26.01.2021 08:55

informacje o dopłatach i ulgach do opłat za odbiór odpadów!

609
Od ubiegłego roku w naszej gminie obowiązuje system dopłat i ulg do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące tego programu.

System ulg i dopłat obejmuje:

 •  rodziny wielodzietne,
 •  osoby niepełnosprawne,
 •  osoby z niskimi dochodami.

Ważne!

 • Zwolnienia i dopłaty dotyczą osób segregujących odpady!   
 • Ulgi i dopłaty nie łączą się. Osoba, która kwalifikuje się do zniżek według kilku kryteriów, wybiera najkorzystniejszą dla siebie dopłatę lub ulgę. 

 

ZWOLNIENIA: 

- 100% zwolnienie z tytułu kryterium socjalnego - dla osób, których dochód nie przekracza 701 zł (dla osób samotnych) lub 528 zł (w rodzinie),

- 50 % zwolnienie  dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny - KDR  (Ogólnopolska KDR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,   której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli: ojciec i matka, macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców), dzieci. Więcej  o KARCIE DUŻEJ RODZINY  - link

- 10 % zwolnienie - dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku i rezygnujących z oddawania bioodpadów.

Pytania dotyczące zwolnień można kierować do Referatu Budżetu i Finansów - tel.  22 350 91 51

Deklaracja za  odbiór odpadów komunalnych 

 

DOPŁATY :

Nabór wniosków na pełne okresy, prowadzony jest w terminach odpowiednio: od stycznia do końca lutego oraz od czerwca do końca lipca. W przypadku wniosków złożonych po ww. terminie, dopłaty udziela się od miesiąca złożenia wniosku do końca danego okresu.

Dopłata przyznawana jest na wniosek, złożony wraz z oświadczeniem  i wymaganymi dokumentami, które można pobrać na dole strony lub bezpośrednio w GOPS.

 Z obowiązku złożenia wniosku zwolnione są osoby, którym przyznano dopłatę w roku 2020 z tytułu spełniania kryterium, całkowitej niezdolności do pracy osób powyżej 16 roku, w przypadku osób poniżej 16 roku życia legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o dopłatę składa mieszkaniec Gminy Michałowice posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice i niekorzystający ze zwolnienia (z tytułu kryterium socjalnego oraz zwolnienia w wysokości 50% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), który złożył deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i segreguje odpady.

Wszystkie dokumenty należy złożyć  do sekretariatu GOPS lub przesłać pocztą na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

Dopłata będzie przyznana tym mieszkańcom , którzy nie korzystają ze   zwolnienia z tytułu kryterium socjalnego oraz zwolnienia  dla posiadaczy Karty Dużej i spełnią jedno z określonych kryteriów:

 • dla dzieci do 16 rok użycia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób dorosłych całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub niezdolnych do samodzielnej egzystencji, (stosujemy dopłatę 65% tj. 21,45 zł ) 
 • dla osób, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.056 zł na osobę w rodzinie, (stosujemy dopłatę 50% tj. 16,50 zł .) 
 • dla osób, które ukończyły 65 rok życia, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2.103 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.584 zł na osobę w rodzinie,  (stosujemy dopłatę 40%tj. 13,20 zł ) 

Na potwierdzenie spełnienia wskazanego kryterium do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, niezależnie od jego źródła (w tym dochody nieopodatkowane),
 • dokument potwierdzający całkowitą niezdolność do pracy, a w przypadku dzieci do 16 roku życia potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności).

Dopłata przysługuje osobie wyłącznie na podstawie spełnienia jednego z wybranych kryteriów.

 • Przyznana dopłata będzie przekazywana bezpośrednio na indywidualny numer konta rozliczeniowego wnioskodawcy prowadzony przez Urząd Gminy Michałowice (UG).
 • Wysokość przysługującej dopłaty stanowi iloczyn przysługującej kwoty dla danego kryterium, liczby uprawnionych osób oraz okresu na jaki jest udzielana dopłata.
 • Wzór wniosku formie papierowej w UG i GOPS jak również będzie możliwy do pobrania ze strony internetowej urzędu oraz GOPS.

 

Pytania dotyczące dopłat można kierować: 

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek

Oświadczenie

Uchwała

 

 

 

 

Podobne tematy: opłaty za odpady