Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 190 podstron zawierających "konsultacje spo������eczne"
21 Konsultacje społeczne - projekt mpzp obszaru "Aleja Kasztanowa" Komorów, Pęcice - część A (Agricola)
Od dzisiaj, 5 września, został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Michałowice „Aleja Kasztanowa” obejmujący tereny
22 Konsultacje projektu uchwały krajobrazowej
Do 14 stycznia 2022 r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt uchwały krajobrazowej. Zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami i odniesienia się do nich.
23 Konsultacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice
Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
24 Zmiana studium – ruszyły konsultacje
Za nami spacer badawczy, od którego rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium obszaru „Sokołów, Suchy Las”. Wspólnie zbadaliśmy tereny objęte zmianą
25 Zmiana studium – ruszyły konsultacje
Za nami spacer badawczy, od którego rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium obszaru „Sokołów, Suchy Las”. Wspólnie zbadaliśmy tereny objęte zmianą
26 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W DOLINIE RZEKI RASZYNKI W MICHAŁOWICACH - konsultacje
Gmina Michałowice przystąpiła do opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach. Za nami I etap - powstały trzy warianty koncepcji
27 22 września - 9 października 2017 r. - konsultacje w sprawie uzyskania uwag do projektu
„Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”
28 Konsultacje społeczne dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Dzięki opracowaniu planu łatwiej zostanie zaplanowany przyjazny dla
29 Konsultacje społeczne - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice (od 17 czerwca do 01 lipca 2021r.)
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
30 10 lutego - 13 25 lutego 2020 r. - konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice”
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
31 Sięgnij po fundusze unijne
Bezpłatne konsultacje raz w miesiącu
PIENIĄDZE DO WZIĘCIA

W naszej gminie odbyły się dwa spotkania informacyjne poświęcone tej problematyce: 4 listopada w „Oberży u Michała” w Komorowie oraz 18 listopada 2010 w Urzędzie Gminy
32 2-16 stycznia 2019 r. - konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach sołectw i osiedli
Wójt Gminy Michałowice zaprasza mieszkańców sołectw i osiedli do konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wprowadzenia zmian do
33 27 września - 13 października 2017 r. - konsultacje w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
34 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 14 października 2022 r. do 28 października 2022 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
35 ZP.271.3.1.2021
Wstępne konsultacje rynkowe (Konsultacje) poprzedzające postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych
36 Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy/Безкоштовні консультування та мовна допомога для біженців з України
Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla
37 II etap konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej metropolii warszawskiej (SUMP).
Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" rozpoczyna drugi etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej metropolii warszawskiej (SUMP). Konsultacje potrwają od 22
38 ZP.271.3.1.2022
WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE poprzedzające postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie czystości na terenie gminy Michałowice wraz z zimowym utrzymaniem ulic
39 O konsultacjach
„Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach
40 Świadczenie 500+
Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych roku przyjmuje wnioski o świadczenie 500 plus oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).