Archiwalny
26.04.2022 13:59

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Michałowice na rok 2022

39
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Michałowice w zakresie opieki wytchnieniowej

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Michałowice na rok 2022

W zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na rok 2022 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.) - oferty można składać

  • do 18 maja 2022 r. do godz. 14.00.

 

 

 

 

Załączniki

Autor: Iwona Radzimirska
Opublikowany przez: Piotr Wykuż