28.02.2017 21:35

Rewitalizacja Gminy Michałowice

771
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” przyjęty podczas XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.

Realizacja przyjętego 28 lutego br. Programu Rewitalizacji sprawi, iż obszar rewitalizowany będzie miał szansę na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego i wszechstronny rozwój. To Program, który dzięki zintegrowaniu działań wielu podmiotów przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz wzmocni integrację społeczną, gospodarczą i środowiskową.

 

To bardzo ważny projekt dla gminy, z tego też względu w trakcie opracowywania programu do mieszkańców gminy kierowane były działania mające na celu przeprowadzenie właściwej diagnozy społeczno-gospodarczej, która wskazała obszary wymagające rewitalizacji w pierwszej kolejności.

 

W listopadzie ubiegłego roku oraz w styczniu 2017 r. odbył się cykl 10 spotkań w trakcie których mieszkańcy zapoznawali się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z rewitalizacją oraz uczestniczyli w dyskusji na temat problemów społecznych i kulturalnych, a także przestrzeni publicznych i ładu przestrzennego, co posłużyło do opracowania diagnozy, stanowiącej integralną część Programu Rewitalizacji. W listopadzie odbył się również spacer badawczy po Komorowie, w trakcie którego można było zapoznać się z miejscami, które powinny być objęte Programem.

 

Za pomocą fiszek projektowych do Programu Rewitalizacji, mieszkańcy gminy zgłosili wiele pomysłów, z których 30 spełniło warunki i zostało zakwalifikowanych do opracowywanego Programu.

 

Projekt został opublikowany do konsultacji na stronie internetowej www.rewitalizacja@michalowice.pl.  Odbyły się także spotkania: Zespołu ds. Rewitalizacji i  z mieszkańcami, których przedmiotem była prezentacja dokumentu.  

 

W trakcie konsultacji społecznych, zakończonych się 20 lutego 2017 r., mieszkańcy zgłosili 24 uwagi do projektu dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Wszystkie uwagi spełniające kryteria formalne Programu zostały umieszczone w ostatecznej wersji dokumentu. 

 

Program będzie podlegał ocenie Zespołu ds. Rewitalizacji przy Urzędzie  Marszałkowskim, a w przypadku otrzymania pozytywnej oceny zostanie wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Wówczas projekty, które znajdują się w Programie, będą mogły ubiegać się o unijne dofinansowanie. 

 

Projekty, które znalazły się w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”:   

 

Projekty Główne:

 

2 projekty związane z rewitalizacją zbiornika retencyjnego w Komorowie – „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego” i „Integracja działań społecznych skupionych na terenach Zalewu Komorowskiego”. Pierwszy z projektów zakłada przywrócenie funkcji retencyjnych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego zalewu oraz zagospodarowanie obszaru, który zostanie wyposażony m.in. w monitoring i małą architekturę. Drugi projekt to międzypokoleniowa aktywizacja mieszkańców. Projekt przewiduje stworzenie cyklicznego programu propagowania aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla różnych grup mieszkańców.

 

2 projekty obejmujące rewitalizacją zabytkowy park w Regułach – „Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach” poprzez wykonanie oświetlenia, wymiany małej architektury oraz budowę alei i placu zabaw. Drugi z projektów „Integracja działań społecznych na terenie Parku w Regułach” zakłada działania plenerowe o charakterze kulturalnym, społecznym i integracyjnym.  

 

„Remont Biblioteki Publicznej w Komorowie w celu dostosowania do działań kulturalno-integracyjnych” – Remont pomieszczeń biblioteki w zakresie dostosowania obiektu do obecnych standardów obowiązujących w tego typu obiektach i potrzeb różnych grup mieszkańców.

 

Projekty Uzupełniające:

 

„Poprawa estetyki gminy, poprzez stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania terenów zielonych” – Przedmiotem projektu jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania terenów zielonych na obszarze rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przyrodniczo cennych.

 

„Tworzenie mikro przestrzeni sąsiedzkich na obszarach rewitalizacji” – Projekt zakłada stworzenie niewielkiego terenu zieleni z mała architekturą m.in. ławki, kosze na śmieci, Wi-Fi, tablica ogłoszeń, miejsce na postawienie urządzeń grillowych.

 

„Stworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Komorów” – Centrum, w którym odbywać się będą spotkania, warsztaty, a także konsultacje dotyczące bieżących kwestii.

 

„Dziedzictwo Komorowa – podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej historii, kultury i tradycji” – Projekt przewiduje cykl spotkań w których będzie zaangażowana młodzież i osoby starsze.

 

„Odnowa tkanki mieszkaniowej budynków w miejscowości Komorów” – Odnowa budynków mieszkalnych, które ze względu na degradację wymagają remontu pod opieką konserwatora zabytków, a które stanowią pomnik historii i kultury.

 

„Otwarte ogrody Komorów – organizacja imprez społeczno-kulturalnych prezentujących walory historii, kultury i tradycji miejscowości” – Organizacja cyklicznej imprezy społeczno-kulturalnej mającej na celu prezentację spuścizny kulturowej i historycznej związanej z ideą tworzenia miasta-ogrodu z I połowy XX w.

