20.12.2017 11:35

Budżet 2018 uchwalony

549
Rada Gminy Michałowice podczas sesji, która odbyła się 18 grudnia br., przyjęła uchwałę budżetową na 2018 rok. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 131,3 mln zł, natomiast wydatki – 138,4 mln zł.

Planowane dochody

Największą ich pozycję stanowią dochody od osób fizycznych i prawnych – 81,6 mln zł, a wśród nich są m.in. wpływy z  podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, środków transportu i rolnego. W przyszłym roku 20,9  mln zł wpłynie do gminy jako subwencja oświatowa z budżetu państwa, natomiast blisko 11,8 mln zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie m.in. świadczeń wychowawczych i rodzinnych, w tym z programu „Rodzina 500 +”. Zaplanowano, że w ramach dochodów pochodzących m.in. z opłat za gospodarowanie odpadami, zrzut ścieków oraz z dzierżawy nieruchomości do budżetu wpłynie 10,2 mln zł.

 

Planowane wydatki

Wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 37,5 mln zł, co stanowić będzie 27,1% wydatków ogółem. Największa ich część (22,5 mln zł) została zaplanowana na przebudowę dróg publicznych, w tym  budowę systemu tras rowerowych oraz parkingów Parkuj i Jedź (ponad 7,9 mln zł, z czego z unijnego dofinansowania otrzymamy blisko 5,4 mln zł.) W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, jak również nastąpi modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody w Komorowie (na co łącznie zaplanowano 7,4 mln zł). Gmina poniesie także nakłady na infrastrukturę społeczną, zaplanowano rozbudowę świetlic, a także budowę nowej strefy rekreacji (łącznie 2,3 mln zł, z czego z unijnego dofinansowania otrzymamy 0,5 mln zł). Ponad 3 mln zł zostały zaplanowane na  modernizację budynków oświaty.

 

Z wydatków nieinwestycyjnych, stanowiących 72,9 % wydatków ogółem, największa ich kwota zostanie poniesiona na edukację – ponad 37,2 mln zł oraz bieżące utrzymanie gminy – ponad 25,4 mln zł (m.in. utrzymanie i opłaty związane z siecią  wodociągową  i kanalizacyjną; utrzymanie dróg publicznych; zapewnienie transportu zbiorowego; oświetlenie ulic, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, prace porządkowe, utrzymanie świetlic, obiektów sportowych i rekreacyjnych). Ponad 14,9 mln zł zostało przeznaczone na wydatki związane z polityką społeczną, w tym wypłacane w ramach budżetu państwa świadczenie „Rodzina 500+”. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w przyszłym roku gmina jest zobligowana do przekazania do budżetu państwa subwencji równoważącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tzw. „janosikowego”. W 2018 r. z gminnego budżetu na ten cel zostanie wydane ponad 5,3 mln zł.

 

Podczas sesji radni uchwalili także Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) na lata 2018-2022.  Dyskusje i rozmowy dotyczące zapisów przyszłorocznego budżetu i WPF odbyły się podczas wcześniejszych prac komisji spraw społecznych, budżetu i finansów oraz gospodarki komunalnej i przestrzennej, które zaopiniowały je pozytywnie. Pozytywną opinię projekty uzyskały także w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Debata radnych odbyła się także tuż przed głosowaniem w sprawie uchwalenia dokumentów.  

 

W trakcie obydwu głosowań, nad budżetem i WPF, na sali obrad obecnych było 14 radnych.  Za przyjęciem Uchwały budżetowej na 2018 r. było 11 radnych, 2  - „przeciw” oraz 1 wstrzymał się od głosowania. Natomiast Wieloletnią Prognozę Finansową poparło 11 radnych, natomiast 3 było przeciw jej przyjęcia.   

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: sesja

Zobacz także