02.11.2022 12:25

Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

41
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 14 października 2022 r. do 28 października 2022 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W konsultacjach do projektu „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.” żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag do projektu uchwały.
Opublikowany przez: Magdalena Zagalska
Podobne tematy: dialog

Zobacz także