03.04.2024 15:45

Rozmowy o kierunkach rozwoju obszarów Pęcic i Sokołowa

80
Spotkanie wójt Małgorzaty Pacheckiej i zespołu planowania przestrzennego z mieszkańcami w sprawie możliwych kierunków rozwoju obszaru Pęcic i Sokołowa, w tym przebiegu nowego połączenia drogowego.

2 kwietnia, w świetlicy wiejskiej w Pęcicach odbyło się spotkanie, które przyciągnęło wielu mieszkańców naszej gminy. Powodem były przygotowania do prac nad koncepcjami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pęcic i Sokołowa.

W trakcie spotkania mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami, które ze względu na szczególne uwarunkowania, mają wpływ na opracowanie miejscowych planów. Dlatego też, tak ważnym jest, aby udział i uwagi mieszkańców znalazły swoje odniesienie w pracach nad jego opracowaniem. Doskonałą okazją do tego było właśnie wtorkowe spotkanie w Pęcicach. 

 

 

 

PROGRAM SPOTKANIA

 • informacje o planowaniu przebiegu nowego połączenia drogowego (tzw. obwodnicy Pęcic i Sokołowa)

Na spotkaniu przedstawiono istniejący układ dróg w rejonie Pęcic i Sokołowa, a także planowany w Studium układ dróg w tym rejonie. Układ ten jest obecnie nieaktualny. Przebieg drogi oznaczonej na rysunku Studium symbolem KDZ zaznaczony jest przerywaną linią. Przebieg drogi KDZ będzie musiał zostać zweryfikowany ze stanem aktualnym i na nowo zaprojektowany, gdyż jej fragmenty planowane były na obecnie istniejących budynkach.

grafika prezentująca treśc komunikatu

W związku z tym 12 stycznia 2024 r. powołano Zespół ds. opracowania założeń projektowych dla planowanej drogi tzw. obwodnicy Pęcic i Sokołowa.

grafika prezentująca treść komunikatu

Przedstawiono 5 wstępnych koncepcji przebiegu nowego połączenia drogowego:

 • wariant „0” to koncepcja drogi przedstawiona wg rysunku Studium z 2011 r.;
 • wariant „1” dochodzi do ul. Wąskiej (długość ok. 1670 m);
 • wariant „2” dochodzi do ul. Rodzinnej (długość ok. 2500 m);
 • wariant „3” również dochodzi do ul. Rodzinnej (długość ok. 3000 m), położony jest bliżej rzeki Raszynki – wariant najbardziej wysunięty na północ;
 • wariant „4” przebiega po wschodniej granicy gminy z gminą Raszyn i dochodzi do ul. Sokołowskiej (długość ok. 3250 m);
 • wariant „5” dochodzi do ul. Zdrojowej (długość ok. 2500 m w gminie Michałowice i 1000 m w gminie Raszyn).

Mieszkańcy skupili się na dwóch wariantach obwodnicy, charakteryzującymi się maksymalizacją zabudowy mieszkaniowej – wariant „2” i „3”. Uczestnikom spotkania bardzo zależy na utworzeniu obwodnicy (brak jakiegokolwiek sprzeciwu co do jej budowy na spotkaniu) oraz dogodnego dojazdu do posesji.

 

 • dotychczasowe procedury planistyczne

Następnie przedstawiono obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W większości teren nie jest pokryty obowiązującymi miejscowymi planami. Na terenie opracowania obowiązują trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru Pęcice - "wieś Pęcice Małe (uchwała Nr LVIII/424/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 r.);
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice (uchwała Nr XXIX/178/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2000 r.);
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice (uchwała Nr XXIX/179/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2000 r.).

Na terenie opracowania rozpoczęte są dwie procedury sporządzania miejscowych planów. W rejonie cmentarza w Pęcicach przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu w 2023 roku (obszar o powierzchni ok. 17,5 ha), natomiast w rejonie Pęcic i Sokołowa przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu w 2011 roku (obszar o powierzchni ok. 270 ha).

Na spotkaniu przedstawiono planowany harmonogram prac planistycznych dla tego terenu wg analizy kadencyjnej. Wyjaśniono procedurę oraz historię przystąpienia do sporządzania planu na obszarze przystąpienia z 2011 r.

 • uwarunkowania planistyczne

Następnie krótko scharakteryzowano wybrane uwarunkowania terenu, takie jak: struktura własności gruntów, grunty rolne chronione klas I-III, warunki geologiczno-inżynierskie i złoża, gleby organiczne, obszary wspomagające procesy regeneracji powietrza, zidentyfikowane typy krajobrazów audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego oraz inne uwarunkowania wpływające na ustalenia planu.

 • możliwe kierunki rozwoju obszaru „Pęcice, Sokołów”

Następnie powiedziano również o potencjalnych utrudnieniach w procedurze, m.in.: niezgodność zagospodarowania terenu z funkcjami określonymi w Studium, co może wiązać się z:

-  brakiem możliwości uchwalenia planu miejscowego dla fragmentów tego obszaru,

- wysokimi odszkodowaniami w sytuacji przeznaczenia terenów zgodnie z polityką przestrzenną Studium,

- potencjalne niezgodności wydanych decyzji WZ ze Studium, co komplikuje wyznaczenie parametrów zabudowy w projekcie planu miejscowego,

- koniecznością uzyskania zgód na przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze.

 

Na koniec przedstawiono mieszkańcom możliwe kierunki rozwoju obszaru „Pęcice, Sokołów”.

Autor: Wieloosobowe Stanowisko ds. Urbanistyczno-Architektonicznych

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także