17.12.2015 12:20

Budżet przyjęty

390
Gmina Michałowice jako pierwsza w powiecie pruszkowskim ma uchwalony budżet na przyszły rok. 16 grudnia br., podczas sesji, Rada Gminy Michałowice jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2016 rok. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 98,10 mln zł, natomiast wydatki – 100,80 mln zł.

Dyskusje i rozmowy dotyczące zapisów przyszłorocznego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej odbyły się podczas wcześniejszych prac komisji spraw społecznych, budżetu i finansów oraz gospodarki komunalnej i przestrzennej, które zaopiniowały je pozytywnie. Pozytywną opinię uzyskały projekty także w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

Dochody

Największą ich pozycję stanowią dochody od osób fizycznych i prawnych - 65,37 mln zł, a wśród nich są m.in. wpływy z  podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, środków transportu i rolnego. W przyszłym roku 19,25 mln zł wpłynie do gminy jako subwencja oświatowa z budżetu państwa.

 

Wydatki

Wydatki inwestycyjne wyniosą 20,47 mln zł. Największa ich część (13,92 mln zł) została zaplanowana na przebudowę dróg publicznych oraz budowę ścieżek rowerowych. W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, jak również ma nastąpić modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody (na co łącznie zaplanowano 1,69 mln zł) oraz będą prowadzone prace odwodnieniowe (2,29 mln zł). Gmina poniesie także nakłady na infrastrukturę sportową, zaplanowano modernizację istniejących boisk, a także budowę nowych obiektów (łącznie 2,10 mln zł). Blisko 1 mln zł zostanie przeznaczony na budowę lokalnych centrów spotkań mieszkańców- świetlic.  W ramach funduszy sołeckich i osiedli powstaną m.in. siłownie plenerowe.  

 

Z wydatków nieinwestycyjnych największa ich kwota zostanie poniesiona na edukację - ponad 34,45 mln zł  oraz bieżące utrzymanie gminy – 19,15 mln zł (m.in. utrzymanie i opłaty związane z siecią  wodociągową  i kanalizacyjną; utrzymanie dróg publicznych; zapewnienie transportu zbiorowego; oświetlenie ulic, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, opieka nad zwierzętami, prace porządkowe).

 

Uchwała Budżetowa na rok 2016

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: budżet

Zobacz także