09.06.2021 10:59

Działania w walce o czyste powietrze - dwa nowe obowiązki właścicieli nieruchomości

1268
Przed nami "Inwentaryzacja źródeł ciepła na potrzeby Programu Ochrony Powietrza" oraz "Złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania paliw do ogólnopolskiej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków". Działania te mają pomóc m.in. w ustaleniu liczby kotłów, które wymagają pilnej wymiany.

Dzięki zebranym danym, poznamy skalę potrzeb inwestycyjnych związanych z poprawą jakości powietrza. Gminie pozwoli to dopasować działania do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a także zaplanować wysokość środków budżetowych na dotacje do wymiany pieców. Od dawna zapowiadany ogólnopolski system ewidencji emisyjności budynków ruszy już 1 lipca br. Mniej więcej w tym samym czasie w Gminie będzie przeprowadzana inwentaryzacja źródeł ciepła w związku z przyjętym na terenie województwa mazowieckiego nowym Programem Ochrony Powietrza. Poniżej przedstawiamy Państwu bliżej, na czym będą polegały nowe obowiązki

1. Inwentaryzacja źródeł ciepła na potrzeby Programu Ochrony Powietrza (POP).

W związku z uchwaleniem 8 września 2020 roku, przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, nowego Programu Ochrony Powietrza (POP), wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego maja obowiązek przeprowadzenia na terenie swojej gminy, do końca 2021 roku, szczegółowej inwentaryzacji źródeł ciepła. Inwentaryzację w naszej gminie będzie przeprowadzać specjalistyczna firma wyłoniona w przetargu – firma GlobalECO. Podstawowym celem inwentaryzacji będzie rzetelne zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji, tj. urządzeń eksploatowanych w każdym lokalu lub budynku, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej. O szczegółach i dacie rozpoczęcia w Gminie Michałowice inwentaryzacji będziemy informować wkrótce. Inwentaryzację będą przeprowadzać przeszkoleni ankieterzy posiadający identyfikatory oraz stosowne upoważnienia wójta gminy a ich tożsamość będzie można sprawdzić na infolinii dedykowanej inwentaryzacji. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie współpraca przy inwentaryzacji oraz umożliwienie jej przeprowadzenia. Mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia (np. nie wpuszczą ankietera do domu mimo podjętych przez niego prób) zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”. Sytuacja taka będzie niekorzystna zarówno dla Państwa (ewentualne kontrole) jak również dla Gminy (zawyżona liczba pieców do wymiany). Ze wzorem ankiety inwentaryzacyjnej można zapoznać się na stronie: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html - załącznik nr 5.

2. Złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania paliw do ogólnopolskiej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

czyli skatalogowanie źródeł ciepła w całej Polsce (nie tylko na Mazowszu – jak w przypadku inwentaryzacji źródeł ciepła na potrzeby POP). Za jej wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

System teleinformatyczny CEEB, umożliwiający złożenie deklaracji w formie elektronicznej, zostanie uruchomiony 1 lipca 2021 r. Będzie to najszybszy i najwygodniejszy sposób złożenia deklaracji dla mieszkańców, którzy mają dostęp do internetu. Wypełniony dokument (w wersji papierowej) będzie można też wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Obowiązek złożenia deklaracji będzie spoczywał na właścicielu lub zarządcy budynku. W wypadku złożenia papierowej wersji deklaracji do urzędu gminy – to gmina będzie miała obowiązek wprowadzenia danych z wersji papierowej deklaracji do systemu teleinformatycznego CEEB. Na wysłanie deklaracji mieszkańcy będą mieli 12 miesięcy (w przypadku budynków istniejących), natomiast w nowo powstałych będzie to tylko 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow--obowiazek-skladania-deklaracji-od-1-lipca-2021-r

Deklaracja będzie zawierać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela bądź zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); adres e-mail (opcjonalnie).

 

PODSUMOWANIE NAJWANIEJSZYCH DANYCH

 

Inwentaryzacja źródeł ciepła (POP)

Złożenie deklaracji do CEEB

Kto wdraża

Samorząd Województwa Mazowieckiego - Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Obszar

województwo mazowieckie

ogólnokrajowy

Akt prawny

Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127]

Czyj obowiązek

Gmina – przeprowadzenie inwentaryzacji

Właściciel nieruchomości – współpraca i umożliwienie jej przeprowadzenia

Właściciel nieruchomości – złożenie deklaracji

 

Termin dla mieszkańca

termin przeprowadzenia inwentaryzacji zostanie podany przez gminę

od 1 lipca 2021 do końca czerwca 2022 r. (12 mies. w przypadku budynków istniejących oraz 14 dni dla nowo powstałych)

Termin dla gminy

do końca 2021 r.

30 dni – w przypadku nowo powstałych budynków

6 miesięcy – w przypadku „starych” (wprowadzenie danych do systemu z wersji papierowej deklaracji)

W jaki sposób przekazać dane

w czasie wizyty ankietera

- elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB

- lub w wersji papierowej do Urzędu Gminy

Cele

identyfikacja kotłów oraz sprawniejsza ich wymiana, przyspieszenie zasilenia bazy CEEB

ogólnopolska baza, usprawnienie działań Programu „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog”, ułatwienie otrzymania wsparcia finansowego np. na termomodernizację, wymianę kotła

 

O zbliżających się terminach inwentaryzacji i złożenia deklaracji do CEEB będziemy jeszcze informować mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznania się z „Informatorem CEEB dla właścicieli i zarządców budynków”.

INFORMATOR CEEB - LINK

 

 

 

Podobne tematy: ochrona środowiska, antysmog

Zobacz także