 

„Działania integracyjne dla lokalnej społeczności obszaru rewitalizowanego (integracja NGOS, mieszkańców, itp.)” – Projekt przewiduje regularny cykl imprez w ramach kalendarza spotkań dla różnych grup wiekowych, aktywizujących mieszkańców w przestrzeni miejsca zamieszkania.

 

„Organizacja imprez kulturalnych i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, jako forma aktywizacji społeczeństwa” – Organizacja warsztatów umuzykalniających dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz przegląd lokalnych talentów z różnych dziedzin sztuki.

 

„Organizacja imprez plenerowych promujących aktywny wypoczynek i rekreacje oraz integrujących społeczność lokalną” - Aktywizacja mieszkańców w kontekście aktywnego wypoczynku i szerzenie zasad zdrowego trybu życia.

 

„Wydawanie publikacji i organizacja imprez dot. lokalnej historii i tradycji, jako forma utożsamiania się mieszkańców z regionem” - Przedmiotem projektu jest wydawanie publikacji wraz z organizacją imprez o charakterze historycznym, promujących spuściznę historyczną regionu oraz jego tradycje kulturowe.

 

„Organizacja szkoleń i zajęć międzypokoleniowych, podnoszących kompetencje mieszkańców, w tym w zakresie technologii informatycznych” – Przeprowadzenie szkoleń w zakresie możliwości korzystania z komputera i Internetu dla osób dorosłych i starszych.

 

„Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację i działania prewencyjne” – Organizacja szkoleń z przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

„Wolni od uzależnień – cykl spotkań i prelekcji” - Projekt skierowany do dzieci i młodzieży, która dzięki projektowi będzie miała możliwość uczestnictwa w warsztatach i prelekcjach dotyczących tematyki profilaktyki uzależnień.

 

„Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej i budynkach użyteczności publicznej” – Projektu zakłada likwidację barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

„Promocja aktywności lokalnej – organizacja Rajdu Pęcickiego wzmacniająca integracje mieszkańców i przynależność regionalną” – Organizacja cyklicznej, corocznej imprezy społecznorekreacyjnej pn. Rajd Pęcicki, która przewiduje między innymi około 200 uczestników podczas każdego rajdu.

 

„Aktywni dla Aktywnych – otwarte forum wymiany wiedzy biznesowej” – Przedmiotem projektu jest cykl otwartych spotkań i prelekcji dla przedstawicieli biznesu, działających na obszarze rewitalizacji. Spotkań w zakresie doświadczeń biznesowych, dobrych wzorców i innowacyjnych rozwiązań gospodarczych.

 

„Akademia Lokalnych Liderów Młodzieżowych” – Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży (15-24 lata), których celem będzie zdefiniowanie potencjału, możliwości i uzdolnień uczestników spotkań oraz w dalszej konsekwencji wskazanie pomysłów na realizację.

 

„Kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska i zasad ekologii” – Cykl warsztatów, prelekcji i kampanii informacyjnych w zakresie ochrony środowiska, zasad ekologii dla różnorodnych wiekowo grup odbiorców.

 

„Remont i przystosowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pęcicach do potrzeb działalności kulturalnej i poszerzenia wiedzy historycznej” – Przedmiotem projektu jest dostosowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pęcicach do potrzeb prowadzenia działań społeczno-kulturalnych poprzez przeprowadzenie, a także przywrócenie obiektowi jego dawnej świetności.

 

„Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego w Pęcicach” – Organizacja koncertów, prelekcji i spotkań literackich dla ogółu mieszkańców oraz przyjezdnych turystów.

 

„Dom idei Miasto Ogrodów Komorów” – W ramach działań rewitalizacyjnych będzie przywrócony/ożywiony typowy dom polski z dwudziestolecia międzywojennego w obszarze Komorowa.

 

„Warsztaty umiejętności społecznych – Akademia dobrego ucznia” – Cykl interaktywnych warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym mających na celu wzmocnienie relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem.

 

„Społeczny program mentoringowy – Klub Mentora” – Program w naturalny sposób będzie wykorzystywał indywidualną relację mentoringową jako narzędzie oddziaływań wychowawczych wobec dzieci, młodzieży oraz osób do 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

„Ryksza oknem na świat dla osób starszych i samotnych” – Projekt zakłada udostępnienie komfortowego, niewielkiego i wpisanego w kulturę miejsca środka transportu i spędzenia czasu dedykowanego szczególnie osobom starszym, samotnym, wykluczonym społecznie z powodu trudności w poruszaniu się.

 

„Zaczarowany Pałac w Pęcicach – budowa więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie sztuki” – Przedmiotem projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału zabytkowego kompleksu pałacowo–parkowego w Pęcicach poprzez organizacje szeregu spotkań rodzinnych ze sztuką pod okiem specjalistów i artystów.

 

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: Rewitalizacja

Zobacz także