Archiwalny
16.01.2024 09:40

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

119
W związku z występowaniem niekorzystnych warunków pogodowych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego kieruje apel do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą powodować duże straty materialne, a nawet zagrożenie zdrowia i życia. Jest to zdecydowany sygnał, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków.

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w przypadku wystąpienia naturalnych czynników zewnętrznych, które na niego oddziałują. Mogą to być silne opady śniegu, deszczu, mrozy, wiatr.

W szczególności:

  • nie wolno dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg,
  • konieczne jest także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób korzystających z chodników i jezdni przebiegających bezpośrednio przy danym budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać zagrożenie przede wszystkim dla osób, które je wykonują. Mogą także być zagrożeniem dla samego budynku. Dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń, należy spełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa. Reguluje to art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

Ponadto należy zachować szczególną czujność i gotowość do współpracy na swoich terenach, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 

Wyciąg z przepisów karnych

  • Kto utrzymuje obiekt budowlany w nienależytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Reguluje to art. 91a ustawy – Prawo budowlane
  • Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny. Reguluje to art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane
Opublikowany przez: Konrad Myszkowski

Zobacz także