14.07.2020 16:25

OTWART KONKURS OFERT

199
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2020 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) - ze względu na ustanowienie dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy, oferty w konkursach dla organizacji pozarządowych można składać do 17 sierpnia do godz. 18.00.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska