Rewitalizacja Gminy Michałowice

28.02.2017 21:35     453
Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023. fot. Mariusz Marcysiak
W listopadzie 2016r i styczniu 2017r odbył się cykl 10 spotkań informacyjnych w trakcie których za pomocą fiszek projektowych mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje do programu. fot. Mariusz Marcysiak Jeden ze zgłoszonych projektów - rewitalizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie. fot. Mariusz Macysiak Prace zespołu opracowującego projekt Programu Rewitalizacji. fot. Mariusz Marcysiak W trakcie konsultacji każdy mieszkaniec mógł zgłosić uwagi do projektu. fot. Mariusz Marcysiak Daniel Kowalski, specjalista ds. funduszy zewnętrznych prezentuje radnym założenia Programu Rewitalizacji. fot. Mariusz Marcysiak Głosowanie nad przyjęciem Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023. fot. Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: Rewitalizacja

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” przyjęty podczas XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.


Realizacja przyjętego 28 lutego br. Programu Rewitalizacji sprawi, iż obszar rewitalizowany będzie miał szansę na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego i wszechstronny rozwój. To Program, który dzięki zintegrowaniu działań wielu podmiotów przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz wzmocni integrację społeczną, gospodarczą i środowiskową.

 

To bardzo ważny projekt dla gminy, z tego też względu w trakcie opracowywania programu do mieszkańców gminy kierowane były działania mające na celu przeprowadzenie właściwej diagnozy społeczno-gospodarczej, która wskazała obszary wymagające rewitalizacji w pierwszej kolejności.

 

W listopadzie ubiegłego roku oraz w styczniu 2017 r. odbył się cykl 10 spotkań w trakcie których mieszkańcy zapoznawali się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z rewitalizacją oraz uczestniczyli w dyskusji na temat problemów społecznych i kulturalnych, a także przestrzeni publicznych i ładu przestrzennego, co posłużyło do opracowania diagnozy, stanowiącej integralną część Programu Rewitalizacji. W listopadzie odbył się również spacer badawczy po Komorowie, w trakcie którego można było zapoznać się z miejscami, które powinny być objęte Programem.

 

Za pomocą fiszek projektowych do Programu Rewitalizacji, mieszkańcy gminy zgłosili wiele pomysłów, z których 30 spełniło warunki i zostało zakwalifikowanych do opracowywanego Programu.

 

Projekt został opublikowany do konsultacji na stronie internetowej www.rewitalizacja@michalowice.pl.  Odbyły się także spotkania: Zespołu ds. Rewitalizacji i  z mieszkańcami, których przedmiotem była prezentacja dokumentu.  

 

W trakcie konsultacji społecznych, zakończonych się 20 lutego 2017 r., mieszkańcy zgłosili 24 uwagi do projektu dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Wszystkie uwagi spełniające kryteria formalne Programu zostały umieszczone w ostatecznej wersji dokumentu. 

 

Program będzie podlegał ocenie Zespołu ds. Rewitalizacji przy Urzędzie  Marszałkowskim, a w przypadku otrzymania pozytywnej oceny zostanie wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Wówczas projekty, które znajdują się w Programie, będą mogły ubiegać się o unijne dofinansowanie. 

 

Projekty, które znalazły się w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”:   

 

Projekty Główne:

 

2 projekty związane z rewitalizacją zbiornika retencyjnego w Komorowie – „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego” i „Integracja działań społecznych skupionych na terenach Zalewu Komorowskiego”. Pierwszy z projektów zakłada przywrócenie funkcji retencyjnych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego zalewu oraz zagospodarowanie obszaru, który zostanie wyposażony m.in. w monitoring i małą architekturę. Drugi projekt to międzypokoleniowa aktywizacja mieszkańców. Projekt przewiduje stworzenie cyklicznego programu propagowania aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla różnych grup mieszkańców.

 

2 projekty obejmujące rewitalizacją zabytkowy park w Regułach – „Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach” poprzez wykonanie oświetlenia, wymiany małej architektury oraz budowę alei i placu zabaw. Drugi z projektów „Integracja działań społecznych na terenie Parku w Regułach” zakłada działania plenerowe o charakterze kulturalnym, społecznym i integracyjnym.  

 

„Remont Biblioteki Publicznej w Komorowie w celu dostosowania do działań kulturalno-integracyjnych” – Remont pomieszczeń biblioteki w zakresie dostosowania obiektu do obecnych standardów obowiązujących w tego typu obiektach i potrzeb różnych grup mieszkańców.

 

Projekty Uzupełniające:

 

„Poprawa estetyki gminy, poprzez stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania terenów zielonych” – Przedmiotem projektu jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania terenów zielonych na obszarze rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przyrodniczo cennych.

 

„Tworzenie mikro przestrzeni sąsiedzkich na obszarach rewitalizacji” – Projekt zakłada stworzenie niewielkiego terenu zieleni z mała architekturą m.in. ławki, kosze na śmieci, Wi-Fi, tablica ogłoszeń, miejsce na postawienie urządzeń grillowych.

 

„Stworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Komorów” – Centrum, w którym odbywać się będą spotkania, warsztaty, a także konsultacje dotyczące bieżących kwestii.

 

„Dziedzictwo Komorowa – podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej historii, kultury i tradycji” – Projekt przewiduje cykl spotkań w których będzie zaangażowana młodzież i osoby starsze.

 

„Odnowa tkanki mieszkaniowej budynków w miejscowości Komorów” – Odnowa budynków mieszkalnych, które ze względu na degradację wymagają remontu pod opieką konserwatora zabytków, a które stanowią pomnik historii i kultury.

 

„Otwarte ogrody Komorów – organizacja imprez społeczno-kulturalnych prezentujących walory historii, kultury i tradycji miejscowości” – Organizacja cyklicznej imprezy społeczno-kulturalnej mającej na celu prezentację spuścizny kulturowej i historycznej związanej z ideą tworzenia miasta-ogrodu z I połowy XX w.

 

„Działania integracyjne dla lokalnej społeczności obszaru rewitalizowanego (integracja NGOS, mieszkańców, itp.)” – Projekt przewiduje regularny cykl imprez w ramach kalendarza spotkań dla różnych grup wiekowych, aktywizujących mieszkańców w przestrzeni miejsca zamieszkania.

 

„Organizacja imprez kulturalnych i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, jako forma aktywizacji społeczeństwa” – Organizacja warsztatów umuzykalniających dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz przegląd lokalnych talentów z różnych dziedzin sztuki.

 

„Organizacja imprez plenerowych promujących aktywny wypoczynek i rekreacje oraz integrujących społeczność lokalną” - Aktywizacja mieszkańców w kontekście aktywnego wypoczynku i szerzenie zasad zdrowego trybu życia.

 

„Wydawanie publikacji i organizacja imprez dot. lokalnej historii i tradycji, jako forma utożsamiania się mieszkańców z regionem” - Przedmiotem projektu jest wydawanie publikacji wraz z organizacją imprez o charakterze historycznym, promujących spuściznę historyczną regionu oraz jego tradycje kulturowe.

 

„Organizacja szkoleń i zajęć międzypokoleniowych, podnoszących kompetencje mieszkańców, w tym w zakresie technologii informatycznych” – Przeprowadzenie szkoleń w zakresie możliwości korzystania z komputera i Internetu dla osób dorosłych i starszych.

 

„Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację i działania prewencyjne” – Organizacja szkoleń z przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

„Wolni od uzależnień – cykl spotkań i prelekcji” - Projekt skierowany do dzieci i młodzieży, która dzięki projektowi będzie miała możliwość uczestnictwa w warsztatach i prelekcjach dotyczących tematyki profilaktyki uzależnień.

 

„Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej i budynkach użyteczności publicznej” – Projektu zakłada likwidację barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

„Promocja aktywności lokalnej – organizacja Rajdu Pęcickiego wzmacniająca integracje mieszkańców i przynależność regionalną” – Organizacja cyklicznej, corocznej imprezy społecznorekreacyjnej pn. Rajd Pęcicki, która przewiduje między innymi około 200 uczestników podczas każdego rajdu.

 

„Aktywni dla Aktywnych – otwarte forum wymiany wiedzy biznesowej” – Przedmiotem projektu jest cykl otwartych spotkań i prelekcji dla przedstawicieli biznesu, działających na obszarze rewitalizacji. Spotkań w zakresie doświadczeń biznesowych, dobrych wzorców i innowacyjnych rozwiązań gospodarczych.

 

„Akademia Lokalnych Liderów Młodzieżowych” – Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży (15-24 lata), których celem będzie zdefiniowanie potencjału, możliwości i uzdolnień uczestników spotkań oraz w dalszej konsekwencji wskazanie pomysłów na realizację.

 

„Kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska i zasad ekologii” – Cykl warsztatów, prelekcji i kampanii informacyjnych w zakresie ochrony środowiska, zasad ekologii dla różnorodnych wiekowo grup odbiorców.

 

„Remont i przystosowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pęcicach do potrzeb działalności kulturalnej i poszerzenia wiedzy historycznej” – Przedmiotem projektu jest dostosowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pęcicach do potrzeb prowadzenia działań społeczno-kulturalnych poprzez przeprowadzenie, a także przywrócenie obiektowi jego dawnej świetności.

 

„Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego w Pęcicach” – Organizacja koncertów, prelekcji i spotkań literackich dla ogółu mieszkańców oraz przyjezdnych turystów.

 

„Dom idei Miasto Ogrodów Komorów” – W ramach działań rewitalizacyjnych będzie przywrócony/ożywiony typowy dom polski z dwudziestolecia międzywojennego w obszarze Komorowa.

 

„Warsztaty umiejętności społecznych – Akademia dobrego ucznia” – Cykl interaktywnych warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym mających na celu wzmocnienie relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem.

 

„Społeczny program mentoringowy – Klub Mentora” – Program w naturalny sposób będzie wykorzystywał indywidualną relację mentoringową jako narzędzie oddziaływań wychowawczych wobec dzieci, młodzieży oraz osób do 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

„Ryksza oknem na świat dla osób starszych i samotnych” – Projekt zakłada udostępnienie komfortowego, niewielkiego i wpisanego w kulturę miejsca środka transportu i spędzenia czasu dedykowanego szczególnie osobom starszym, samotnym, wykluczonym społecznie z powodu trudności w poruszaniu się.

 

„Zaczarowany Pałac w Pęcicach – budowa więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie sztuki” – Przedmiotem projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału zabytkowego kompleksu pałacowo–parkowego w Pęcicach poprzez organizacje szeregu spotkań rodzinnych ze sztuką pod okiem specjalistów i artystów.

 

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także

Jednym ze zgłoszonych projektów jest rewitalizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie

Zielone światło dla PROGRAMU REWITALIZACJI W NASZEJ GMINIE 19.07.2017 15:25

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” znalazł się w wykazie programów rewitalizacyjnych województwa mazowieckiego!

czytaj więcej