05.01.2021 16:25

Budżet Gminy 2021

455
Podczas grudniowej sesji, która odbyła się 21 grudnia 2020 r., Rada Gminy Michałowice uchwaliła budżet gminy na 2021 r. Dochody gminy zostały zaplanowane w wysokości 179,9 mln zł, natomiast wydatki 204,9 mln zł, z czego 50,4 mln zł przeznaczono na inwestycje (24,6%).

buzet

 

PLANOWANE DOCHODY  

dochody wykres

 

Podobnie jak w latach ubiegłych największe wpływy do budżetu gminy będą pochodzić z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych. W tym roku zostały zaplanowane w wysokości 100,1 mln zł, co stanowi 55,6% wszystkich wpływów budżetowych.  

Prognozowane dochody z podatku od osób fizycznych (tzw. PIT)  wyniosą 65,9 mln zł, wzrost 1,7% w stosunku do 2020 roku. Natomiast  na tym samym poziomie planowany jest wpływ z podatków od osób prawnych tzw. CIT i  i wyniesie on 2,5 mln zł. W ramach pozostałych podatków i opłat (od nieruchomości, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportu oraz czynności cywilno-prawnych) planowane są wpływy do budżetu gminy: od osób fizycznych - 13,2 mln zł, natomiast osób prawnych – 18,5 mln zł. 

Blisko 27,8 mln zł (15,5%) dochodów  gminy stanowią dotacje i wpływy związane z oświatą, w tym przede wszystkim subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na każde dziecko uczące się w gminnej szkole. W 2021 r. wyniesie ona  24,3 mln zł.  Kwoty te jednak wystarczą zaledwie na pokrycie 54% wszystkich kosztów ponoszonych na utrzymanie placówek oświaty i związanych z edukacją dzieci i młodzieży w naszej gminie (łącznie ponad 51,5 mln zł). Resztę środków gmina dopłaci z dochodów własnych (ponad 23,7 mln zł).   

Kolejną pozycję dochodów stanowi dotacja otrzymywana z budżetu państwa na działania związane ze wspieraniem rodzin, w tym świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”, "Dobry start" oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Na ten cel  do budżetu gminy wpłynie 26,2 mln zł, co  stanowi  14,5% wszystkich dochodów.

Na projekty realizowane ze środków zewnętrznych otrzymamy dofinansowanie w wysokości  10,6 mln zł  (5,9%). Największa ich część przeznaczona będzie na budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.   

Planujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami wniosą do budżetu gminy 6,6 mln zł (3,7%)  oraz taką samą kwotę 6,6 mln zł (3,7%) –  opłaty za zrzut ścieków i pobór wody. Należy jednak dodać, że koszy gospodarki odpadami wyniosą  prawie  8,8 mln zł, co oznacza, że różnica zostanie pokryta z  innych  środków budżetowych gminy Michałowice.  Z porównywania danych wynika, że występują rozbieżności w liczbie osób zamieszkałych w gminie Michałowice, a uwzględnionych w deklaracjach odbioru odpadów.  Różnica ta wynosi ponad 700 osób. Dlatego prosimy o skorygowanie danych i uaktualnienie deklaracji.    

 

 PLANOWANE WYDATKI  

wydatki inwestycyjne i biezace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki inwestycyjne - na realizację inwestycji w 2021 roku zaplanowaliśmy  wydatki w wysokości  50,4 mln zł, co stanowi 24,6% wszystkich wydatków budżetu gminy.

inwestycyjne wydatki podzial

Największa ich część została przeznaczona na przebudowę dróg publicznych (22,1 mln zł), w tym także budowę parkingów Parkuj i Jedź, budowę tras rowerowych i odwodnienie gminy,  oraz na budowę i modernizację budynków oświaty (17,9 mln zł), w tym budowę przedszkola w Regułach oraz przebudowę sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Michałowicach oraz jej termomodernizację.

W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na co łącznie zaplanowane zostało  2,9 mln zł. Gmina poniesie także nakłady na infrastrukturę społeczną (3,5 mln zł) z przeznaczeniem m.in. na rozpoczęcie budowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych (świetlicę) w Komorowie, budowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach, zakup i montaż urządzeń na skatparku w Michałowicach, budowę placu zabaw w Regułach (przy al. Samorządu Terytorialnego) oraz przebudowę kortów tenisowych w Granicy. 

Blisko 1,8 mln zł zostało zaplanowane na powstanie nowych terenów zieleni przy ul. Spacerowej i ul. Szkolnej w Michałowicach, przy al. Jana Pawła II w Komorowie oraz zagospodarowanie przestrzeni w parku w Regułach, natomiast 0,8 mln zł  na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

 

Wydatki bieżące – łączna kwota wydatków bieżących  w 2021 r. wyniesie  154,5 mln zł, co stanowi 75,4% całości wydatków.  

wydatki biezace

 

Największa ich część zostanie poniesiona na edukację i wychowanie dzieci i młodzieży  – ponad  51,5 mln zł  oraz bieżące utrzymanie gminy – blisko 32,6 mln zł (m.in. utrzymanie i opłaty związane z siecią  wodociągową  i kanalizacyjną; utrzymanie dróg publicznych; dofinansowanie transportu zbiorowego; oświetlenie ulic, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, prace porządkowe).

 31,9 mln zł zostały przeznaczone na wydatki związane z polityką społeczną, w tym wypłacane w ramach budżetu państwa świadczenia „Rodzina 500+” oraz „Dobry start”. W tej puli wydatków znajdują się także utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Komorowie i realizacja programu teleopieki dla seniorów.

Wydatki na kulturę i sport wyniosą 6,8 mln zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych została zaplanowana kwota  blisko 1,3 mln zł, działalność bibliotek 1,2 mln zł, natomiast zadania realizowane z funduszy sołeckich i osiedlowych  blisko 0,9 mln zł, a utrzymanie świetlic 1,7 mln zł. Natomiast koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, Centrum Usług Wspólnych i rady gminy wyniosą 18,8 mln zł.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w przyszłym roku gmina jest zobligowana do przekazania do budżetu państwa subwencji na rzecz gmin biedniejszych tzw. „janosikowego”. W 2021 r. z gminnego budżetu na ten cel zostanie wydane ponad 8,1 mln zł.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione m.in. na bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, gospodarkę mieszkaniową i planowanie przestrzenne. 

Uchwała Budżetowa (uchwała  nr XXVII/320/2020 )

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: budżet

Zobacz także