wybrano 22 radnych (5 pań i 17 panów). 

Dość długo trwało wyłonienie wójta gminy Michałowice w kadencji 1998-2002.  Ogłoszono konkurs. Dopiero w lutym trwały przesłuchania 9 kandydatów przed Radą Gminy.  Wójta gminy wybierano 12 marca 1999 roku. W głosowaniu tajnym na urząd wójta powołano Lecha Isakiewicza. 

 

WŁADZE GMINY III KADENCJI

WÓJT GMINY (przewodniczący Zarządu Gminy)

 • Lech Isakiewicz

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

 • Jerzy Sierak (członek Zarządu Gminy)

 

RADA GMINY MICHAŁOWICE

 • Biskot Paweł - Granica
 • Brzozowski Marian - Komorów
 • Chruściak Tadeusz –  sołectwo Komorów
 • Czaplicki Jacek – Komorów
 • Hanc Eugeniusz - Michałowice
 • Hoser Piotr – Komorów (członek Zarządu Gminy)
 • Kaczorowski Marian - Opacz Mała (do 2001 – zmarł)
 • Kuss Bolesław – Michałowice (członek Zarządu Gminy)
 • Olesiński Bogdan - Michałowice Wieś (od 2001 r. – wybory uzupełniające)
 • Olszak Teresa - Pęcice
 • Parzyński Stanisław - Komorów
 • Sierak Jacek – Reguły (przewodniczący rady)
 • Sitkowska Napora Barbara - Michałowice
 • Skalska Anna - Nowa Wieś (wiceprzewodnicząca rady do 2000 r. - rezygnacja)
 • Sokoliński Bartosz - Komorów
 • Stypułkowska Ewa – Komorów
 • Sulik Czesław –Opacz-Kolonia
 • Strzelecki Eugeniusz - Reguły
 • Tomczak Elżbieta - Granica
 • Walendowski Sławomir - Nowa Wieś (wiceprzewodniczący rady od 2000 r.)
 • Więch Michał - Sokołów
 • Zacny Paweł – Michałowice (wiceprzewodniczący rady)
 • Zieliński Krzysztof – Opacz-Kolonia

Komisje Rady Gminy – Rewizyjna; Budżetu i Finansów; Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej; Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Bezpieczeństwa; Ds. Inwentaryzacji (nadzwyczajna); Ds. Młodzieży, Sportu i Rekreacji (doraźna); Ds. Rozwoju i Promocji Gminy (doraźna)

W okresie kadencji 1998-2002 Rada Gminy zbierała się 44 razy. Powzięto 430 uchwał.

Podobnie jak w dwóch poprzednich kadencjach skarbnikiem gminy była Anna Jankowska, natomiast zmiany nastąpiły na stanowisku sekretarza gminy. Po odwołaniu w lutym 1999 roku Remigiusza Romaszuka,  stanowisko to objęła Elżbieta Kmita.  Jednak już w listopadzie 2000 r. złożyła rezygnację i na nowego sekretarza powołano Zofię Idzikiewicz.   

 

Działania realizowane w latach 1998-2002

 • Opracowano „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Na szeroką skalę kontynuowano budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także budowę  chodników, przebudowę dróg i  oświetlenia ulicznego.
 • W związku z reformą edukacji w 1999 roku gminne szkoły podstawowe zostały przekształcone w jednostki sześcioklasowe oraz dodatkowo zaczęły działać 2 gimnazja w Michałowicach i Komorowie.  W 2002 roku powołano dodatkowo gimnazjum w Nowej Wsi. W 2003 r. powołano Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice. 
 • W 2001 r. ustanowiono herb i flagę Gminy Michałowice. 
 • Nawiązano współpracę z włoską Gminą Vico Nel Lazio.
 • Przebudowano Ośrodek Zdrowia w Michałowicach oraz wyposażono go w sprzęt medyczny. 
 • Zakończono prace przy budowie Ośrodka Zdrowia w Komorowie.
 • Zakończyła się budowa oraz wyposażanie zespołu boisk w Komorowie.
 • Została zakończona rozbudowa szkoły w Michałowicach wraz z jej wyposażeniem.
 • Dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Michałowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Wykonano modernizację skrzyżowania ulicy Wiejskiej   i Alei Jerozolimskich w Regułach.  Wybudowano sygnalizację na ulicy Głównej w Nowej Wsi.
 • Wybudowano boisko w Sokołowie.
 • Gmina dofinansowała zewnętrzne jednostki m.in. policję  - wyposażając ją w sprzęt komputerowy i dokonując zakupu samochodu policyjnego oraz szpital powiatowy – zakup wyposażenia. 
 • Ze względu na to, iż Gmina nie posiada w własnej oczyszczalni ścieków (sieć kanalizacyjna podłączona jest do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie) Gmina współfinansowała jej modernizację.  
 • W 1999 r. odbył się I Festyn Dni Gminy Michałowice
 • Gmina Michałowice przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Metropolii Warszawskiej  w 1999 r.

 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli III kadencji

 • Bazga Jadwiga - sołtys Nowej Wsi
 • Janczak Barbara - sołtys Reguł
 • Kozłowski Andrzej - przewodniczący Rady Osiedla Komorów i Granica
 • Kozłowski Edward -  sołtys Sokołowa
 • Krupa Zdzisław - sołtys Pęcic Małych (rezygnacja – do marca 2001 r.)
 • Kwaśny Władysław - sołtys Suchego Lasu
 • Listosz Tadeusz - sołtys sołectwa Komorów
 • Rajski Paweł - sołtys Pęcic Małych (od marca 2001 r.)
 • Sirota Zbigniew - przewodniczący Rady Osiedla Michałowice
 • Tatar Józef - sołtys sołectwa Michałowice 
 • Wojna Małgorzata - sołtys Opaczy Małej
 • Zawiślak Bożena - sołtys Pęcic
 • Zieliński Krzysztof  - sołtys Opaczy - Kolonii
Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska

Zobacz także