Data wydarzenia: 14.01.2019 17:00

IV sesja rady gminy - budżet 2019 uchwalony!

907
Podczas IV sesji, która odbyła się 14 stycznia br., Rada Gminy Michałowice przyjęła uchwałę budżetową na 2019 rok. W tym roku dochody zostały zaplanowane w wysokości 147 711 903,57 zł, natomiast wydatki 152 696 903,57 zł. Deficyt wyniesie 4 985 000,00 zł.

PLANOWANE DOCHODY

Największą pozycję dochodów w budżecie gminy stanowią dochody od osób fizycznych i prawnych, które zostały zaplanowane w wysokości 93,6 mln zł. Na kwotę tę składają się m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (64,4 mln zł) i prawnych (2,5 mln zł), a także z podatków: od nieruchomości, transportu i rolnego oraz różnych opłat od osób fizycznych (11,8 mln zł) i prawnych (14 mln zł).

W tym roku 22,8 mln zł wpłynie do budżetu gminy jako subwencja oświatowa, natomiast blisko 12,3 mln zł będzie pochodzić z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie m.in. świadczeń wychowawczych i rodzinnych, w tym z programu „Rodzina 500 +”. Zaplanowano, że w ramach dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami wpłynie do budżetu gminy 2,6 mln oraz opłat za pobór wody i zrzut ścieków - 6,2 mln zł.

Kwota dochodów gminy zostanie zwiększona także o dotacje unijne w wysokości 4,4 mln, które zostały nam przyznane w 2018 r.  m.in. w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (II etap) na budowę dróg rowerowych i parkingu Parkuj i Jedź w Regułach.  

 

PLANOWANE WYDATKI

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 37,9 mln zł, co stanowi 24,8% wydatków ogółem. Największa ich część została przeznaczona na przebudowę dróg publicznych (17,1 mln zł), w tym budowę systemu tras rowerowych i odwodnienia gminy oraz na budowę i modernizację budynków oświaty (12,6 mln zł)., w tym budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego w Regułach oraz przebudowę sali gimnastycznej w Michałowicach.

W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na co łącznie zaplanowano 5,1 mln zł. Gmina poniesie także nakłady na infrastrukturę społeczną (0,8 mln zł) z przeznaczeniem m.in. na budowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach. Ponad 1 mln zł został zaplanowany na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wydatki związane ze zmianą ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe oraz na zakup i montaż dekoracji świątecznych..

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 114,8 mln zł. Z wydatków bieżących, stanowiących 75,2 % wydatków ogółem, największa ich część zostanie poniesiona na oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży –  43,8 mln zł.

Na bieżące utrzymanie gminy została zaplanowana kwota w wysokości ponad 28,7 mln zł ( w tym m.in. na utrzymanie i opłaty związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną – 9,4 mln zł; utrzymanie dróg publicznych 5,3 mln zł; dofinansowanie transportu zbiorowego - 1,9 mln zł; oświetlenie ulic, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, prace porządkowe – 9 mln zł; utrzymanie świetlic, obiektów sportowych i rekreacyjnych – 2,5 mln zł).

Blisko 15,8 mln zł  w budżecie gminy zostało przeznaczone na wydatki związane z pomocą społeczną. Największa ich część została zaplanowana na wypłacane w ramach budżetu państwa świadczenie „Rodzina 500+”. W tej kategorii  znajdują się także wydatki z zakresu wspierania rodzin, dofinansowania opieki w żłobkach, utrzymania dziennego Domu Senior+ i projektu Klubu Świetliki, jak również koszty ponoszone na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki związane z administracją publiczną zaplanowano w wysokości 11,8 mln zł. Składają się na nie m.in. wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy Michałowice, promocją gminy oraz diety radnych i sołtysów, składki na rzecz związków gmin oraz  wydatki związane z utrzymaniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

Wśród bieżących wydatków gminy została zaplanowana kwota w wysokości 0,6 mln zł na bezpieczeństwo publiczne, m.in. na dofinansowanie służb ponadnormatywnych policji i utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, oraz 1,4 mln zł - na funkcjonowanie gminnych bibliotek.  Z kolei 2,5 mln zł zostały przeznaczone m.in na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęte przez gminę grunty, jak również wydatki związane z gospodarką nieruchomościami.  Na działania w ramach funduszów sołeckich i osiedli przeznaczono 0,7 mln zł, natomiast na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych - 0,95 mln zł. 

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku gmina jest zobligowana do przekazania do budżetu państwa subwencji równoważącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tzw. „janosikowego”. W 2019 r. z gminnego budżetu na ten cel zostanie wydane ponad 6,1 mln zł.

Wyniki głosowania - „za” przyjęciem Uchwały budżetowej na 2019 r. było 12 radnych, a 3 -„przeciw”.

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: sesja, budżet

Zobacz także