30.12.2021 12:55

OGŁOSZENIE

27
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 29 grudnia 2021 r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 282/2021 z 29 grudnia 2021 r.)

Kandydatury w imieniu organizacji pozarządowych mogą zgłaszać ich przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania zgodnie ze statutem. W pracach komisji będą mogły uczestniczyć tylko osoby wskazane przez organizacje, które nie biorą udziału w konkursie. Zgłoszeń należy dokonać na adres poczty elektronicznej: kultura|michalowice.pl| |kultura|michalowice.pl. Termin zgłaszania kandydatów upływa 17 stycznia 2022 r. Informacji udziela Referat Kultury i Spraw Społecznych, tel. 22-350 91 41.

 

                                                                                  Wójt Gminy Michałowice

                                                                                   /-/ Małgorzata Pachecka

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska