03.01.2023 15:55

OGŁOSZENIE

140
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 21 grudnia 2022 r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 313/2022 z 21 grudnia 2022 r.)

Kandydatury w imieniu organizacji pozarządowych mogą zgłaszać ich przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania zgodnie ze statutem. W pracach komisji będą mogły uczestniczyć tylko osoby wskazane przez organizacje, które nie biorą udziału w konkursie. Zgłoszeń należy dokonać na adres poczty elektronicznej: kultura|michalowice.pl| |kultura|michalowice.pl. Termin zgłaszania kandydatów upływa 17 stycznia 2023 r. Informacji udziela Referat Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, tel. 22-350 91 41.

 

 

Z up. Wójta

  /-/ Anna Fabisiak

Zastępca Wójt Gminy Michałowi

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska