01.07.2024 13:20

Program Współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

174
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe do współtworzenia projektu rocznego Programu Współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok (dalej zwanym „Programem współpracy”).

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 24 czerwca do 15 lipca br.

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program współpracy wskazuje również jakie zadania publiczne w danym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego określa jako priorytetowe.

Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!

  • Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego Programu współpracy jest program obowiązujący w 2024 roku - LINK.
  • Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji. Opisz założenia i planowane rezultaty oraz propozycję kwoty dotacji dla jednej oferty. Pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa.
  • Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe.

Wypełniony formularz propozycji należy przekazać do 15 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:

  • online na stronie: Program współpracy – formularz zgłoszenia propozycji
  • mailem: organizacyjny@mazovia.pl
  • pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Program współpracy 2025”

Jaki jest kolejny krok?

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, zaplanowane są na miesiąc wrzesień br.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Ponadto Federacja Mazowia oraz Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Urzędu Marszałkowskiego organizują spotkanie "Chcemy wiedzieć więcej... o rocznym programie współpracy". Spotkanie w formie online odbędzie się we wtorek, 2 lipca o godzinie 18.00 i będzie tłumaczone na Polski Język Migowy. 

Link do wydarzenia na facebooku, gdzie webinarium będzie transmitowane: LINK.

grafika prezentująca treśc komunikatu


 

 

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także