22.06.2017 08:30

Wnioski do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach LGD Nadarzyn- Raszyn-Michałowice wybrane

386
Ponad 3 mln zł trafi na teren trzech gmin członkowskich LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w wyniku realizacji projektów wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania. 1,2 mln zł stanowią projekty mieszkańców i lokalnych firm oraz samorządu gminy Michałowice

Na swoich posiedzeniach w maju i czerwcu Rada LGD dokonała wyboru wniosków składanych przez przedsiębiorców i lokalne samorządy. Wybrane zostały również operacje własne LGD. 

 

..

 

Lokalna Grupa Działania to stowarzyszenie, którego członkami są mieszkańcy trzech sąsiadujących ze sobą podwarszawskich gmin: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice. Obszar działania LGD zamieszkany jest przez  51 tys. mieszkańców i obejmuje powierzchnię 152 km2. Członkami stowarzyszenia są również gminy, które podobnie jak lokalni przedsiębiorcy czy wiejskiej NGO’s mogą dzięki temu aplikować o fundusze unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie dysponuje budżetem środków unijnych w kwocie 8,1 mln zł. Środki dostępne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD będą wydatkowe na teren trzech gmin członkowskich do 2023 roku w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.  LGD ma za zadanie pobudzać, kreować i wspierać rozwój swojego obszaru na wielu płaszczyznach stosując w tym celu instrument unijny „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”. 

 

W 2017 roku LGD ogłosiła cztery nabory wniosków. Konkursy dotyczyły budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Wnioski, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem oraz zostały wybrane do dofinansowania na podstawie oceny lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

 

W ramach złożonych wniosków na premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej wpłynęło 8 wniosków z czego Rada wybrała do dofinansowania 6 wniosków łącznie na kwotę 300 tys. zł. W ramach wsparcia można było otrzymać pomoc w formie ryczałtowej premii w wysokości 50 tys. zł. Na etapie oceny wstępnej i merytorycznej niewybranych do dofinansowania zostały 2 wnioski. Niewykorzystana kwota po naborze wniosków w wysokości 250 tys. zł pozostaje do wykorzystania w kolejnym naborze wniosków dla przyszłych przedsiębiorców podobnie jak i środki zaplanowane na nabory w 2018 roku.

 

W ramach naboru na wsparcie istniejących firm możliwe było otrzymania pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów maksymalnie do 300 tys. zł i przy intensywności pomocy do 70% kosztów kwalifikowanych operacji. Wsparcie oferowane jest w formie refundacji poniesionych kosztów. W naborze dla firm złożonych zostało 8 wniosków. W ramach tego konkursu rozdysponowano łączną kwotę 540 tys. zł wsparcia skierowanego na rozwój lokalnych firm. 

 

Z kolei - wnioski dotyczące infrastruktury zostały złożone przez każdą z gmin członkowskich LGD. Projekt gminy Nadarzyn pt. Zagospodarowanie działek o nr ewid. 513 i 514 w miejscowości Wolica dotyczy w szczególności obudowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Z kolei - projekt gminy Raszyn dotyczy realizacji kompleksowej inwestycji pt. Budowa Sali wielofunkcyjnej z zapleczem w ramach etapu III rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Ładach. Natomiast projekt który ma być realizowany przez gminę Michałowice to operacja pt. Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - Etap I. W ramach operacji planuje się wykorzystanie terenu w okolicach zbiornika wodnego Smug położonego w Nowej Wsi i stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców gminy  Michałowice.  

 

Stowarzyszenie realizować będzie również tzw. operacje własne LGD. Operacje te będą obejmować projekty „miękkie” tj. szkolenia, wyjazdy edukacyjne oraz wydarzenia kulturalnie i animacyjne dla mieszkańców. Wybrane przez Radę projekty koncentrują się na najmłodszych mieszkańcach obszaru działania LGD i seniorach. 

 

Lista operacji własnych LGD zaplanowanych do realizacji w IV kwartale 2017 roku

  • Spartakiada przedszkolaka w Nadarzynie
  • Wzmocnienie integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów gminy Nadarzyn
  • Piknik edukacyjno-kulturalny w Raszynie
  • Akademia przedszkolaka w Raszynie
  • Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjno-szkoleniowej seniorów z Michałowic i osób towarzyszących z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do Vico Nel Lacio (Włochy)

 

Wszelkich informacji o dostępnych formach wsparcia unijnego ze środków dostępnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju udzielają pracownicy biura LGD. Biuro stowarzyszenia mieści się w Ruścu ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn (siedziba mieści się w Szkole Podstawowej w Ruścu). Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel. +48 575-905-308 lub (22) 729-81-97 wew.136 oraz mailowo pod adresem lgd|nadarzyn-raszyn-michalowice.pl| |lgd|nadarzyn-raszyn-michalowice.pl.

 

 

 

 

Michał Marciniak - prezes LGD Nadarzyn-Raszyn- Michałowice

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: LGD

Zobacz także